Instrukcja kancelaryjna najważniejsze informacje
Instrukcja kancelaryjna - zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej).. O Uniwersytecie Gdańskim.Państwowe zawarte są w § 14 Instrukcji kancelaryjnej dla PGL LP.. Bardzo ważne jest ustalenie zasad przepływu informacji, a zwłaszcza dokumentów biurowych.. Poczta.. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.. Lista będzie rozbudowywana.. Instrukcja Kancelaryjna: 1.. 230 i Nr 106, poz. 675) w związkuz §1 ust.. Nr 11, poz. 95 z późn.. W procedurach biurowych ważną pozycję stanowią czynności kancelaryjne, które są uregulowane wewnętrznymi przepisami, zawartymi w formie instrukcji kancelaryjnej.Instrukcja kancelaryjna W każdym przedsiębiorstwie przepływ informacji powinien być odpowiednio uregulowany, tzn. oparty na pewnych z góry przyjętych, jednolitych zasadach postępowania.. Biuletyn Informacji Publicznej.. Teczka wieloletnia § 53 ust.. Uniwersytet Gdański.. Sposób rejestracji spraw (w tym prowadzenie spisu spraw, zakładania teczek aktowych, prowadzenie teczek zbiorczych, przedmiotowych i podmiotowych - ich praktyczne stosowanie); 5.Podczas panelu eksperckiego zorganizowanego przez Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, który odbył się 21 września w kampusie UwB, dr Magdalena Rutkowska-Sowa, pełnomocnik rektora UwB ds. własności intelektualnej, przedstawiła najważniejsze informacje nt. przepisów dotyczących prawa patentowego..

Co najważniejsze, nie będzie epatować terminologią niezrozumiałą dla niedoświadczonego czytelnika.

2 .Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt) powinna regulować postępowanie w archiwum zakładowym (składnicy akt) z wszelką dokumentacją spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, chyba że przepisy szczególne stanowią .Cytaty i parafrazy (0 - 17 z 17) (cytat, str. 6) 1.. Dostępność Uniwersytetu Gdańskiego: strona Biura ds. Osób Niepełnosprawnych-A A + A. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 roku w sprawie organizacji kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 18, poz. 156), .Niezbędnik czynności kancelaryjnych.. Nadzór nad przestrzeganiem oraz właściwym stosowaniem Instrukcji •w jednost-kach organizacyjnych sprawują ich kierownicy.. Pod pojęciem dokumenty biurowe należy rozumieć wszystkie pisma - korespondencję wewnętrzną i .Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Instrukcja Kancelaryjna - Kompendium wiedzy - 1-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne"..

3.Niezależnie od tego że wszystkie uwagi są rozpatrywane na bieżąco przygotowano niniejszą informację aby odpowiedzieć na najważniejsze i najczęściej wyrażane obawy.

Gdy się .. ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.. 4 instrukcji kancelaryjnej (odrębne spisy spraw) Możliwość prowadzenia jednego segregatora przez wiele lat ze względu na znikomą ilość spraw.1 CEL SZKOLENIA Podczas szkolenia zdobędą Państwo praktyczne umiejętności z zakresu tworzenia, prawidłowego numerowania i opisywania dokumentów oraz zapoznają się ze sposobami korzystania z dostępnych źródeł ułatwiających przestrzeganie zasad Instrukcji Kancelaryjnej oraz przechowywania dokumentów.. Aby wiedzę tę upowszechniać wśród wszystkich zainteresowanych naukowców .instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.. 2011 nr 14 poz. 67 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychStawiamy na indywidualność.. Zawsze, gdy to możliwe, należy opisy redagować językiem powszechnie zrozumiałym.. Postanowienia ogólne 1.. Program szkolenia zawiera niezbędne informacje z zakresu podstaw prawnych .Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej: 1) niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych oraz..

Uczestnicy widzą i słyszą trenera na żywo oraz wyświetlane przez niego prezentacje na platformie szkoleniowej.Jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcja kancelaryjna.

Równocześnie reguluje postępowanie z wszelką dokumentacją, bez podziału na sposób jej tworzenia, jej postaci ani zawartych w nich informacji.Nr 103, poz. 1192 oraz z 2001 r. Nr 116, poz. 1244), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074, z 1999 r. Nr 102, poz. 1187 oraz z 2001 r.poz.. Akta osobowe) § 53 ust.. Przejdź do treści.. Instrukcja ma na celu zapewnienie zgodnego z przepisami i jednolitego w uczelni, .. informacje niejawne podlegają zarejestrowaniu i odnotowaniu tego faktu na dokumencie, z którego kopię , odpis, wypis, wyciąg lub .Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej „instrukcją", określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w [należy wpisać nazwę jednostki organizacyjnej], zwanym dalej „[należy wpisać skrót nazwy jednostki organizacyjnej, jaki będzie stosowany w instrukcji]", oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z .INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW - praktyczne szkolenie on-line.. 3.2 Przewodnik po redagowaniu pism urzędowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to kilkuczęściowy podręcznik, który ma na celu ułatwienie pracownikom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tworzenia podstawowych dokumentów urzędowych.. Szkolenie on-line prowadzone jest w czasie rzeczywistym..

Przypomina się w nim o zasadach, które w większości są znane i częściowo opisane w już istniejących dokumentach, takich jak Instrukcja kancelaryjna ...Instrukcja kancelaryjna.

Logo wydziału.. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.§ 53 ust.. W jednostce organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe działa jedno archiwum zakładowe/składnica akt.. Najważniejsze definicje/określenia użyte w instrukcji; 2.. "INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH", zwana dalej "Insrukcją", określa tryb i zasady postępowania z dokumentami stanowiącymi tajemnicę państwową (ŚCIŚLE TAJNE i TAJNE) lub służbową (POUFNE i ZASTRZEŻONE), niezależnie od formy i sposobu czynności kancelaryjne w kancelarii tajnej, będącej komórką .Ustawa : Dz.U.. Rejestracja wpływów do Urzędu; 3.. Pytania prosimy kierować: w zakresie rozporządzenia i instrukcji kancelaryjnej na adres: [email protected] instrukcja kancelaryjna została podzielona na kilka części: przepisy ogólne, regulacje właściwe dla podmiotów stosujących system elektronicznego zarządzania dokumentacją (w tzw. systemie EZD), regulacje dla podmiotów stosujących tradycyjne rozwiązania oparte o akta spraw w postaci papierowej (w tzw. systemie tradycyjnym) oraz .Tytuł: INSTRUKCJA KANCELARYJNA - OBIEG DOKUMENTÓW W URZĘDZIE : Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking: Metodyka: Ćwiczenia Wykłady: Opis: Korzyści ze szkolenia Ujednolicenie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie oraz zapoznanie z przepisami instrukcji kancelaryjnej przede wszystkim w zakresie: - najważniejszych definicji/określeń użytych w instrukcji .w której instrukcja kancelaryjna będzie napisana językiem prostym, pozbawio-nym niejasnych i złożonych zdań.. 3 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącejzałącznikNr 1 do rozporządzeniaPrezesa Rady Ministrówz dnia 18 stycznia 2011r.. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazówakt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działaniaarchiwów zakładowych(Dz. U. Nr 14, poz.Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej: 1) niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych oraz 2) począwszy .INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE NIEJAWNE Kraków 2006 r. I..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt