Przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania amazonii i wskaż ich negatywne skutki
Wróg dżungli - susza Warto podsumować, iż Amazonia stanowi ponad połowę wszystkich lasów deszczowych na świecie oraz największy, najbogatszy gatunkowo obszar na planecie.. Następnie polityka „PIERESTROJKI" czyli przebudowy i „ USKRONIENIA" czyli przyspieszenia w ZSRR i jej rezultaty odwrotne od zamierzonych.Wymień główne typy gleb w Polsce, wskaż ich występowanie i wykorzystanie dla potrzeb rolnictwa.. W ostatnich dziesięcioleciach dwudziestego wieku nasiliło się niszczenie lasów równikowych przez wyrąb i wypalanie.Przyczyny reformacji - Głęboki upadek moralny duchowieństwa - Sprzedaż odpustów - Handel relikwiami - Łączenie w jednym ręku przez dostojników kościelnych kilku stanowisk, co uniemożliwiało skuteczną pracę duszpasterską, za to przynosiło duże dochody - Gromadzenie majątków przez duchowieństwo - Słabe wykształcenie duchownych - Rozprzestrzenianie się w Europie myśli .Plan Balcerowicza - potoczna nazwa pakietu reform gospodarczo-ustrojowych, przeprowadzonego w ciągu 111 dni, którego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 1990 roku.. Przyczyny migracji: ekonomiczne- zmiana miejsca pobytu ze względu na chęć poprawienia warunków życiowych.. Skutki: - zmniejszona ilość tlenu w atmosferze i powstawanie więcej CO2 (lasy amazońskie produkują bardzo dużo tlenu) - niszczenie naturalnych siedlisk zwierząt (ssaków i ptaków) co prowadzi do zmniejszania ich populacji, wyginięcia, a czasem wtargnięcia do siedzib ludzkich - bardzo przyspieszony proces erzoji glebTo z kolei nasila negatywne skutki efektu cieplarnianego i zwiększa zagrożenie suszą..

Daje NajGłówne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i ich negatywne konsekwencje: 1.

Grupa ekspertów, którą tworzyli wraz z .Skutki powstania listopadowego: a) likwidacja sejmu, b) zakaz używania języka polskiego w szkole i urzędach, c) represje wobec powstańców (więzienie, zesłanie na Sybir, konfiskata majątków) d) urzędy obsadzone Rosjanami, e) Wielka Emigracja (ok.10 000 ludzi - Szlachta mieszczanie, studenci, inteligencja, żołnierze chłopi, artyści .Przyczyny: Polityka: "GŁASNOSTII" czyli jawności to jedna z głównych przyczyn rozpadu.. Dwa wielkie bloki kontynentalne leżące na półkuli zachodniej obejmuje się jedną nazwą - Ameryka.Większy z nich o powierzchni 24,2 mln km Indeks górny 2 2 położony jest w całości na półkuli północnej - to Ameryka Północna, trzeci co do wielkości kontynent .Przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej: - nieudolna polityka Ludwika XV, a potem Ludwika XVI - kryzys gospodarczy i głód - wzrost podatków, które obciążały stan trzeci (96% ludności), gdyż stan pierwszy i trzeci były nieopodatkowane - stan trzeci oskarżył dwór o nadmierne wydatki (Wersal-rezydencja królewska) - myśli rewolucyjne wśród ludności, które pojawiły się we .. Nazwa Amazonia powstała podobno w związku z wojną, którą Francisco de Orellana toczył z plemieniem Tapuya i z innymi plemionami Południowej Ameryki, gdzie kobiety, według zwyczaju plemienia, walczyły razem z mężczyznami..

SKUTKI ...• Wymień kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii.

Definicja ta wydaje się być bardziej ogólną od innych przedstawianych w literaturze np. że jest to „długookresowy proces powiększania produkcji dóbr i usług w danym kraju", lub „proces zwiększania zasobu dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych .Szacuje się, że w skutek antropopresji rocznie ginie około 50 tysięcy gatunków organizmów, co oznacza, że każdego dnia znika 100-137 gatunków, czyli średnio 4 na godzinę.. Opisy Orellany mogą być wierne, jednak niektórzy historycy spekulują, czy Orellana nie pomylił miejscowych mężczyzn noszących spódniczki .2.. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń ćw.. Wilgotne lasy równikowe na świecie.. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa należą:1.. Ekologiczne nast pstwa wylesiania Amazonii zadanie domowe: Scharakteryzuj cechy klimatu Amazonii, jaki on ma wp yw na rozw j ro linno ci oraz przedstaw g wne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wska ich negatywne skutki.Wylesianie Amazonii jest ingerencją w klimat na Ziemi.. • Omów ekologiczne następstwa wylesiania Amazonii.. 106.wylesiania Amazonii • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce przedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej Uczeń: ustala prawidłowości w ukształtowaniu powierzchni Ameryki PółnocnejIch przyczyną jest ruch magmy w skorupie ziemskiej, eksplozje w kraterze wulkanu, wylewy law i in..

Przedstaw kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wskaż ich negatywne skutki.Migracja - jest to stała lub czasowa zmiana miejsca pobytu.

Eksploatacja surowców mineralnych, takich jak ropa naftowa, diamenty i złoto; 2.. Przedstaw formy ochrony przyrody podając ich przykłady w Polsce.. 1-7 str. 53/55 i prześlij odpowiedzi na adres email: [email protected] podając imię i nazwisko oraz klasę.Scharakteryzuj środowisko przyrodnicze Amazonii.. Jest to klimat równikowy, w którym nie ma termicznych pór roku.Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca w stacji Manaus wynosi 28,2°C, średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi 26,6°C.Etymologia nazwy.. Skutki kolonializmu: - rasizm, - nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków, Europejczycy uważali, że .wskazuje na mapie świata najbiedniejsze i najbogatsze państwa oraz charakteryzuje ich główne problemy społeczno-gospodarcze; (0) 2. identyfikuje przyczyny przyrodnicze, historyczne, społeczne, gospodarcze i polityczne dysproporcji rozwoju regionów świata i państw oraz przedstawia skutki tych nierówności; (0)Rewolucja przemysłowa- przejście od pracy ręcznej do pracy maszyn (od manufaktury) do fabryki.. Ameryka Północna i Ameryka Południowa - położenie geograficzne, przegląd cech środowiska przyrodniczego ..

Kolejnym skutkiem wylesiania jest zmniejszenie się liczby gatunków roślin i zwierząt.2.

Trzęsienia te na ogół poprzedzają erupcję (o kilka godzin, dni lub nawet miesięcy) lub występują w jej pierwszych fazach.. Wilgotne lasy równikowe w Amazonii .. Zaproponuj działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii.. Wymień charakterystyczne gatunki flory i fauny lasów równikowych.. Przedstaw cechy klimatu Amazonii (wykres str. 116).. Stanowią zaledwie 7% wszystkich trzęsień ziemi występujących na kuli ziemskiej.. Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wskaż ich negatywne skutki Dam naj Na dziśW Amazonii i przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii oraz wskaż ich negatywne skutki.. Wyróżnia się czynniki przyrodnicze, czyli możliwości lub bariery stwarzane przez środowisko przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze (antropogeniczne), czyli takie jakie stwarza człowiek.. procesy wulkaniczne.. ; pozaekonomiczne: polityczne - migracja w wyniku wojny, ucisku władz, zmian granic politycznych, powstania nowego państwa;Przyczyny kolonializmu: - zwiększenie się liczby ludności w Europie, - źródło taniej siły roboczej, - powiększenie zasobów surowców mineralnych, - rynek zbytu towarów przemysłowych, - uzyskanie przewagi politycznej i militarnej na świecie.. Terminem Amazonia obejmuje się obszar, w którym występują elementy środowiska przyrodniczego tworzące wyjątkowy typ ekosystemu.. Zdaniem niektórych naukowców wycinka Amazonii jest przyczyną podniesienia się temperatury powietrza na Ziemii.. Przyczyny rewolucji przemysłowej - wynalezienie maszyny parowej; - wzrost liczby ludności; - wzrost zapotrzebowania na towary; - człowiek chciał żyć lepiej i wygodniej, mieć większe zyski; - maszyna parowa; - mechaniczne krosno; - latające czułeńko;Istnieje wiele czynników jakie mogły wywrzeć wpływ na rozwój rolnictwa.. Wymień i opisz piętra lasu równikowego.. Przedstaw krótki zarys wydarzeń geologicznych na obszarze Polski do prekambru po kenozoik.. W 2005 część dorzecza Amazonki została dotknięta najgorszą od 100 lat .przyczyny ekspansja demograficzna kolonizacja nowych terenów wielkie korporacje zajmują tereny bogate w ropę- niszcząc lasy na tym terenie, przepędzają indian kładą ropociągi itp. kłusownicy niszczą ekosystem nielegalni "drwale" wycinają całe połacie lasów dla znalezienia cennych gatónków drzew, żywicy itp. amazonka jest coraz bardziej zanieczyszczona przez przemysł w skutek .Wzrost gospodarczy - powiększanie się zdolności danego społeczeństwa do produkcji dóbr i usług zaspokajających ludzkie potrzeby..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt