Struktura wykorzystania surowców energetycznych
*Azja Mniejsza, nad Zatoką Perską:-Arabia Saudyjska-Kuwejt-Iran-Irak-Zjednoczone Emiraty Arabskie Basen Morza Kaspijskiego (Azja) Morze Północne (Europa, część Atlantyku) Ameryka Pn. (zat.. Struktura energetyczna Polski w latach 2004-2014 Wieloletnia dominacja węgla na polskim rynku surowców energetycznych pod wzglę-dem dostępności, zasobów i ceny spowodowała, że polski system energetyczny został oparty na węglu.Najwięcej surowców energetycznych pochodzi z Azji, Ameryki Północnej i wydzielonej jako odrębny region w klasyfikacji - WNP (głównie Rosji).. Mimo postępu w rozwoju technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w skali globalnej źródła te mają nadal marginalne znaczenie.zróżnicowania oraz wykorzystania krajowych zasobów surowców.. Takie przedstawienie światowych surowców energetycznych mo Ŝe by ć traktowane tylko pogl ądowo.. Istotnym czynnikiem wpływającym na wykorzystanie surowców energetycznych jest roz- budowana infrastruktura energetyczna .Odnawialne surowce energetyczne.. Borynia 1,2 tj. 6% suszarnia flotokoncentratu kop.. Podstawowe surowce energetyczne Polski to: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, drewno, energia wód, energia słońca, energia wiatru, pierwiastki promieniotwórcze.Wykres.. Zastosowanie 1.Ropa Naftowa a).. Jeśli Polska nie zmieni swojej struktury zużycia surowców ener-getycznych, nie zacznie intensywnie zwiększać pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i rozwijać energetyki jądrowej, to w nieodległej przyszłości mogąEfektywne wykorzystanie surowców energetycznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Wstęp W pracy podjęto próbę zaprezentowania efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych..

Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych.

Sytuacja energetyczna bezpośrednio kształtuje aspekt ekonomiczny, geopolityczny czy ekologiczny danego państwa.. Węgiel kamienny powstał z martwych szczątków roślin w wyniku złożonych przemian biochemicznych, geofizycznych i geochemicznych w okresie karbonu, permu i trzeciorzędu.Struktury te umożliwiają gromadzenie ropy naftowej w kolektorze dzięki warstwom nieprzepuszczalnym (ekran).. Drewno: Lasy stanowią 28,8% powierzchni Polski, czyli około 8,9 mln hektarów.. SUROWCE ENERGETYCZNE a).. Struktura wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce w latach 2007-2013; Odnawialne źródła energii.POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 ROKU PROJEKT(PEP2040) KIERUNEK 1.. Wykonywane od 1972 roku badania uwzględniły szeroki wachlarz ich wykorzystania i były realizowane w różnych jednostkach geologiczno-złożowych kraju.Bartosz Fortuński: Wykorzystanie wybranych surowców energetycznych w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej .. 13 Alicja Graczyk: Energooszczędne gospodarowanie w gminie Prusice na .. Maria Golinowska: Struktura organizacji gospodarstw ekologicznych .. 151 Danuta Gonet: Analiza gospodarowania ziemią w gospodarstwie .zmiany cen nośników energetycznych.. Energia od zawsze była potrzebna ludziom w ich życiu.. Krupiñski 4,1 5,3 odbiory Spó³ki Energetycznej Jastrzêbie S.A. (SEJ S.A.) EC Moszczenica 23,0 tj. 94% EC Zofiówka 30,5 silniki gazowe 21,2 kot³y gazowe i WR 8,4 83,1 Razem ..

CEL: racjonalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych.

Główne cele polityki energetycznej Polski określa ustawa Prawo energe-tyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.. W drugiej dekadzie XXI wieku jego znaczenie nabiera dodatkowej wagi, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na energię, surowce energetyczne i paliwa.15 Podsumowanie Bezpieczeństwo energetyczne kraju, w porównaniu do innych państw UE, oceniane za pomocą wskaźnika uzależnienia od importu surowców energetycznych, jest na wysokim poziomie, Udział węgla kamiennego i brunatnego w strukturze zużycia pierwotnych nośników energii zależy przede wszystkim od kształtowania się cen uprawnień do emisji CO 2, zdolności podażowych węgla .KIERUNEK 1.. Struktura zapotrzebowania na energię pierwotną wg źródeł Źródło: Mix energetyczny 2050.. Obecnie w bilansie energetycznym świata dominuje ropa naftowa.. Ministerstwo gospodarki 2011, s. 7.. Głównymzasobem pokrywającymzapotrzebowanie jest węgielkamienny, następnieropa naftowa, gaz ziemny, węgielbrunatny oraz źródłaodnawialne.perspektywiczne złoża, jednakże energetyczne wykorzystanie tego surowca jest i będzie utrudnione z uwagi na konieczność spełnienia wymogów środowiskowych oraz obciążenia kosztami polityki klimatyczno-środowiskowej..

Biopaliwa ciekłe powstają z surowców pochodzenia organicznego ...

Podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju zostało uznane racjonalne/optymalne wykorzystanie własnych zasobów energii pierwotnej.. Niezależnie od rodzaju paliwa, z jakiego zdecydujemy się korzystać w celu zaspokojenia naszych potrzeb energetycznych, stosowanie tego paliwa będzie wiązało się z koniecznością wykorzystania zasobów w postaci gruntów, wody, minerałów, drewna i energii.Bezpieczeństwo energetyczne stanowi jeden z podstawowych elementów warunkujących możliwość zapewnienia każdemu z państw bezpieczeństwa oraz możliwości trwałego i niezakłóconego rozwoju.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wykorzystanie zasobów w gospodarce o obiegu zamkniętym.. Miejsca wydobycia b).. Charakterystyka surowców energetycznych (gaz ziemny, ropa naftowa, węgle kopalne) Ropa naftowa, gaz ziemny oraz węgle kopalne;Ceny surowców energetycznych na rynkach światowych rosną i prawdopodobnie będą nadal rosły.. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne.Możliwości wykorzystania odpadów jako surowców energetycznych w Polsce o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r., przez gospodarowanie odpadami rozumie się: zbieranie i transport, odzysk oraz unieszkodliwianie od-padów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miej-scami unieszkodliwiania odpadów (D: art. 3, p.3).Ministerstwo Klimatu zakończyło etap konsultacji projektu "Polityki Energetycznej Polski do 2040 r." Główne założenia projektu to sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego i zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych Polska gospodarka zużywaok.

Polska gospodarka zużywa ok. 4 400 PJ energii pierwotnej.Struktura wykorzystania w roku 2004 przedstawia siê nastêpuj¹co: odbiory JSW S.A [mln m 3 ] kot³y gazowe w kop.. Do podstawowych, mających największe znaczenie w Polsce, surowców energetycznych zaliczanych do biomasy należą: drewno, słoma oraz biogazy.. Światowe udokumentowane zasoby przemysłowe konwencjonalnych surowców energetycznych i ich wystarczalno ść w 2005 r. Surowce Zasoby [mln toe] Struktura zasobów [%] Zu Ŝycie zasobów [mlnRys.. Ustawa ta określaBilans energetyczny jest to zestawienie udziału poszczególnych źródeł energii pierwotnej w ogólnej produkcji energii na świecie lub kraju.. Meksykańska) Ameryka Pd. ( Wenezuela, obszar jez. Maracaibo, /pDo surowców energetyczny zaliczamy te, z których potrafimy uzyskać energię, a więc: węgle kopalne, ropa naftowa i gaz ziemny.. Są to w przeważającej części lasy państwowe (7,4 mln ha).Odnawialne źródła energii - źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie (surowce odnawialne).Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz oraz biopłyny.Katedra Surowców Energetycznych jest wiodącą instytucją w Polsce w zakresie powierzchniowych badań geochemicznych.. Szczegółowo wyjaśniono pojęcia istotne do zrozumienia zakresu pracy oraz przedstawiono dokumenty w zakresie energetyki i jej efektywności.W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych.. Analiza scenariuszy dla Polski.. Struktura życia nośników energii w Unii Europejskiej w 2000 r. Źródło: EU-25 Energy and Transport Outlook to 2030, European Commission, January 2003 Polityka energetyczna UE nie dotyczy wyłącznie sektoraRola surowców energetycznych w procesie produkcji energii elektrycznej w UE do 2050 roku .. struktury bilansu elektroenergetycznego w UE w 2015 r. Z tego względu postawione zostały na- stępujące pytania badawcze.. Z czasem zaczęło rosnąć znaczenie ropy naftowej, o czym zadecydowały takie walory jak: tańsze wydobyciePodstawowe surowce energetyczne wykorzystywane w Polsce to węgiel kamienny i węgiel brunatny oraz ropa naftowa i gaz ziemny.. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany powszechnie w energetyce, hutnictwie i transporcie.. 4400 PJ energii pierwotnej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt