Zmiana imienia i nazwiska ustawa
Główną przeszkodą, jaką możemy napotkać w procedurze zmiany imienia i nazwiska jest chęć ich zmiany na nazwisko historyczne.. 1) zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia; 2) zmiana nazwiska oznacza .1.. Niektórych przepisów należy także szukać w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (PASC, ).5. inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska, 6. oświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożyłeś wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie otrzymałeś już decyzji odmownej.. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.Zmiana imienia i nazwiska w prawie polskim.. Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Zmiana imienia i nazwiska.. — zakres podmiotowy ustawy.. Pamiętaj!. ).Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę Szczegóły.. - Akty Prawne.. Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego.. 1 ustawy z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, a w przypadku małoletniego dziecka - na pisemny wniosek jego przedstawiciela ustawowego..

Procedura zmiany imienia i nazwiska |94 1.1.

1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 10), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z .Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,zm.. Zmiana imienia oznacza: zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,Zmiana imienia i nazwiska - przeszkody i ograniczenia.. Zmi­anę imienia reg­u­lu­je ustawa z dnia 17 październi­ka 2008 r. o zmi­an­ie imienia i nazwiska.. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.. Właściwość organów .• zgodnie z art. 9 ust.. O tym czy i w jakich sytuacjach można zmienić imię w Polsce, informuje Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska.. Jednocześnie projekt ustawy poszerza katalog osób uprawnionych do administracyjnej zmiany imienia i nazwiska o cudzoziemców, którzy uzyskali w .Komentarz do ustawy o zmianie imienia i nazwiska |50 1.. 2016 poz. 10 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiskaW dniu 13 czerwca 2009 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414, dalej: nowa ustawa), która zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2005 r.Ustawa o zmianie imienia i nazwiska..

4 Ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Wojewoda jest organem wyższego stopnia w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy.. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Z danych uzyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że w 2016 r. na podstawie ustawy z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska dokonano w Polsce około 40 tys. zmian nazwiska i około 5 tys. zmian .Zgodnie z treścią art. 3 u.z.i.n., zmiana imienia oznacza zmianę na inne 13 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie imienia i nazwiska, Druk sejmowy nr.. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn.. Inne osoby nieZmiana imienia - podstawa prawna i podstawowe informacje.. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością .Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2020.707 j.t.).. 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie zadań, o których mowa w art.Szczegóły dot.. 2008 nr 220 poz. 1414 - Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska; Nowelizacja: Dz.U.. W Polsce zmianę reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska ().. Na podstawie art. 16 ust.. #2 Kto może w Polsce zmienić imię?.

Kategoria sprawy Imiona, nazwiska.

: Dz. U. z 2016 r. poz. 10) |51 Rozdział III Postępowanie administracyjne w sprawach zmiany imienia i nazwiska |94 1.. Podstawa prawna: Dz.U.. Określa ona kto, kiedy i w jaki sposób może w trybie administracyjnym zmienić imię lub nazwisko.. Ustawa ta odnosi się do zasad zmiany imienia lub nazwiska na inne oraz trybu postępowania w tych sprawach.Ponieważ przepisy szczególne - w tym wypadku ustawy o zmianie imienia i nazwiska - nie zawierają żadnych szczególnych wymogów co do treści odwołania, to uznać należy, że zasada ta .Kwestię zmiany imienia lub nazwiska reguluje Ustawa o zmianie imion i nazwisk z 17 października 2008 r. Zmiana nazwiska - koszt Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł - dowód jej uiszczenia należy załączyć do wniosku.Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu).Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2016.10 t.j..

8 imię lub zmianę pisowni imienia.

Zgodnie z ustawą nie możemy tego zrobić.Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Ustawa ma zas­tosowanie do: oby­wa­teli pol­s­kich;1 Olga Rudowska, Patrycja Kaczor ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA Materiały: Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia r. ( Dz.U.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. Natomiast zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju .Fak­ty­czne: odmowa przyję­cia oświad­czenia o wyborze imienia.. i nazw.,Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,Dz.U.2020.0.707 t.j.12 decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska i art. 13 przesyłanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.. ustawy.. O tym jak zmienić imię i nazwisko oraz w jakich sytuacjach zmiana taka jest dopuszczalna, dowiecie się z całkiem odrębnej, stworzonej na podstawy tego zagadnienia ustawy o zmianie imienia i nazwiska ( z dnia 17 października 2008r.. ze zm. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t.. ze zm.) Ustawa z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j.. )Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.. Nazwisko może być zmienione nie tylko w związku z małżeństwem lub rozwodem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt