Kryteria oceniania wypracowań z języka polskiego
Przedmiotem oceny z języka polskiego są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania oraz prezentowana przez niego postawa.. KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1.. KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA.. Nauczyciele języka polskiego zapoznają uczniów z PSO do 16 września.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1.. Diagnoza przedmiotowa na początku i na końcu roku szkolnego jest wyrażona oceną z wagą 0.. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, .. podaje się jasne kryteria oceny prac pisemnych ( wiedza, dobór argumentów, logika wywodu,MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO - STRUKTURA, FORMA I KRYTERIA OCENIANIA Matura z języka polskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.. Opracowany na podstawie: - w klasach IV-VIII - programu nauczania: „ Nowe słowa na start!". Kryteria oceny rozprawki i interpretacji utworu poetyckiego zostały zaczerpnięte z Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, .Tagi: egzamin maturalny z języka polskiego, kryteria oceniania wypracowania, standardy wymagań egzaminacyjnych, wypracowanie maturalne W ocenianiu wypracowania maturalnego z języka polskiego brane są pod uwagę następujące kryteria: rozwinięcie tematu, kompozycja, styl, język, zapis (ortografia i interpunkcja), szczególne walory pracy.KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI..

Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego.

KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA.. Temat Zrozumienie tematu.. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnychDostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego .. za nieczytelne odpowiedzi udzielone na sprawdzianie/teście lub ocenę niedostateczną w przypadku nieczytelnych wypracowań, wypowiedzi pisemnych; .. Wypowiedzi pisemne podlegają ocenie punktowej zgodnie z ustalonymi kryteriami.ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO Wymagania wstępne 1.. Czytanie dłuższych lektur i wskazanych tekstów z podręcznika 3.. W sumie za pisemną maturę z języka polskiego możesz otrzymać 70 punktów (20 za test z czytania ze zrozumieniem + 50 za wypracowanie maturalne).Kryteria oceniania stopie ń niedostateczny - otrzymuje ucze ń, który: • nie opanował wiadomości i nie posiada umiej ętno ści koniecznych do dalszego kształcenia, • nie wykonuje zada ń podczas lekcji oraz w domu, • unika zaj ęć z przedmiotu, • nie współpracuje z klas ą lub grup ą przy wyznaczonych zadaniach,Przedmiotowy System Oceniania - język polski.. Zgodność wypracowania z tematem czy odbieganie od tematu, brak odpowiednich wiadomości.. Zgodność wypracowania z tematem: całkowita, częściowa niezgodność.. Zespół redakcyjny: dr Wioletta Kozak (CKE) .. I. Ocenianiu podlega: wypowiadanie się w związku z tematem lekcji: interpretacja wiersza, lektury, dzieła sztukiObjaśnienia dotyczące kryteriów oceny interpretacji utworu poetyckiego..

Kryteria i skala ocen z języka polskiego: 2.1.

Św. Stanisława Kostki w Kielcach.. Odrabianie prac pisemnych i przygotowywanie ćwiczeń ustnych Elementy, które złożą się na ocenę 1.Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego opracowali nauczyciele języka polskiego na podstawie Statutu SP 11 w Jeleniej Górze.. KRYTERIA OCENY RECENZJI, SPRAWOZDANIA Z FILMU, LEKTURY, INSCENIZACJI itp. Koncepcja interpretacyjna jest efektem poszukiwania przez zdającego całościowego sensu utworu, tzn. jest pomysłem na jego odczytanie (wyrażonym np. w postaci tezy lub hipotezy interpretacyjnej).. Arkadego Fiedlera.. Odbieganie od tematu, brak odpowiednich wiadomości.Szerokość uzasadnienia ocenia się na podstawie tego, czy zdający w swojej wypowiedzi odniósł się do wszystkich elementów wskazanych w poleceniu.. CZĘŚĆ DRUGA zawiera przykładowe zadania egzaminacyjne (wraz z rozwiązaniami oraz - w wypadku wypracowań - oceną wypowiedzi), w tym:czytania", wypracowań domowych, recytacji, Waga 1 odnosi się do: zeszytów (przedmiotowych, ćwiczeń, lektur), aktywności, krótkich zadań domowych, konkursów klasowych, dodatkowych aktywności, np. przygotowanie notatki, przyniesienie materiałów itp.. Ocenia się ją ze względu na to, czy jest niesprzeczna z utworem i czy jest spójna, Przedmiotem oceny z języka polskiego są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w1 Przedmiotowy System Oceniania Język polski Gimnazjum nr 1 w Starachowicach I..

Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania.

Temat; Zrozumienie tematu.. Bardziej szczegółowoOcena z języka polskiego jest oceną ogólną, na którą składają się wszystkie przejawy sprawności i umiejętności, możliwe do zaobserwowania w ramach tego przedmiotu (np. rozwój poziomu logicznego myślenia, wnioskowania, abstrahowania, uogólniania, co może być przedstawione w postaci różnorodnych wypowiedzi, relacji słownych .Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego.. Każda część jest obowiązkowa - przystępują do niej wszyscy maturzyści.. W drugiej części arkusza znajdą się propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń .. Zadania zamknięte i zadania otwarte z luką .Kryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8.. Zgodność z planem tej formy .KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. „Nowa Era"; zgodny z wytycznymi podstawy programowej, realizowany w oparciu o podręczniki: „Nowe słowa na start!.

Dla egzaminu ustnegoKryteria oceniania wypracowań - Dorota Grzesiak; Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego.

OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100 .. Kryteria oceniania: a) DYKTANDA (30 wyrazów) 0 błędów - celujący 1 błąd - bardzo dobryPRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z Języka Polskiego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym.. Egzamin pisemny obowiązkowo zdaje się na poziomie podstawowym.. KRYTERIA OCENY PRACY PISEMNEJ.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z "Programu nauczania języka polskiego w klasach IV - VI" oraz WSO Szkoły Podstawowej nr 18 im.. ".JĘZYK POLSKI Przedmiotowy system oceniania kl.IV, V, VI Realizujący: Mgr Hanna Kosińska Mgr Karolina Sałata Wstęp 1.. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym 147 .. z języka polskiego, zakres sprawdzanych umiejętności, charakterystykę zadań .. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. Kryteria ogólne: W przedmiocie oceny z języka polskiego mieszczą się: - znajomość i rozumienie tekstów literackich - umiejętność redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w różnych formach - aktywność na lekcjach - sprawność językowa i ortograficzna - rozumienie i umiejętne posługiwanie się .Stosując wyróżnione kryteria, z próby 1000 prac egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie podstawowym w latach 2011 i 2012 wybranych zostało 120 wypracowań do analizy porównawczej wyników oceniania prac zapisanych oryginalnie pismem odręcznym i ich kopii przepisanych na komputerze.Korepetycje z języka polskiego - OLX.pl - wypracowania Wyróżnione ogłoszenia Zobacz wszystkie Pomoc z polskiego 24/7, pisanie wypracowań, rozprawki eseje!plastyczne z języka polskiego (tylko miejsca I-III) Sukcesy w polonistycznych konkursach wojewódzkich (waga 4), ogólnopolskich (waga 5).. JĘZYK POLSKI.. Na wniosek nauczycieli języka polskiego dyrektor szkoły zatwierdził do realizacji program nauczania języka polskiego i podręczniki opracowane przez wydawnictwo NOWA ERA "Teraz polski" kl, 5 i 6 oraz .z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019.. Gimnazjum w klasach I, II, III.. Ocena semestralna i roczna z języka polskiego jest wystawiana na podstawieZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV- VII Opracował zespół nauczycieli języka polskiego 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt