Recenzja artykułu geograficznego
Recenzja ma formę pisemną: recenzenci wypełniają formularz recenzji oraz przekazują autorom i redakcji konkretne uwagi odnośnie nadesłanego tekstu.. Przegląd Geograficzny - zadanie finansowane w ramach umowy 893/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Węcłowicz G., 2000, Struktury społeczno-przestrzenne miasta polskiego jako składnik teorii miasta, Przegląd Geograficzny, T 72, Z 4, s 395-410.. Publikacji naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych) recenzowany artykuł naukowy, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym .skie Towarzystwo Geograficzne i przyjmuje do druku materiały do następujących działów tematycznych: Artykuły, Teoria i Praktyka Dydaktyczna, Listy - dys-kusja - polemika, Recenzje i Kronika.. Recenzja ma formę pisemną: recenzenci wypełniają formularz recenzji oraz przekazują autorom i redakcji konkretne uwagi odnośnie nadesłanego tekstu.. Rozwój zawodowy współczesnego nauczyciela i formy doskonalenia się ..

Pozyskaniu pozytywnych recenzji i u wprowadzeniu ewentualnych poprawek Autor dostarcza ostateczną wersję artykułu.

Teoria wiary we własne zdolności" Doroty Gaworskiej, „Forum psychologiczne nr 4 (13) 2003r.. Ewaluacja procesu nauczania.. Волинь) - kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów Dniepru: Prypeci, Styru, Horynia i Słuczy, obecnie część Ukrainy - obwody wołyński i rówieński, zachodnia część żytomierskiego oraz północne części tarnopolskiego i chmielnickiego.. Cel badań.. Prosimy autorów o dostarczanie wy-łącznie dopracowanych tekstów.. Sprawozdanie musi być pisane w stylu chronologicznym, każde wydarzenie po kolei.Dobór faktów należy do ciebie.. Badania ankietowe w dydaktyce geografii i przyrody.. Autor zawiera w niej swoją subiektywną ocenę dzieła.. [email protected].. WskazówkiRecenzja - to tekst zazwyczaj umieszczony w prasie, będący krytycznym omówieniem jakiegoś dzieła sztuki lub wydarzenia kulturowego: zawiera dwie części informacyjną i oceniającą.. W czasopiśmie publikowane są artykuły reprezentujące dyscypliny wiodące czyli nauki o Ziemi i środowisku oraz geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, a także pokrewne m.in. nauki socjologiczne, o polityce i administracji .drukowany w Przeglądzie Geograficznym..

Redakcja zwraca się do wybranych recenzentów kierując się ich kompetencją w tematyce dotyczącej nadesłanego artykułu.

Załącznik może zawierać następujące części zapisane w jednym pliku w formacie DOC lub RTF:.. ochrona środowiska geograficznego; recenzja (łac. recensio - ocena) Życie na wulkanie- recenzja artykułu geograficznego; Recenzja artykułu z gazety pedagogicznej; rozwój kultury XXI w; POMOCY Wypisz stwóców kultury GreckiejRecenzja opiera się na artykule zamieszczonym na łamach miesięcznika " Poznaj świat" o tytule "Życie na wulkanie".. Recenzja kończy się rekomendacją, która zawiera wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu, według wzoru: (1) nadaje się do publikacji w obecnej formie;Redakcja współpracuje z recenzentami zagranicznymi; zatem Autor może otrzymać recenzję w języku angielskim.. Recenzja kończy się rekomendacją, która zawiera wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu, według wzoru: (1) nadaje się do publikacji w obecnej formie;Zastosowania Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w nauczaniu przyrody.. Czy artykuł wnosi coś nowego do literatury przedmiotu?. Do niedawna Polka była tylko i wyłącznie kapłanką domowego ogniska.. Celem badań było zweryfikowanie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami na emeryturze pod względem poznawczego i emocjonalnego zadowolenia z .RECENZJA..

Recenzenci nie są członkami redakcji Przeglądu Geograficznego.PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY ARKUSZ RECENZJI Tytuł recenzowanego artykułu: 1.

Po złożeniu artykułu autor otrzymuje plik pdf do akceptacji.Recenzje są opracowywane w systemie „double-blind review process", w którym recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.. Wiąże się ona z wiedzą, poziomem intelektualnym, gustem i wrażliwością piszącego.. ?zabawy rodziców z Twittera w rozczarowaniu swoich nastolatków.Recenzja artykułu Marii Pasik pt: „Poczucie koherencji a zadowolenie z życia u kobiet i mężczyzn na emeryturze" MARIA PASIK Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych Instytut Psychologii UŁ Link do artykułu.. E-formularz uczestnictwa .. Prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa na stronie internetowej konferencji najpóźniej do dnia 14 września 2020 r. Referentów prosimy o dołączenie streszczenia referatu (maks. 0,5-1 strony formatu A4 w języku polskim lub angielskim).Druga natomiast, jako sprawozdanie z lektury, audycji czy przedstawienia jest pokrewna recenzji.. Polski styl życia był ułożony.Artykuł do recenzji należy przesłać e-mailem na adres redakcji:.. Czytając tą publikację przenosimy się w rejon archipelagu Santorini, na który składa się kilka mały wysepek położonych na styku mórz : Śródziemnego, Kreteńskiego i Egejskiego.2.. Po otrzymaniu recenzji Komitet Naukowy podejmuje decyzję o dalszych losach artykułu i o swojej decyzji informuje Autora.Każda nauka wydaje się interesująca, jeśli interesuje ją nauczanie..

W recenzjach pojawia się specjalistyczne słownictwo z dziedziny, której recenzja dotyczy, a także określona wiedza (historyczna, biograficzna itp.).

W artykule Grzegorza Węcłowicza przedstawiono składniki zjawisk społecznych i gospodarczych niezbędnych do zrozumienia zmian społeczno-przestrzennych w miastach polskich.Nadesłanie artykułu do Przeglądu Geograficznego jest równoznaczne z akceptacją przez Autora przyjętego schematu postępowania.. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zastrzeżeń, dopuszczenia pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian lub jego odrzucenia.Wołyń (ukr.. Na przykład, jak nauczyć dzieci mówić o cechach geograficznych?. Narzędzia i modele ewaluacji dydaktycznej.. Warunkiem zakwalifikowania do druku jest merytoryczna po-prawność oraz zgodność z linią programową „Czaso-pisma" (patrz niżej).Recenzja artykułu ,, TWOJE NIEPOWODZENIA MNIE INTERESUJĄ '' O przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji Czasopismo dla nauczycieli / WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU Grudzień 10/2002 Anna Rurka ( Warszawa ) Artykuł ten wzbudził moją ciekawość ze względu na dobrze zaprezentowaną możliwość łatwej i przyjemnej adaptacji dzieci do wejścia w całkiem inny niż ich .Prace i Studia Geograficzne są recenzowanym czasopismem wydawanym przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.. Czy zagadnienie przedstawione w artykule jest istotne pod względem naukowym i może zainteresować szersze grono czytelników (także za granicą, i nie-geografów)?. Część informacyjna zawiera informacje dotyczące dzieła: autor, reżyser, bohaterowie, aktorzy, miejsce wydarzeń, scenografia, muzyka, tytuł .Recenzja artykułu pt. „Kobieta liderem" Temat: Recenzja artykułu pt. „Kobieta liderem.. W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu: geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz .Proces recenzji może trwać do 3 miesięcy, a uwagi są sformułowane na piśmie i zakończone jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.. Na przykład morza, rzeki, oceany, pustynie, dżungle i lasy.Artykuł naukowy, publikacja naukowa, monografia naukowa …..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt