Rozpoznawanie środków stylistycznych
Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Środki stylistyczne.. * Czas: 45 minut Cele edukacyjne: utrwalenie pojęć: porównanie, epitet, metafora, personifikacja, rym wyszukiwanie środków stylistycznych w tekście Dział programu realizowanego: lekcja .Środki stylistyczne: •pytanie retoryczne •antyteza •zgrubienie, zdrobnienie •neologizm •anafora, epifora •apostrofa •peryfraza, eufemizmŚrodki stylistyczne - sprawdzian wiadomości dla klasy VI.Sprawdzian umiejętności rozpoznawania w tekście środków poetyckich - epitetu, porównania, przenośni, odpowiedni do sprawdzania postępów uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej.. Metody i fomy pracy: - podająca - gra dydaktyczna - praca w grupach III.. Pobierz (docx, 13,8 KB) Komentarze.. Pytam uczniów o to, czego nauczyli się na dzisiejszej lekcji, jakie środki stylistyczne rozpoznawali w wierszu.. poleca 73 % 1417 głosów.. Przewidywany czas pracy ucznia to 20 minut.. Pytam o to, czy uczniowie znają jakieś przysłowie, które pasuje do poznanego dzisiaj wiersza.. Pytam uczniów o to, czego nauczyli się na dzisiejszej lekcji, jakie środki stylistyczne rozpoznawali w wierszu.. Cele praktyki.. „Płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ruiny, gruzy, zwaliska, ulice i domy znajome z dziecinnych lat" (Jako pierwszy wyraz zapisz epitet, a obok w nawiasie rzeczownik, którego jest określeniem)Autor konspektu: Ewa Jakubiak - Szydłowska Temat: „Słońce spuściło głowę, obłok zasunęło" - powtórzenie wiadomości o środkach stylistycznych na podstawie fragmentu „Pana Tadeusza"..

Treść ...Rozpoznawanie środków stylistycznych.5 min.1.

Wypisz z podanego fragmentu epitety: ( 3 pkt. ). Zawiera 23 pytań.. Pytam o to, czy uczniowie znają jakieś przysłowie, które pasuje do poznanego dzisiaj wiersza.. Gatunki literackie: Znajomość podstawowych cech czytanych utworów; rozpoznawanie ironii i jej funkcji, określanie funkcji różnych środków stylistycznych w utworze.rozpoznawanie środków stylistycznych; określanie cech bohatera; określanie części zdania; znajomość rodzajów literackich i ich podstawowych cech; znajomość zasad pisowni wielkich liter; redagowanie wypracowania (opowiadania lub rozprawki) na jeden z podanych tematów.ŚRODKI POETYCKIE - SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI W KLASIE V 1.Osoba mówiąca w wierszu to a) podmiot liryczny b) narrator c) autor 2.Określenie rzeczownika w poezji to a) symbol b) epitet c) rym 3.We fragmencie wiersza Józefa Ratajczaka pt. „Lalki" podkreśl pięć epitetów.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Środki stylistyczne Imię i nazwisko Przeczytaj uważnie tekst wiersza a następnie wykonaj polecenia z nimi związane Powodzenia Dzieci się .. Test z środkow stylistycznych.. Dla poćwiczenia zostawiam wam przepiękny wiersz Zbigniewa Herberta Dwie Krople.Spróbujcie odnaleźć w nim opisane wyżej środki stylistyczne.rozpoznawanie środków stylistycznych w utworach poetyckich; wyodrębnianie akapitów w tekstach; stosowanie znaków interpunkcyjnych; prezentacja twórczości własnej..

We fragmencie "Dziadów" występuje:Proponowany test dotyczy podstawowych środków stylistycznych.

a długi rosną b) biały jak gołąb c wiatr wieje d budzą się wspomnieniaZestawy zadań przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii, które mogą być przydatne na zajęciach z tych przedmiotów.. Temat ten, jest często postrachem maturzystów.Środki stylistyczne w języku polskim.. Com ci obiecał - spełnię: wiersz mój odniosę ludziom, by dawał pokój i światło, miłość .ROLA inaczej.FUNKCJA tych środków stylistycznych.. EPITET-pełni rolę [funkcję] poetycką, ozdabiającą wyrazy.wzbogaca wypowiedź.to znaczy, że pomaga poecie dokładnie opisać rzeczywistość.a czytelnikowi pomaga w bogatym wyobrażeniu sobie tego, o czym poeta napisał i na co chciał zwrócić uwagę PORÓWNANIE-rolą, funkcją porównania jest to,.że uwydatnia .To tylko kilka środków stylistycznych z ich szerokiej gamy.. Podkreślony fragment wiersza, to: a) ożywienie b) porównanie c) epitetSprawdzian - środki stylistyczne Grupa A 1.. Środki stylistyczne - inaczej środki dekoracyjne, figury stylistyczne, środki artystyczne i wiele innych… Wszystkie te określenia oznaczają jedno - określają poszczególne elementy wypowiedzi (najczęściej w formie liryki) oraz określają ich funkcje.. wykrzyknienie.. Proponowany służy diagnozie umiejętności ucznia klasy III gimnazjum w zakresie wiedzy dotyczącej podstawowych środków stylistycznych..

Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V. Lalki są żywe, wesołe i nieszczęśliwe.

Resztę poznamy w następnych artykułach z cyklu.. Zapraszam więc do rozwiązania tego quizu.. Odbieramy nastrój, aurę; uderza nas idea, emanująca z dzieła; zgadzamy się z treścią przekazu bądź nie.Definicje środków stylistycznych Personifikacja - rodzaj animizacji polegający na przedstawieniu tworów nieożywionych zjawisk natury i kosmosu, zwierząt, roślin a zwłaszcza pojęć abstrakcyjnych jako działających lub przemawiających postaci ludzkich np. „Ruszyły drzewa pogrzebnie, ręce rozpaczą skręcone".Test dotyczące środków stylistycznych, występujących w prozie i poezji, przydatny do egzaminów typu egzamin gimnazjalny, matura POLECAM:-) Zawiera 25 pytań.. Umarłaś, lecz niezupełnie: nadal razem się trudzim.. Wykonaj polecenia.. Sprawdź swoją wiedzę na temat środków stylistycznych!Funkcje środków stylistycznych K iedy obcujemy z dziełem artystycznym (dowolnej dziedziny sztuki), najczęściej nie poddajemy go gruntownej analizie.. poleca 81 % .. ONOMATOPEJA (dźwiękonaśladownictwo) - naśladowanie za pomocą środków językowych, zjawisk dźwiękowych (głosów i odgłosów), z otaczającej rzeczywistości, np.: „A na dębie dwa gołębie na zielonym rajskim dębie.. Góry nad wodą klęczą jak praczki, Pełzną owieczki-białe robaczki, Młoda kobieta gałązki ścina, Śpiewu jej pełna dolina..

Treść ...Test wiadomości ze znajomości środków poetyckich Przeczytaj uważnie podany fragment wiersza.

Gdzie to konieczne, dodajemy do zadań omówienia.Wypisz z tekstu przykłady środków stylistycznych: a) apostrofy b) epitety c) powtórzenie d) metafora Władysław Broniewski Obietnica Córeczko moja daleka, pusto, pusto koło mnie, serce krwawi i czeka, ono nie umie zapomnieć.. Nastepnie zaznacz prawidłową odpowiedź.. Śrdoki dydaktyczne: - lista najpopularniejszych środków stylistycznych z definicjami - plansza do gry, kostki, pionki - karteczki z cytatami IV.Uważasz, że jesteś dobry z języka polskiego?. personifikacja.. 3.Rozpoznawanie wytworów i dzieł poszczególnych kultur na wybranych przykładach.. 3.a tu burza się sroży i skał różnych tyle z jednej strony Syreny, z drugiej strony Scylle (…) a nagle gwiazda wzejdzie na niebios równinieŚRODKI STYLISTYCZNE - karta pracy Przeczytaj i powtórz wiadomości o środkach stylistycznych - str. 327-329 w podręczniku.. Metoda i forma pracy: praca w grupach i indywidualna; metoda tekstu przewodniego.. Lalki mają bardzo smutne miny, kiedy sypią się z nich trociny.. ŚRODKI STYLISTYCZNE.. Środki dydaktyczne: plansze na tablicy; teksty poetyckie i prozatorskie (ksero) Przebieg lekcji:Style funkcjonalne- stylistyczne odmiany polszczyzny charakteryzujące się doborem takich środków językowych, które uznane są za szczególnie przydatne ze względu na określony typ wypowiedzi i pełnione przez nie funkcje społeczne.. Przygotuj.. juka1177, 2018-05-10, ocena: Dziękuję pięknieJaki środek stylistyczny pojawia się w tym fragmencie "Zemsty"?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt