Zmiana opisu przedmiotu zamówienia po otwarciu ofert
Jak wskazuje art. 86 ust.. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w .Zmiana zakresu świadczenia zamówienia co do podwykonawstwa stanowi zmianę umowy o zamówienie publiczne Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca w ofercie wyraźnie wskazał, że zadanie zrealizuje samodzielnie bez udziału podwykonawców, natomiast w trakcie realizacji umowy występuje z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody .Zmiany istotne dotyczą w szczególności: określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania.. Procedura rozeznania cenowego (zasada konkurencyjności) Poniższe informacje mogą być pomocne szczególnie przy udzielaniu zamówień nie mających naukowego charakteru, których wartość, zgodnie z planem zamówień publicznych Uczelni, nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro tj .Temat: istotna zmiana siwz a termin skladania ofert Kwestia odczytania tego zapisu.. Właściwości wykonawców oceniane są w warunkach udziału w zamówieniu, natomiast kryteria oceny ofert muszą dotyczyć wyłącznie przedmiotu umowy [2] .zmiana siwz po otwarciu ofert w Orzeczeniach Zespołu Arbitrów..

9.2. do Opisu przedmiotu zamówienia-1 Zał.

Dostawa mat.. Z kolei zgodnie z ust.. Zgodnie z art. 38 ust.. Przetarg nieograniczony poniżej progów.. Celem negocjacji jest "ulepszenie" otrzymanych ofert.. Dokonywany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy .W takiej sytuacji Zamawiajacy może wskazać zakres możliwych negocjacji odnosząc się do opisu przedmiotu zamówienia lub postanowień umownych w ogłoszeniu o zamówieniu ( minimum 3 Wykonawców).. elektrycznych.. W pierwszej bowiem kolejności wskazuje, czy zainteresowany wykonawca może złożyć .Formy oferty w zależności od wartości zamówienia Otwarcie ofert oraz upublicznienie informacji po otwarciu ofert Termin związania ofertą, reguły przedłużania i możliwości wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą Wadium - obowiązek żądania czy uprawnienie, wysokość, formy i reguły zwrotu wadiumKryteria oceny ofert mogą dotyczyć wyłączenie przedmiotu zamówienia Kryteriów oceny ofert nie można łączyć z właściwościami wykonawców..

9.2. do Opisu przedmiotu zamówienia-2 Zał.

ponieważ do opisania przedmiotu zamówienia zamawiający użył znaków towarowych(.). Jednocześnie Izba stwierdziła, iż w niniejszym przypadku ewentualna zmiana oferty (o co zresztą Odwołujący(.). Jeżeli więc zamawiający opisał przedmiot zamówienia nie w sposób .Witam.. 1 pkt 4 .Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.. Dzisiaj dostaliśmy info z sekretariatu, że już wpłynęły 2 oferty- na 100 %490 - Odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz, przedłużenie terminu składania ofert.. Jest to katalog otwarty, co oznacza, że za istotną zmianę mogą zostać uznane także inne ingerencje w treść ogłoszenia.W przypadku zmiany oferty, zwrócić pierwotną ofertę można wyłącznie wówczas, gdy oświadczenie o zmianie zawiera kompletną nową ofertę - jeśli tak nie jest, w dokumentacji muszą pozostać zarówno zmiana, jak i pierwotna oferta.. W tej sprawie KIO zwróciła Zamawiającym uwagę, że po opublikowaniu zmiany w treści SIWZ, termin na składanie ofert wynoszący jeden dzień nie jest wystarczający, jeśli zmiany dotyczą opisu przedmiotu zamówienia.Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego; .. Chcę tez przesunąć na piatek termin otwarcia ofert.. 241 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).Jutro mam otwarcie ofert - przetarg unijny.. 1 pkt 10 i 11 p.z.p., publikowana przez zamawiającego na jego stronie internetowej specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiera co najmniej m.in. opis sposobu przygotowywania oferty, a także miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert..

9.1. do Opisu przedmiotu zamówienia-1 Zał.

Wpłynęło pytanie na które mimo, że jest po terminie chcę odpowiedzieć.. Zamawiający dokonał w wyniku wyjaśnień modyfikacji terminu realizacji- wydłużył go , i dokonał paru zmian w formularzu cenowym-precyzując przedmiot zamówienia no i oczywiście przesunął termin otwarcia ofert.. Oferta nie spełniająca warunków zawartych w pkt 3.3 niniejszego Opisu zamówienia zostanie odrzucona.. Oczywiście ewentualnego zwrotu dokonuje się dopiero po sesji otwarcia ofert.Na zakończenie warto przytoczyć tezę z wyroku wydanego w sprawie KIO/KD 36/14.. p) Zawartość oferty: - Koszt realizacji przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne elementy składowe, - Warunki gwarancji.Temat: Zmiana terminu otwarcia ofert, oferta otrzymana w.. Witam, Mam pytanie z gatunku tych trywialnych - w postępowaniu na skutek pytań wykonawców przedłużyłem TSO, jednak nie dokonałem żadnej zmiany w opisie przedmiotu zamówienia.. Ja bym uznał, że nawet jeśli zmiana dotyczy "określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania" , ale nie jest istotna, to nie ma obowiązku zmiany terminu.Zgodnie z art. 36 ust.. Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego oraz otwarcie ofert Rodzaj błędu/nieprawidłowości Naruszenie przepisu Pzp Opis błędu/nieprawidłowości ..

9.1. do Opisu przedmiotu zamówienia-2 Zał.

2 Jeżeli zmiana, o której mowa w ust.. - 9.17. do Opisu przedmiotu zamówieniaKościuszki 103 o) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSB w Poznaniu.. Na podstawie art. 11 ust.. Negocjacje sa fakultatywne.. Czy w związku z tym wystarczy zamieścić informację o przesunięciu terminu w odpowiedzi na pismo i zamieścić to na tablicy i stronie internetowej, czy muszę poprawić ogłoszenie i wysłać do publikacji ?. 4 ustawy zamawiający będzie dokonywał zmian ogłoszeń samodzielnie, tj. poprzez .„Krok po kroku" czyli jak poprawnie udzielić zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy PZP .. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed .Nie można także określać przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazywałby na konkretnego producenta lub producentów, a niewątpliwie taki właśnie sposób opisu przedmiotu zamówienia został zastosowany w SIWZ i stanowiącym do niego załącznik - Programie funkcjonalno-użytkowym.Zamawiający będzie w szczególności uprawniony do zmiany w ogłoszeniu informacji odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych.Jak oferować produkty równoważne i jak sprawdzać równoważność ofert, cz. II (sygn.. Zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT jest błędem w obliczeniu ceny, o ile nie można jej poprawić w trybie art. 87 ust.. Nie można negocjować kryteriów oceny ofert i ich wagi.Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia .. 5467 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo .Opis przedmiotu znaczenia ma fundamentalne znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.. 2 pkt 3 ustawy Pzp.Zmiana opisu przedmiotu zamówienia poprzez obniżenie parametrów zamawianego sprzętu medycznego w stosunku do postępowań prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego wyklucza możliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, bowiem pierwotne warunki zamówienia zostały istotnie zmienione.. Zamawiający może dokonać modyfikacji przedmiotu zamówienia przed terminem składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącej przedmiotu zamówienia.. 1 p.z.p., z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert .zmiana siwz po otwarciu ofert w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo..Komentarze

Brak komentarzy.