Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym
Wrzesień 2009r.. 1.wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym".. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie.3.. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji, uwagi 1.. Prowadzenie diagnozy logopedycznej zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów; 4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.. Poznanie środowiska oraz sytuacji wychowawczej dziecka • Zebrania z rodzicami, prowadzenie rozmów .VI.. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnychznajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.. Analiza potrzeb uczniów w zakresie pomocy logopedycznej.. 1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,w szczególności realizację podstawy programowej; 3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz .. Współpraca będzie efektywna, jeśli stworzy się odpowiednie warunki.. 2 pkt 3).. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego…: VI..

2.8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

2 pkt.. Aby efekty pracy były zadowalające i wymiernie wysokie, oba środowiska muszą ściśle ze sobą współpracować.. 2 PKT 3 - ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW Ważna jest ocena umiejętności gromadzenia informacji i dokonywania analizy środowiska uczniów, jak też opracowywanie planu pracy klasy z uwzględnieniem8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.. umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć spójrz do podpunktu a (awans na stopień- umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż, - znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów, - umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.Znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, .. środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.. [Wymogi dotyczące nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego]Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.. Niezbędne jest zgromadzenie wiedzy o dziecku, o jego predyspozycjach, możliwościach jak i trudnościach.3..

2 pkt 8. znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI 1.. Dlatego też sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych .III.. Zadania Formy realizacji Termin 1.. 2 pkt.. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; .. znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.. Cały okres stażu.III Kreowanie współpracy pomiędzy rodzicem a szkołą Zarówno dom, jak i szkoła oddziałują na ucznia wychowawczo.. Jeżeli nie chcemy realizować awansu zawodowego należy: -złożyć wniosek do dyrekcji - placówka publiczna, Przykład wniosku w plikach do pobrania na grupie FbZnajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów: Zapoznanie się ze sposobami pracy oraz zasadami programu nauczania: rozmowy z nauczycielami innych przedmiotów oraz wychowawcami innych klas,8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.. Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami, udział w godzinach wychowawczych..

1.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Poznanie sytuacji rodzinnej uczniówZnajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejetnosc współpracy ze środowiskiem uczniów; Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły Analiza dokumentów (programu wychowawczego szkoły) X.2016 2.. Jak podaje Anna Hejda - jedną z ważniejszych kompetencji, która będzie przydatna w życiu i ceniona§6 UST.. Współpracowałam z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym, aby lepiej poznać swoich podopiecznych i rozwiązywać zaistniałe problemy.. 6 Jednak współpraca nauczyciela ze swymi uczniami nie tylko wpływa na zwiększenie wyników kształcenia i wychowania, lecz również w naturalny sposób rozwija umiejętność współpracy z innymi ludźmi.. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI 1.. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju:oczekiwane zachowanie ucznia.. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(6 ust.2 pkt 3) Lp.. [Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego]Celem ewaluacji wewnętrznej jest analiza funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem podejmowanych działań w odniesieniu do uczniów, rodziców, absolwentów oraz współpracujących ze szkołą instytucji..

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów ( 6 ust.

Uwzględniając potrzeby rozwojowe chłopców byłam współorganizatorką wycieczki do ZOO we Wrocławiu, oraz opiekunem podczas wyjazdu na trening reprezentacji zech we Wrocławiu podczas Euro 2012.8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami.. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3) Lp.. Cele szczegółowe: 1.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć ( 6 ust.. Poznanie środowiska domowego uczniów Udział w przygotowaniu festynu rodzinnegoPrzygotowanie uczniów do udziału w konkursie historycznym.. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym (§6 ust.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien: 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych,znajomość środowiska uczniów oraz ich problemów, a także umiejętność współ-pracy ze środowiskiem lokalnym spójrz do podpunktu b (awans na nauczy-ciela mianowanego).. Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliumiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania udzielanej pomocy § 6 ust.. spójrz do podpunktu b (awans na nauczy-ciela mianowanego).. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów, oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6, ust.. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (6 ust.2 pkt 3) Lp.Poznanie procedury awansu zawodowego oraz nawiązanie współpracy z opieknem stażu; Zapoznanie z dokumentami takimi jak: Karta Nauczyciela, Statut Szkoły, Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2019-2024, Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2019/2020, Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły na rok 2019/2020, szkolny zestaw programów nauczania, procedury.Czym są wymagania według § 6 ust.. 2 pkt 4).. • imprezy środowiskowe, w których uczestniczyli uczniowie, imprezy przygotowane przez nauczyciela samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami • Wskazać problemy uczniów dostrzeżone w czasie bieżącej pracy4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt