Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa
Ogólne pojęcie i przedmiot pedagogiki opiekuńczej 1.4.. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA (PEDAGOGIKA OPIEKI) JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA 1.1.. Pedagogika nie tylko korzysta z usług innych nauk, ale również służy im wiedzą o człowieku.Pedagogika opiekuńcza WNP-PE-PEDOP.. Bardziej szczegółowoNatomiast, wychowanie opiekuńcze to każda forma wychowania, w której nauczyciel - wychowawca przejawiając postawę opiekuńczości wobec wychowanków, dąży do zaspokaja ich wielorakich potrzeb.. Pedagogika powstała z filozofii i jako nauka wyodrębniła się w II połowie XIX wieku.. Definicja pedagogiki opiekuoczej 2. wymagało spełnienia 2 warunków: wyznaczenia przedmiotu badań za pomocą określonego systemu kategorialnego, oraz przyjęcia (zmodyfikowania lub wytworzenia) określonej metodologii badań.Pedagogika opiekuńcza, jako dyscyplina naukowa.. Nazwa dyscypliny pochodzi od dwóch słów: pais - chłopak, ago - prowadzę, wiodę, paidagogos - prowadzący chłopca.. Jak wskazuje S. Kunowski „miejsce pedagogiki wśród nauk przyrodniczych i humanistycznych wypada na centrum pomiędzy nimi" [14] , co oznacza, że pedagogika .Pedagogika - nauka o wychowaniu.. Struktura opieki .Początki pedagogiki jako nauki mają swoje źródło w rozważaniach starożytnych myślicieli greckich.. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogicznarodowód pedagogiki pracy, przedmiot, zadania i obszary problemowe pedagogiki pracy, 2.Studia magisterskie na kierunku pedagogika w Skierniewicach pozwalają na zdobycie uporządkowanej, pogłębionej wiedzy teoretycznej w zakresie pedagogiki, jako dyscypliny naukowej oraz dyscyplin wspomagających (psychologii, socjologii, filozofii, etyki), niezbędnej do pozyskania praktycznych umiejętności diagnostycznych i interpretacyjnych złożonych zjawisk i procesów .Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce- jako dyscypliny naukowej- wiąże się z nazwiskiem Heleny Radlińskiej..

Pedagogika jako dyscyplina nauk.

Uzyskiwanie statusu nauk.. 1 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA wykład 1 dr Marta Herzberg Instytut Nauk Społecznych WSG Plan wykładu 1.. Wychowawczy i socjalny charakter opieki międzyludzkiej.. Rola rodziny w kulturze rzymskiej.. Krytyczny przegląd niektórych określeń pedagogiki opiekuńczej w ostatnim dwudziestoleciu 1.3.. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki opiekuńczej .. Podstawowe elementy metodologii pedagogiki opiekuńczej (pedagogiki opieki) jako dyscypliny naukowej Zdzisław Dąbrowski Problemy pomiaru efektywności opieki Franciszek Kulpiński Część 4.. Geneza opieki.. 2.Pedagogika - zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych.Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.Pedagogika - od greckiego paidagogos?. Aspekty i kategorie opieki międzyludzkiej.. Przedmiot .. Struktura opieki (potrzeby podopiecznych i ich rozpoznawanie.. Dorobek pedagogiki do XIX wieku to przede wszystkim praktyka dotycząca wychowania.Naukowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, tel 75 645 33 52 ..

Relacje z innymi dyscyplinami.

że pedagogika jako nauka powstała po setkach lat trwania2.. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki opiekuńczej .. Podstawowe elementy metodologii pedagogiki opiekuńczej (pedagogiki opieki) jako dyscypliny naukowej Zdzisław Dąbrowski Problemy pomiaru efektywności opieki Franciszek Kulpiński Część 4.. Opieka nad .Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa i przedmiot studiów - samookreślenie, stan, zastosowanie: materiały z krajowego seminarium w Olsztynie - "Perkozie" 8-10 czerwca 1994 rokusię pedagogika opiekuńcza: wykraczają one poza formy opieki specjalnej i środo­ wiskowej, obejmują odmienne liczne sytuacje opiekuńcze.. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA wykład 1 dr Marta Herzberg Instytut Nauk Społecznych WSG Plan wykładu 1.. Początki wychowania w społeczeństwie pierwotnym i jego rozwój w czasach antycznych.. wyodrębniła się w XIX w. z filozofii.. niewolnik prowadzący chłopców za rękę do szkoły.. Podstawowe funkcje.. Była ona pojmowana jako proces planowego oddziaływania dorosłego pokolenia na dzieci i młodzież.PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA.. Początki aktywności Kościoła chrześcijańskiego na polu opieki.Treści programowe: 1.. Formy (typologia) i metody opieki.Pedagogika opiekuńcza czy praca socjalna Barbara Smolińska-Theiss Część 2..

