Procedurą postępowania w razie wypadku ucznia na wycieczce
W razie zaistnienia wypadku ucznia obowiązuje postępowanie powypadkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawieProcedura postępowania w razie wypadku ucznia Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.Nr 6, poz. 69 z późn.. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn.. 9) Procedura postępowania w przypadku ucznia uchylającego się od wypełniania obowiązku szkolnego.W razie wypadku dziecka podczas zajęć, a także na różnego rodzaju wycieczkach i wyjazdach szkolnych, uruchamiane są specjalne procedury, związane między innymi ze zgłaszaniem tego faktu rodzicom.. 21.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/UCZNIA Publikacja: 14 maj 2020 (aktualizacja: 14 maj 2020) 3.. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach pedagoga szkolnego, a w przypadku jego nieobecności, dyrektora.. W przypadku powtarzających się zdarzeń agresywnych, wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przekazuje informację dyrekcji szkoły.. Opis działańZałącznik Nr 1 .. 2.7) Procedura postępowania wobec ucznia, w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności.. z dnia 22 stycznia 2018 r. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIAPROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM CHORYM NA PADACZKĘ Cel procedury: Procedura ma na celu zapewnić bezpieczeństwo uczniom chorującym na padaczkę podczas pobytu w szkole..

Procedura podjęcia czynności w razie wypadku ucznia / wychowanka.

Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku / zdarzenia z udziałem ucznia Przez pojęcia wypadku/ zdarzenia rozumieć należy: /na podstawie i consultrix/ Wypadek zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło między innymi w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, np. uderzenie piłką w głowę podczas .PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 ro-ku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.. Nie później niż 3 dni przed planowaną wycieczką należy przedłożyć pełną dokumentację wycieczkiDefinicja wypadku w szkole Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: • na terenie szkoły, • poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli).. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych .. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej.Procedura PostęPowania w razie wyPadku dziecka w szkole Nr ETAP PROCEDURY PODSTAWA PRAWNA 1. wypadków uczniów stanowi załącznik do regulaminu uczniów, a procedura dotycząca wypadków pracowników załącznik .Procedura postępowania w przypadku nagłej niedyspozycji zdrowotnej ucznia..

Procedura postępowania w sprawie przechowywania i podawania leków.

do Zarządzenia Nr .. 11.w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 Na podstawie art. 68 ust.. Definicja wypadku: Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W MIĘDZYRZECZU I.. Procedura dotyczy: dyrektora, nauczycieli pracowników niepedagogicznych.Procedura postępowania w razie wypadku ucznia.. Możliwość podania insuliny (w formie iniekcji za pomocą wstrzykiwacza -pena, albo3.. zm.).sporządzić szczegółowy opis wypadku na obowiązującym w szkole druku dostępnym w sekretariacie szkoły oraz u Społecznego Inspektora Pracy i przekazać go bezpośrednio dyrektorowi szkoły, zastępcy dyrektora szkoły lub, w razie ich nieobecności, pozostawia w sekretariacie.. Do tego dochodzą jeszcze kwestie dotyczące zadośćuczynienia.. W szkole: 1.. W razie pojawienia się szczególnie drastycznych zachowań agresji słownej lubPROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA PODCZAS ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.. zm.) - dalej r.b.s.p..

Procedura postępowania w przypadku kontaktu z osobami bliskimi.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.. : dz. U. z 2013 r., poz. 737) - u.w.c.z, 2.PROCEDURA - WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GDANSKU 7 Załącznik nr 1 OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH - Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego obywatela (art. 162 Kodeksu karnego).W razie wypadku ucznia bądź pracownika należy postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi wypadków.. O czym powinni wiedzieć rodzice?WYPADKU UCZNIA 1.0 Cel procedury .. postępowania w wyniku zaistniałego wypadku ucznia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 .. Postępowanie w razie wypadku poza zajęciami edukacyjnymi i poza terenem szkoły.. Podstawa prawna: 1.. Zakres i osoby odpowiedzialne Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.. Nie należy ograniczać uczniowi udziału w zajęciach i wydarzeniach klasy oraz szkoły.Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w szkole .. 20. procedura postĘpowania na wypadek huraganu, silnych podmuchÓw wiatru, burzy..

z 2019 r. poz ...postępowania pracowników w razie wypadku ucznia.

Procedura postępowania w razie wypadku ucznia Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie - także w trakcie trwania lekcji.. COVID-19 U DZIECKA/UCZNIA.. Nr 6, poz. 69)17. procedura postĘpowania w sytuacji zagroŻenia podŁoŻeniem Ładunku wybuchowego.. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w Publicznych i Niepublicznych szkołach i placówkach .Dz.. Zakres i osoby odpowiedzialne - procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.. 1) Jeżeli wypadek ma miejsce poza terenem szkoły, nauczyciel sprawujący opiekę nad .2 1. w Strzyżowie .. Karta wycieczki (załącznik nr 3) - w dwóch egzemplarzach, kopia pozostaje w szkole.. Definicja wypadku w szkoleprocedury ).. zmianami).. Procedura postępowania w czasie wypadku wraz z protokołem powypadkowym (załącznik nr 4).. Cel: Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu w wypadku w szkole uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.. Obowiązki ucznia w sytuacji zaistnienia wypadku 1.7.. Procedura dotyczy: • dyrektor, • nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni.. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.. 8) Uczeń będący ofiara wypadku - Procedura postępowania w przypadku wystąpienia na terenie szkoły wypadku.. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust.. Regulamin postępowania w razie wypadku ucznia powstałego na terenie szkoły lub w trakcie wycieczki szkolnej.. Bardziej szczegółowoPROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ - CUKRZYCĄ Każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 szkoła zapewnia 1. obowiązująca w Szkole Podstawowej/ Przedszkolu w Paproci Dużej Procedura postępowania w sprawie urlopowania wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.. W przypadku, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla uczniów i pracowników szkoły, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.. 1.Tematyka postępowania w sprawie wypadków uczniów uregulowana została z w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn.. Procedury dotyczące wypadków są najczęściej załącznikami dokumentów wewnętrznych szkoły (np. procedura dot.. Procedura postępowania w razie wypadku, któremu uległ uczeń podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych.. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt