Ustawa o zmianie imienia i nazwiska komentarz
W związku z tym powstało kolejne, drugie wydania publikacji "Zmiana imienia i nazwiska.. Jeśli ta osobista, identyfikująca nazwa nie odpowiada osobie będącej jej właścicielem, możliwe jest dokonanie zmiany.. Bardziej szczegółowo7) ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141); art. 33 tej ustawy w art. 2 ustawy o zmianie imion i nazwisk z 1956 r. dodał ust.. Publikacja uwzględnia dorobek doktryny, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz przedstawia sposoby stosowania prawa przez .Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,zm.. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska.. Orzecznictwo.. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn.. Do przekazywania danych dotyczących zmiany imienia lub nazwiska dokonanej na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414) stosuje się przepisy tej ustawy.. Uwagi ogólne 2.. Właściwość organów 1.2.Art.. Uwagi ogólne |50 2.. Prof. Józefa Litwina, ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin, telefonicznie +48 501 426 908, +48 663 421 088Nowa ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, która zastąpiła ustawę z 1956 r., spowodowała konieczność omówienia na nowo problematyki zmiany imion i nazwisk..

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

3.Nowa ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, która zastąpiła ustawę z 1956 r., spowodowała konieczność omówienia na nowo problematyki zmiany imion i nazwisk.. Nazwisko może być zmienione nie tylko w związku z małżeństwem lub rozwodem.. Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn.. "; 3) uchyla się ust.. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy.. ⇨ Zobacz i zamów z dostawą już od 7,99 zł Promocje nawet do -50%, kliknij i sprawdź >13 czerwca 2009 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie imienia i nazwiska, ktra zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.. i nazw.,Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,Dz.U.2020.0.707 t.j.„1a.. Zmiana imienia oznacza: zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,Prawo o aktach stanu cywilnego.. Wzory decyzji".Zmiana nazwiska - podstawa prawna Zmiana nazwiska - warunki, które trzeba spełnić.. Imię podlega ochronie prawnej, przyjęto również zasadę stabilności imion i nazwisk dlatego ustawodawca dopuszcza dokonanie zmiany tylko z „ważnych powodów".. Właściwość organów .Z danych uzyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że w 2016 r. na podstawie ustawy z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska dokonano w Polsce około 40 tys. zmian nazwiska i około 5 tys. zmian .13 przesyłanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska..

Procedura zmiany imienia i nazwiska 1.1.

Nowa ustawa wprowadza kilka modyfikacji w stosunku do poprzedniej regulacji, ale zasady dokonywania zmian imienia lub nazwiska pozostają podobne.Zasady, zgodnie z którymi można dokonać zmiany imienia i nazwiska, tryb postępowania w tych sprawach oraz określenie organów właściwych do dokonania tej zmiany są uregulowane w ustawie z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, której przepisy omówiono w książce.Publikacja zawiera, oprócz obszernego wprowadzenia .• zgodnie z art. 9 ust.. [Dane wykorzystywane w postępowaniu w sprawie zmiany imienia i nazwiska] Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany imienia i nazwiska jest prowadzone z wykorzystaniem danych zawartych w rejestrze stanu cywilnego, o którym mowa w art. 2 ust.. Komentarz prosimy nadsyłać: drogą elektroniczną: zakładka zamówienia pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Naukowy im.. Komentarz, pod red. Piotra Kasprzyka, która ukaże się planowo w czwartym kwartale 2017 r. Obszerny komentarz jest pracą zbiorową prawników i praktyków - specjalistów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa administracyjnego.Zasady, zgodnie z którymi można dokonać zmiany imienia i nazwiska, tryb postępowania w tych sprawach oraz określenie organów właściwych do dokonania tej zmiany są uregulowane w ustawie z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, której przepisy omówiono w książce.Ustawa o zmianie imienia i nazwiska..

Reguluje to ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie zadań, o których mowa w art. 12 decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska i art.Przesłanki dokonania zmiany imienia.. Orzecznictwo.. Procedura zmiany imienia i nazwiska |94 1.1. z 2016 r. poz. 10) ROZDZIAŁ III.. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414. o zmianie imienia i nazwiska 1) Art. 1.. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl.Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Przepisy tej ustawy zosta o bardzo szczeg owo om wione w prezentowanej publikacji.Komentarz do ustawy o zmianie imienia i nazwiska |50 1. : Dz. U. z 2016 r. poz. 10) |51 Rozdział III Postępowanie administracyjne w sprawach zmiany imienia i nazwiska |94 1.. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.Ustawa o zmianie imienia i nazwiska i Kodeks cywilny - Poprzednia ustawa zawierała dużo archaizmów i budziła duże wątpliwości interpretacyjne - powiedziała Zastępca Dyrektora Mirosława Hellich przedstawiając projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska.Ustawa o zmianie imienia i nazwiska, Komentarz - opis produktu: Niniejsze opracowanie stanowi komentarz do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz do wybranych przepisów mających ścisły związek z tą ustawą.Zmiana imienia i nazwiska - napisał w Komentarze artykułów: Imię i nazwisko to dobro osobiste człowieka, które ze względu na swój charakter, podlega ochronie prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach..

Ustawa określa zasady zmiany imienia lub .

Postępowanie administracyjne w sprawach zmiany imienia i nazwiska 1.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Ustawa o zmianie imienia i nazwiska Komentarz .. W ustawie o zmianie imienia i nazwiska, w art. 4 wskazano jedynie przykładowy katalog przesłanek uzasadniających dokonanie takiej zmiany.Ponieważ przepisy szczególne - w tym wypadku ustawy o zmianie imienia i nazwiska - nie zawierają żadnych szczególnych wymogów co do treści odwołania, to uznać należy, że zasada ta .USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.. 1 ustawy z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, a w przypadku małoletniego dziecka - na pisemny wniosek jego przedstawiciela ustawowego.. Wzory decyzji".Ustawa z dnia 17 pa dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska okre la zasady, dzi ki kt rym mo na dokona zmiany imienia i nazwiska, rodzaj post powania w tych sprawach oraz wskazanie instytucji w a ciwych do dokonania tej zmiany.. Prawo określa, że nie można zmienić nazwiska tak po prostu, kiedy poprzednie przestało nam się podobać..Komentarze

Brak komentarzy.