Wzór decyzji o zmianie nazwiska dziecka
Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. Rozwód a zmiana nazwiska dziecka Bywa, że po rozwodzie jedno z rodziców, które opiekuje się dzieckiem z właśnie zakończonego związku, chce zmienić nazwisko nie tylko sobie, ale i owemu dziecku.Polska - Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, Austria - Ustawa o zmianie nazwisk i imion - NAG z 22 marca 1988 r., Dania - Ustawa o nazwiskach - LBK 392 z 1 maja 2012 r., Szwecja - ustawa o imionach i nazwiskach z dnia 24 czerwca 1982 r., Francja - Dekret nr 94-52 z 20 stycznia 1994 r.,Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego.. Fakt ten potwierdziła kserokopią decyzji o zmianie nazwiska.. oraz kserokopią odpisu skróconego aktu urodzenia.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.. Jeśli w chwili .Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska: 37 PLN.. 0 strona wyników dla zapytania decyzja administracyjna wzór o zmianie nazwiskaSentencja decyzji o skreśleniu z listy w przypadku rezygnacji ze studiów, wydanej na podstawie podania złożonego przez studenta w Dziekanacie 15 października 2012 r. lub podania, w którym student wnioskował o skreślenie z dniem 15 października 2012 r., powinna3..

Zgoda na zmianę nazwiska.

Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do .#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?. Aby wniosek był w pełni kompletny, należy zamieścić w nim informację takie jak: dokładne dane osobowe oraz kontaktowe wnioskodawcy, obecne imię i nazwisko oraz proponowane imię i nazwisko.W pierwszej kolejności należy poczynić rozważania w zakresie ogólnych zasad dotyczących zmiany nazwiska dziecka.. Zmiana nazwiska dziecka może nastąpić W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r., nr 220, poz. 1414 z późn.. Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej..

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.

zm.).Chciałabym wystąpić do sądu o zgodę na zmianę nazwiska 10-letniego dziecka, które nosi nazwisko swego biologicznego ojca.. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za .Wniosek o zmianę imienia oraz nazwiska wnosi się do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.. Zmiana nazwiska dziecka nie może spowodować, że biologiczny ojciec zaprzestanie płacenia alimentów albo widywania się z dzieckiem.. Chcę zmienić nazwisko dziecku bez zgody ojca, ponieważ nie mogę prosić ojca dziecka o taką zgodę, gdyż nie znam jego miejsca zamieszkania i nie wiem, gdzie przebywa.Czy ma ktoś może wzór decyzji w przypadku gdy klientka zmieniła nazwisko bo wyszła za mąż/ ~~~~ .. Decyzja w tym zakresie należy do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC).. Wymagane wnioski i dokumenty:Znaleziono 51 interesujących stron dla frazy decyzja administracyjna wzór o zmianie nazwiska w serwisie Money.pl.. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego.. nazwiska dziecka w ten sposób, że nazwisko ..

Zmiana nazwiska dziecka - relacje z ojcem.

uzasadnienieUstawa o zmianie imienia i nazwiska,zm.. W uzasadnieniu wniosku matka napisała, że po rozwiązaniu przez nią w 2006 r. małżeństwa z ojcem dziecka, kontakty ojca z synem stały się sporadyczne.• zgoda dziecka na zmian ę imienia lub nazwiska, gdy uko ńczyło 13 lat, • dowód osobisty do wgl ądu, • w przypadku zmiany nazwiska dla dziecka pozostaj ącego w rodzinie zast ępczej - postanowienie s ądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zast ępczej,Zmiana nazwiska jest samodzielną, autonomiczną decyzją osoby, która owe nazwisko nosi.. Ja mam na zmianę nazwiska dziecka postanawiam zmienić decyzję nr .. z dnia w części dot.. Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy.Zmiany nazwiska nie można dokonać, jeśli osoba ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada ona członków rodziny o tym nazwisku.. i nazw.,Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,Dz.U.2020.0.707 t.j.Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji..

Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.2.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-Z22) Wniosek o zmianę nazwiska: Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadkuZmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. O .Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk • Portal OPS.PL.. ; Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.; Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion, który musi zawierać: dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu - adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, nr PESELWzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy.. Pamiętaj, że: osoba mieszkająca za granicą może złożyć wniosek za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.. Jest o bajecznie łatwe.. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.. Udzielenie zgody na zmianę nazwiska dziecka przez samego zainteresowanego lub drugiego rodzica powinno nastąpić w drodze oświadczenia złożonego osobiście przed odpowiednim organem lub pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym.. Oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska małoletniego dziecka.. 0 strona wyników dla zapytania wniosek o zmianę nazwiska dla dziecka wzórPobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego .Maria R. wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwiska jej syna Pawła A. urodzonego w 1996 r. w Łodzi, na nazwisko R (rodowe matki).. Zmiana nazwiska u dziecka na nazwisko ojczyna albo matki, nie powinna wpłynąć na relację z biologicznym ojcem.. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat wyrażające zgodę na zmianę nazwiska, które musi być złożone w obecności Kierownika .Znaleziono 167 interesujących stron dla frazy wniosek o zmianę nazwiska dla dziecka wzór w serwisie Money.pl..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt