Podział literatury greckiej i rzymskiej
Definicja NAUKA O LITERATURZE - PODZIAŁ wyjaśnienie.. Imperium Rzymskie łączyło ze sobą trzy różne kontynenty i osiągnęło szczyt swojej wielkości.. Umowną datą zamykającą antyk jest rok 476 n.e. - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.. Rozwój sztuki greckiej z podziałem na okresy: Okres archaiczny (XI - VI w. p.n.e.) Rozpoczyna się faza sztuki protogeometrycznej (XI - X w. p.n.e.), która łączyła elementy greckie z mykeńskimi.. Nadał tragedii greckiej właściwą formę: wprowadził drugiego aktora, akcję uczynił najważniejszym elementem sztuki, nadał pieśniom chóru charakter tła i komentarza akcji.Wszelkie informacje na temat literatury rzymskiej w okresie monarchii oraz wczesnej republiki są bardzo skąpe.. Okres archaiczny (280-80 p.n.e.) Literatura rzymska komentowała wtedy i przetwarzała wzory greckie - religijne i mitologiczne.Streszczenia mitów greckich.. ).Najwybitniejsi twórcy literatury starogreckiej: Ajschylos (525 - 456 r. p.n.e.) Pierwszy z trójki wielkich tragików greckich (obok Sofoklesa i Eurypidesa).. Sztuka grecka - a wraz z nią literatura - przeżyły odrodzenie.. Oryginalnym wytworem literatury rzymskiej było pamiętnikarstwo, które z powodzeniem uprawiał np. sam Cezar.W kolejnych rozdziałach autorki omawiają literaturę poszczególnych okresów z podziałem na rodzaje i gatunki literackie..

Dlatego mówimy o literaturze greckiej i rzymskiej jako o antyku.

W okresie cesarstwa rzymskiego obok tradycji literatury pogańskiej autorki wprowadzają też zagadnienia literatury chrześcijańskiej jako równoległego nurtu w literaturze greckiej i rzymskiej.Teksty NAUKA O LITERATURZE - PODZIAŁ.. Wiadome jest, że w tym okresie Rzym był poddany intensywnym wpływom sąsiadujących Etrusków.. Jej przedstawicielami byli Sofiści.. Niestety jednak nie mamy etruskiej literatury, którą ponoć Rzymianie czytali, zanim zaczęli.imitacjom i przetworzeniom rzymskim, antycznej literaturze, np. Homer, Herodot, Filostrat, inskrypcjom.. − student zna terminologię z zakresu komparatystyki oraz zakres i podział komparatystyki,Rzym starożytny był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie.. Około roku 200 p.n.e.. Pierwszym utworem, w którym odnajdujemy uporządkowany i całościowy system wierzeń o powstaniu świata, bogach i herosach jest Teogonia Hezjoda .Rzymianie znani są bardziej jako kontynuatorzy myśli greckiej, choć niewątpliwie spośród nich wywodzą się twórcy niezwykle oryginalni: poeci - Horacy i Owidiusz, epicy - Wergiliusz.. W ciągu wieków cały czas zmianie ulegała jej tematyka i forma.. − student zna terminologię z zakresu komparatystyki oraz zakres i podział komparatystyki, − student omawia wybrane zjawiska literatury rosyjskiej w kontekście literatur .genologiczne(greckie genaologia - historia rodu, rodowód) - mówiące o historii narodów, np. mit rodu Labdakidów o zjawiskach przyrody, ludzkich namiętnościach, pochodzeniu nazw..

Początki literatury greckiej wiążemy z imieniem i twórczością Homera.

Przegląd pisarzy i zjawisk historycznychPodział chronologiczny literatury rzymskiej Początki literatury rzymskiej, pisanej w języku łacińskim, przypadają na III wiek p.n.e. Jej dzieje można podzielić na cztery okresy: 1.. Najsłynniejszym wodzem rzymskim był Juliusz Cezar (101 - 44 r.p.n.e.. Rzymianie władali już całą Italią, a w I w. p.n.e całym światem śródziemnomorskim.. Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy mitami greckimi, a rzymskimi … więcej.. Do najważniejszych greckich twórców zalicza się: Homera - autora eposów: "Iliady" i "Odysei", Herodota, który był greckim historykiem, Platona (filozof), Sofoklesa - twórcę dramatycznego, Safonę - autorkę .81% Streszczenie Mitu o Prometeuszu.Mitologia grecka stanowi podstawowy fundament literatury i sztuki europejskiej.. Zeus wybrał go na swojego ulubieńca, dlatego był zapraszany na wszystkie uczty odbywające się na Olimpie, na których spożywał razem z bogami ambrozje i nektar.Mitologia grecka.Prawo rzymskie (łac. Ius Romanum) - termin oznaczający najczęściej prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od czasów prawa zwyczajowego, aż do kodyfikacji Justyniana I Wielkiego (VI wiek n.e.).. Dziś nazwy antyk używa się głównie do określenia cywilizacji i kultury greckiej i rzymskiej.Periodyzacja to podział na okresy i podokresy..

Dzielimy ...Szkice nt. mitologii greckiej, rzymskiej, bogów i władców z tych mitologii.

Obok antyku drugim, równoległym i równie ważnym źródłem naszej kultury (nie epoką!). Literatura grecka: eposy Homera, liryka, tragedia attycka, komedia stara i nowa.. Do jego zdobyczy i osiągnięć kultury, które najlepiej się rozwinęły zaliczamy: budownictwo, filozofię, literaturę, religię, sztukę, retorykę, historiografię czy naukę.. Syntezy literackie w postaciGrecja:-filozofia-demokracja ateńska-podział literatury na rodzaje: liryka, epika, dramat, a ich na gatunki (np. dramat na tragedię i komedię)-Arystoteles wprowadził podział świata przyrody na światy zwierząt i roślin, wyróżnił i opisał wiele gatunków czy rodzajów-idea klasycznego piękna - np.Grecka literatura rozkwitała od VII w. p.n.e. do II w. n. e. Periodyzacja (podział na okresy) literatury greckiejStarożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia, nauka zostały za .Literatura rzymska zawdzięcza swój rozwój wzorcom zaczerpniętym z Grecji..

- 2003, nr 13, s. 110-117 ... funkcje i podział mitów, najsłynniejsze mity greckie.

Uwaga!. Streszczenia mitów rzymskichŚwiat literatury greckiej rozwinął się w czasie gdy istniała już bogata kultura starożytnego wschodu, wcześniejsza lub współczesna kulturze mykeńskiej.. Antyk to pojęcie odnoszące się do dorobku kulturalnego (literatura, filozofia, sztuka, architektura) starożytnej Grecji i Rzymu.p.n.e., ale kultura grecka podbiła Rzymian.. Każde zjawisko przyrody, czy egzystencji ludzkiej ma swego boga.. Grecy znaleźli się pod panowaniem Rzymian, zaś w Rzymie nastała moda na kulturę grecką.. Literatura starożytnej Grecji : mitologia // „Cogito".. Od ok. 30 roku (I w. n.e.) przypada okres złotego wieku poezji rzymskiej, z dziełami Wergiliusza, Horacego, Owidiusza, Seneki i Petroniusza.Antyk, czyli starożytność to epoka, którą datujemy na czas od końca I tysiąclecia przed naszą erą do około V wieku naszej ery.. Prawo rzymskie miało istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego (tzw. recepcja prawa rzymskiego) w postaci prawa powszechnego (ius commune) w średniowieczu, pandektystykę .Periodyzacja literatury greckiej i rzymskiej według różnych badaczy.. Początki literatury rzymskiej, pisanej w języku łacińskim, przypadają na III wiek p.n.e. Jej dzieje można podzielić na cztery okresy: 1.. Literatura grecka: eposy Homera, liryka archaiczna, tragedia attycka, komedia stara i nowa, romans, liryka aleksandryjska.. Materiał pomocniczy dla ucznia.. W tym okresie nastąpił rozkwit prozy.. W mitach starożytnych i księgach biblijnych powtarzają się podobne motywy.. Okres archaiczny (280-80 p.n.e.) Literatura rzymska komentowała wtedy i przetwarzała wzory greckie - religijne i mitologiczne.LITERATURA POWSZECHNA: • Mitologia grecka • Antygona Sofoklesa • Król Edyp Sofoklesa • Iliada • Horacy • Biblia • Epika grecka • Liryka grecka • Literatura rzymska • Podział chronologiczny literatury rzymskiej • Literatura rzymska - przedstawiciele (Wergiliusz, Owidiusz, Cyceron i inni)Okres rzymski.. Wspomniane wynalazki i osiągnięcia rzymskie odegrały.LITERATURA POWSZECHNA: • Mitologia grecka • Antygona Sofoklesa • Król Edyp Sofoklesa • Iliada • Horacy • Biblia • Epika grecka • Liryka grecka • Literatura rzymska • Podział chronologiczny literatury rzymskiej • Literatura rzymska - przedstawiciele (Wergiliusz, Owidiusz, Cyceron i inni)Za początek antyku (inaczej starożytności) przyjmuje się przełom wieków IX i VIII p.n.e., za koniec - okres pomiędzy IV a VI wiekiem n.e., najczęściej rok 476, czyli datę upadku cesarstwa Zachodniorzymskiego.. Mitologia grecka: Zbiór mitów greckich zaczyna się także od narodzin świata..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt