Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej nfz
maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia .Pobierz wniosek o wydanie dokumentacji medycznej - wzór o udostępnienie informacji o przebiegu leczenia dla poszkodowanego w wypadku.Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej - w okresie 01.06.2018 r. - 31.08.2018 r. 1 strona wyciągu albo odpisu .. Wyrób kartę EKUZ, gdy planujesz wyjazd za granicę.Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.. Zobacz najbliższy termin badania.. Przypominamy zatem o zasadach pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.Ceny za udostępnienie dokumentacji medycznej: Wydanie dokumentacji medycznej - 1 strona- 0,37 zł Wydanie dokumentacji medycznej - na nośniku CD - 2,13 zł Wydanie wyciągu albo odpisu - 1 strona - 10,66 zł.. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.. Do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej.. Nie ulega wątpliwości, że w każdym indywidualnym przypadku najkrótszy okres, w jakim może zostać udostępniona dokumentacja medyczna „bez zbędnej zwłoki" jest różny, gdyż czas realizacji zależy od wielu czynników np. obszerności dokumentacji medycznej .9..

o udostępnienie dokumentacji medycznej .

Działając w imieniu własnym, wnoszę o przesłanie na mój adres informacji dotyczących mojego leczenia powypadkowego, tj. kserokopii: historii choroby oraz ewentualnych zaświadczeń dotyczących leczenia.. maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia .O udostępnienie dokumentacji medycznej pacjent może zwrócić się do podmiotu medycznego osobiście, bądź może to zrobić za niego osoba przez niego upoważniona.. Na przykład: organom władzy publicznej i NFZ, innym placówkom świadczącym usługi zdrowotne (gdy wymaga tego ciągłość leczenia), organom rentowym (w .Przepisy dotyczące prowadzenia, przechowywania jak i udostępnienia dokumentacji medycznej zawarte są w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (DzU z 2016 r .UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej, w dowolnej treści, jednakże z wniosku musi wynikać: którego Pacjenta wniosek dotyczy; jakiej dokumentacji medycznej wniosek dotyczy; dane wnioskodawcy (imię i nazwisko) oraz dane do kontaktu (np. telefon, adres mailowy .Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U z 2020 r. poz. 849) opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, po raz pierwszy w żądanym zakresie lub w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do .Jeżeli dokumentacja medyczna udostępniona była już w tym trybie za dany okres, a wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczy okresu późniejszego, który nie był uprzednio objęty wnioskiem - powinna być udostępniona bezpłatnie.Z dniem 4 maja 2019r..

Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w ust.

1, ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.. alboBezpłatna opieka medyczna w Polsce.. Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych .. Udostępnianie jej pacjentowi i innym podmiotom często jest uwzględnione w regulaminie placówki, jednakże musi być zgodne z prawem.. Opłaty, o której mowa w ust.. 2014 poz. 1538: Wniosek do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ - o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej (w ramach dyrektywy transgranicznej).. Dokumenty do pobrania: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznejuwagi na zakres dokumentacji (rozmiar pliku), jej przesłanie drogą e-mail może nie być możliwe i zostanie mi ona przekazana na nośniku CD, o czym zostanę poinformowany na wskazany przeze mnie powyżej numer telefonu.. Regon 017445217. pokaż na mapie Link otworzy się w nowym oknieDodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej pod numerem telefonu: (071) 733 11 96, (071) 733 11 27, (071) 784 20 48.. Wyżej wskazane osoby mogą uzyskać dokumentację medyczną, w formie: wglądu do dokumentacji medycznej, w tym do baz danych w zakresie ochrony .8..

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej - w okresie 01.09.2020 r. - 30.11.2020 r. 1 strona wyciągu albo odpisu .

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o kosztach udostępnienia dokumentacji medycznej iPacjent lub osoba pisemnie przez niego upoważniona składa pisemny (odręczny lub zgodny z załącznikiem Nr 2 do Regulaminu Archiwum Dokumentacji Medycznej - Zasady udostępniania dokumentacji medycznej, bieżącej i archiwalnej) lub ustny „Wniosek o udostępnienie indywidualnej dokumentacji medycznej/ odpisu książeczki zdrowia dziecka" lub elektronicznie na adres: statystyka .SZPU-040-1900424 str. 1 z 2 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Wniosek można składać osobiście / przez osobę upoważnioną na piśmie/ mailowo na adres: [email protected] może być wyrażony w formie ustnej lub pisemnej.. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w ustawie o prawach pacjenta oraz w innych przepisach, w tym zwłaszcza przepisach regulujących kwestie ochrony danych osobowych.WNIOSEK.. Proszę o udostępnienie dokumentacji medycznej sporządzonej po wypadku, tj. po .Specjalistyczny serwis, który ułatwi Ci bezbłędne prowadzenie dokumentacji medycznej, dzięki czemu unikniesz surowych kar nakładanych przez NFZ, nie narazisz się na uciążliwą kontrolę GIODO oraz będziesz wstanie skutecznie bronić się w procesie sądowych z roszczeniowym pacjentemUstawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta w artykule 26 § 3 przewiduje również możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej w określonych sytuacjach innym podmiotom..

Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej ...ADRES.

1 strona kopii albo wydruku.. maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia.. 1.Dokumentacja medyczna stanowi własność palcówki opieki zdrowotnej, gdzie pacjent przebywa.. maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia.. Upoważnienie, o którym mowa w pkt.. Sprawdź, gdzie się leczyć?. maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia.. Wniosek o zwrot kosztów leczenia w UE (w ramach dyrektywy transgranicznej)Dz.U.. Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych .. 8 dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej.Specjalistyczny serwis, który ułatwi Ci bezbłędne prowadzenie dokumentacji medycznej, dzięki czemu unikniesz surowych kar nakładanych przez NFZ, nie narazisz się na uciążliwą kontrolę GIODO oraz będziesz wstanie skutecznie bronić się w procesie sądowych z roszczeniowym pacjentemWytyczne Centrali NFZ.. 4.Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może zostać złożony bezpośrednio przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica małoletniego) oraz inne osoby upoważnione przez pacjenta.. maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia.. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która przewiduje, że pierwszy egzemplarz dokumentacji powinien zostać wydany pacjentowi nieodpłatnie.. Upoważnienie takie może być wyrażone w jakiejkolwiek formie (np. ustnej, pisemnej, notarialnej).2b.. 01-171 Warszawa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt