Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne plan ewaluacji
Pozyskanie niezbędnych informacji o organizacji bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.. Wstęp - przebieg ewaluacji Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne dotyczące wychowawczej roli szkoły - kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych jest przedmiotem ewaluacji zewnętrznej w tym roku szkolnym.. CEL EWALUACJI: celem ewaluacji wewnętrznej jest zgromadzenie informacji dotyczących postaw uczniów i respektowania przez nich norm społecznych oraz procesów edukacyjnych, które je .„Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne"; „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi".. Która z tych wymienionych postaw w punkcie 14 i 15, Twoim zdaniem, dominuje w Twojej szkole?. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat podejmowanych działań mających na celu kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.. Zdaniem uczniów, w szkole pozytywnym zachowaniem jakie dominuje to przedewszystkim koleżeńskość.Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim: W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.norm społecznych oraz przebiegu procesu kształtowania postaw..

Wymaganie 4: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne..

Jaka jest znajomość norm społecznych wśród uczniów?Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 46 im.. Ankietowani w kolejnym pytaniu mogli zapoznać się z przedsięwzięciami realizowanymiZ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Zakres diagnozowania: Wymaganie 5.. Agata Warowna.. Stefana Starzyńskiego w Warszawie przez zespół nauczycieli powołany do ewaluacji dotyczącej respektowania norm społecznych.. Ustalenie sposobu prowadzenia zajęć w tym obszarze.. Pytania kluczowe: .. W ZAKRESIE MONITOROWANIA.. PRZEDSZKOLE KSZTAŁTUJE POSTAWY I RESPEKTUJE NORMY SPOŁECZNE Wymaganie 6.. Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).. Czy w szkole respektowane są normy społeczne wśród uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły?. Cele ewaluacji: 1.. Wszystkie typy szkół „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia" Młodzieżowe ośrodki wychowawczeWymaganie 5 : Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Cele ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów i nauczycieli oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły, Opracowanie planu działań mających na celu zwiększenie wśród uczniów i nauczycieli respektowania .Załącznik nr 1..

Wychowawcza rola szkoły (kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne) 1.

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.Ponad 100 osób uważa, że wszystkie postawy wymienione w ankiecie są kształtowane, ale równocześnie pojawia się odpowiedź w liczbie około 20, że szkoła tych postaw nie rozwija.. Cele ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat sposobów kształtowania właściwych postaw wśród uczniów i respektowania ustalonych zasad postępowania i zachowania w szkole przez uczniów i nauczycieli.Plan ewaluacji Projekt ewaluacji wewnętrznej .. Projekt ewaluacji - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.. Jana Pawła II w Supraślu w roku szkolnym 2017/2018 Wymaganie 5 W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne.. Opracowano Harmonogram ewaluacji, określający etapy podejmowanych1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goświnowicach Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne.„Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne"; „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi".. W zakresie monitorowania a) we wszystkich typach szkół:Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim: W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.Wymaganie 4: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne..

Przedmiot ewaluacji:wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne.

PRZEDSZKOLE WSPOMAGA ROZWOJ DZIECI Z UWZGLEDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI Raport opracowały: Agnieszka Olechno Anna Klim Małgorzata DębkoKSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I NORMY SPOŁECZNE ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU SZKOŁA PODSTAWOWA 7 16.. PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2017 r., poz. 1611) obowiązuje od 1 września 2017 r. Zgodnie z charakterystyką wymagania dzieci w przedszkolu powinny .RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej: 1.. Przedmiot ewaluacji: Procesy edukacyjne i dydaktyczne są zorganizowane w sposób służący kształtowaniu postaw i respektowaniu .PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Wnioski: 1. uczniowie wiedzą, jak należy zachować się w szkole, wiedzę tą czerpią najczęściej z zajęć wychowawczych, dzięki omawianiu zasad obowiązujących w grupie, podczas pogadanek tematycznych, 2.Przedmiot ewaluacji: Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne.. Zatem raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczy działań szkoły w zakresie wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne".. Uwzględniając wymaganie będące problem badawczym: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" zespół do .W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne: • ocena skuteczności podejmowanych w przedszkolu działań w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm, • dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi członkami oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu, • dzieci wiedzą .Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 2..

Podsumowanie ewaluacji.

Ankieta dla obserwatora zajęć- Kształtowane są postawy i normy społeczne - .. pisemny raport sporządzony przez zespół do spraw ewaluacji przedstawiony i przedyskutowany na Radzie Pedagogicznej.obejmują: ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2016/17) w zakresie wymagao: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" 15Pytania kluczowe ewaluacji: 1.. Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu?. Głównym celem raportu jest przekazanie grupom odbiorców zainteresowanych ewaluacjąKSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji dotyczących znajomości przestrzegania norm społecznych oraz zasad bezpieczeństwa wśród dzieci.. Opinia rodziców na temat wsparcia otrzymywanego w przedszkolu w zakresie .Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im.. Ustalenie zakresu treści i częstotliwości prowadzenia pracy w obszarze działalności wychowawczej.. Sławomir Nalej 2.. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej: Dorota Bieszcz- Daniluk Izabela Sito Data sporządzenia raportu: 30 kwietnia 2017 r. Zespół Szkół w Trzcianie Rok szkolny 2016/171 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" Opracowanie - Łukasz Pieniążek Współpraca: Marta Dutka, Ewa Paczkowska, Anna Bakalarek, Grzegorz WalendowskiKształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.. Powołany został zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Ewa Głogowska-Nowak, Małgorzata Michalkiewicz-Woźniak, Jarosław Kot, Marta Sakowicz..Komentarze

Brak komentarzy.