Praktyka opiekuńcza w cywilizacjach starożytnych.

Definicja pedagogiki opiekuoczej 2.. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki opiekuńczej.. Heterogeniczność i jednolitość treści pedagogiki opiekuńczej 1.5.Pedagogika opiekuńcza czy praca socjalna Barbara Smolińska-Theiss Część 2.. Geneza pedagogiki opiekuoczej 3.. Interesowała się ona przede wszystkim takimi dziedzinami jak: historia pracy społecznej i oświatowej, czytelnictwo i samokształcenie, teoria oświaty dorosłych i teoria pracy społecznej.To już czwarte wydanie tego poszukiwanego i cenionego podręcznika przez studentów wydziałów pedagogicznych, specjalności "pedagogika opiekuńcza", skierowanego także do opi Opieka nad .Pedagogika opiekuńcza czy praca socjalna Barbara Smolińska-Theiss Część 2.. Postawy opiekuńcze i opiekuńczo-wychowawcze.Historia wychowania jako dyscyplina naukowa - jej geneza, przedmiot, cele i zadania.. Potrzeby ponadpodmiotowe jako wyznaczniki opieki.. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki opiekuńczej .. Podstawowe elementy metodologii pedagogiki opiekuńczej (pedagogiki opieki) jako dyscypliny naukowej Zdzisław Dąbrowski Problemy pomiaru efektywności opieki Franciszek KulpińskiPedagogika specjalna - dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne.Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku .1..

Dąbrowski Z. , Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa, Toruń: UMK 1987.

Początkowo zakres pedagogiki ograniczał się do problemów związanych przygotowaniem młodej generacji do dojrzałego życia.. Geneza pedagogiki opiekuoczej Przedmiot pedagogiki opiekuoczej i jej funkcje 5.. Termin oznacza naukę o wychowaniu i kształceniu jednostki ludzkiej przez cały okres jej życiowej aktywności w zależności od tego jaką jednostką wyodrębnioną jest subdyscyplina.Dyscyplina naukowa/artystyczna: 1: Dziedzina nauk humanistycznych: 1) archeologia: 2) filozofia: 3) historia: 4) językoznawstwo: 5) literaturoznawstwo: 6) nauki o kulturze i religii: 7) nauki o sztuce: 2: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: 1) architektura i urbanistyka: 2) automatyka, elektronika i elektrotechnika: 3) informatyka .Zależnie od przyjęcia kryteriów funkcjonowania, jako odrębna dyscyplina naukowa otrzymuje się dotychczas różne odpowiedzi na pytanie, czy pedagogika jest nauką autonomiczną.. Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa: pojęcie i przedmiot pedagogiki opiekuńczej; podstawowe zadania pedagogiki opiekuńczej jako nauki.. Założenia wstępne 1.2.. Prze wieli pedagogika rozwijała się jako gałąź filozofii, wyodrębniając się z niej stopniowo w samodzielną naukę, a to dzięki gromadzeniu doświadczeń w praktyce pedagogicznej oraz uogólnieniem teoretycznym.PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I WYCHOWANIE Pedagogika jest nauką o wychowaniu, która formuje teoretyczne i metodyczne podstawy planowej działalności wychowawczej.. Zakresy opieki.. Początkowo nauka o wychowaniu, nauczaniu dzieci.. Pedagogika opiekuńcza w swym rozwoju wyróżniła się rodzajem czynności i zespołem stosowanych technik postępowania na gruncie wychowania opiekuńczego.9 8 I. Jundziłł, Zarys pedagogiki opiekuńczej.Rozwój pedagogiki jako dyscypliny naukowej jest zależny od rozwoju nauk współdziałających z pedagogiką..Komentarze

Brak komentarzy.