Fazy rozwoju dziecka wg freineta
Dziecko, w pełni ukształtowane i uzbrojone w ponad 70 reakcji odruchowych, jest gotowe do wyjścia na świat.Erik Erikson to twórca teorii rozwoju psychospołecznego.. OKRES MELODII - OD URODZENIA DO 1 ROKU ŻYCIA Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku , po którym można rozpoznać jego potrzeby.Przypada na drugi rok życia dziecka.. Działania, które podejmujemy, mają na uwadze przede wszystkim wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowości dziecka.. 3.- 4. miesiąc.. Jean Piaget jest także znany, wraz z Lewem Wygotskim, jako jeden z ojców konstruktywizmu.Etapy rozwoju psychospołecznego Eriksona odnoszą się do wszechstronnej teorii psychoanalitycznej, która identyfikuje serię etapów, których zdrowa osoba musi doświadczyć przez całe życie.Każdy etap charakteryzuje się kryzysem psychospołecznym dwóch sprzecznych sił.. Faza Analna: W 2 roku życia: W tym wieku przyjemność czerpana jest w trakcie wydalania i wstrzymywania wydalania.Aby rozwój dziecka przebiegał w tej fazie prawidłowo, rodzice muszą dać mu zgodę na wyrażanie całej gamy emocji, nie odbierając opieki, miłości i aprobaty; - konsolidacji zwana też fazą integracji i stałości obiektu (24-36 miesiąc) jest procesem mającym ciąg dalszy w późniejszym życiu.Siatki centylowe służą do oceny rozwoju fizycznego dziecka - pozwalają określić, czy jego wzrost i waga są proporcjonalne do wieku..

Charakterystyka rozwoju motorycznego dziecka.

Dziecko obraca się na bok i na brzuch.. Łożysko pracuje coraz mniej sprawnie, tworzą się w nim skrzepy i bryłki wapnia.. Faza przedschematyczna - dotyczy dzieci w wieku od 4 do 7 lat.. Siatki centylowe na pierwszy rzut oka mogą się wydawać skomplikowane - to kilka linii oznaczonych liczbami 3, 10, 25, 50, 75, 90, 97.Wyróżniamy następujące etapy rozwojowe w życiu każdego człowieka od momentu poczęcia: 1.. Noworodkowy (1 miesiąc życia) 4.. Według niego człowiek przeżywa osiem kryzysów rozwojowych od wczesnego dzieciństwa do późnej starości.. Wyodrębnił trzy naturalne fazy rozwoju: szukanie po omacku, urządzanie się w świecie i zamiana zabawy na pracę.Bardzo dużą uwagę przywiązywał do znajomości prac rozwoju dziecka.. Poniemowlęcy (od 1 do 3 roku życia) 6.. W kolejnych fazach rozwojowych życia dziecka jedna z nich jest dominującą, jednakże zawsze występują one razem choć w różnych proporcjach.Wiek dziecka.. W przeciwieństwie do Zygmunta Freuda, który kładł nacisk na biologię i instynkty, Erikson skupił się na etapach rozwoju społecznego.Jean Piaget jest nieocenionym punktem odniesienia w badaniach rozwoju poznawczego u dzieci.. Dojrzewania ( u dziewcząt od 9 roku życia a u chłopców od 12 roku życia) 8.Ta faza rozwoju sprzyja zabawie dzieci różnymi masami plastycznymi..

Dziecko w czasie swojego rozwoju przechodzi przez różne fazy.

W późnym stadium oralnym, wraz z rozwojem zębów, może nastąpić połączenie przyjemności seksualnych i agresji.. Dziecko rozumie o wiele więcej słów, wyrażeń i zdań niż jest w stanie samodzielnie wypowiedzieć.Koncepcja rozwoju dziecka w świetle współczesnej psychologii.. Zarodkowy 2.. Dziecko dorastające jest teraz w stanie poradzić sobie z myśleniem abstrakcyjnym.. Wyróżnia się następujące koncepcje: 1) koncepcja antropologiczno-kulturowa, Kierunek ten zapoczątkował Lew S. Wygotski.Nauczyciele, którzy już od dłuższego czasu stosują techniki Freineta stwierdzają, że są one olbrzymią pomocą w podnoszeniu wyników nauczania z języka polskiego, w rozwijaniu mowy dziecka, w rozwijaniu aktywności społecznej uczniów, w ogóle w rozwoju osobowości wychowanków.PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA.. We wczesnym stadium oralnym dziecko jest bierne i receptywne.. Wyrazy bliskoznaczne , porównania przenośnie - to wszystko przyczynia się do rozwoju mowy i języka literackiego .. IV .Chodzi o to, aby dziecko w rozwiązywaniu zleconych mu zadań wysuwało własne pomysły i w ten sposób kształtowało czynnie postawę twórczą.. Uważał, że każda forma ekspresji powinna być stosowana na co dzień, gdyż jest jednym z najlepszych sposobów na nawiązanie i utrzymanie kontaktu z dzieckiem.Dziecko przechodzi „okres burzy i naporu", chce zdobyć i przeobrazić świat zewnętrzny..

Dlatego teraz jest w stanie stawiać hipFazy rozwoju psychoseksualnego.

Wyodrębnił trzy naturalne fazy rozwoju:-szukanie po omacku,-urządzanie się w świecie,-zamiana zabawy na pracę.Dziecko powinno być przekonane , że podczas tych zajęć nikt nie będzie narzucał mu tematu jak również formy wypowiedzi .. Dzieciństwa (od 3 do 9,12 roku życia) 7.. W każdej fazie prymat mają inne sfery erogenne wraz z zaspokojeniem płynącym z tych źródeł.. Popędy pochodzące z określonych sfer erogennych noszą nazwę popędów cząstkowych.Pod koniec fazy następuje albo uwolnienie obsadzenia libidynalnego tych sfer albo utrwalenie noszące nazwę fiksacji.Rozwój mowy dziecka od narodzin do 7 roku życia dzielimy na cztery okresy: okres melodii, okres wyrazu, okres zdania i okres swoistej mowy dziecięcej.. Ten czwarty etap piagetowskiej teorii rozwoju poznawczego jest formalnym etapem operacyjnym, który rozpoczyna się w wieku około 12 lat.. 38. tydzień ciąży.. Płodowy 3.. Podają też oni, że następnym okresem jest faza przedschematyczna, w której dziecko zaczyna poszukiwać stałych form do przedstawiania przedmiotów oraz zjawisk..

Współczesna psychologia podzieliła się na odrębne teorie rozwoju dziecka.

Początek tej fazy łączy się z przenikaniem dwóch form rysunku dziecka - wcześniejszej bazgroty oraz pojawiających się stopniowo rysunków .Faza Oralna: ok. 1 roku życia: W której energia libidalna lokalizuje się w okolicach ust.. 5.- 6. miesiąc.. Dziecko powtarza czynnosci, które przynoszą powodzenie, a unika tych, które go rozczarowują; 2. faza urzadzania się, kiedy dziecko na podstawie swoich nabytych doświadczeń zaczyna wprowadzać ład do swoich działań; 3.Bardzo dużą uwagę przywiązywał do znajomości prac rozwoju dziecka.. Dziecko objawia się światu poprzed trzy aktywności duszy - myślenie, uczucie i wolę.. W tym momencie dziecko jest na początku okresu dojrzewania, które doprowadzi je do dorosłości.. Podsumowanie.. Wg Freuda np. palenie papierosów, picie alkoholu, gryzienie długopisów to wynik zatrzymania się rozwoju w fazie oralnej.. Da się u niego znaleźć wpływy psychoanalizy i psychologii funkcjonalnej.. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka" , Warszawa Stadia rozwoju poznawczego dziecka Piaget podzielił na stadia (przedstawione granice wiekowe należy traktować jako względne): stadium inteligencji sensomotorycznej (od ~0 do 2 r.ż.). Dzieci lubią sklejać, drobić, klepać.. Francuski pedagog nie zapominał także o innych rodzajach ekspresji.. Niemowlęcy (od miesiąca do roku po urodzeniu) 5.. Célestin Freinet (1896 - 1966), pedagog francuski, twórca "francuskiej szkoły nowoczesnej" (ecole moderne français .Źródło: Wadsworth B. J.: „Teoria Piageta.. Takie możliwości daje właśniekoncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta.Uwzględnia ona wszechstronny rozwój dziecka, jego potrzeby, możliwości i naturalny sposób życia.Dziecko w tej fazie wie, co chce narysować, pojawia się słowny opis, jednak samo wykonanie rysunku niewiele się zmienia.. 9 .Większość badaczy analizuje stadialny rozwój rysunku, choć używana terminologia oraz granice czasowe poszczególnych stadiów są różne.. 2) Stadium analne - w tej fazie (drugi i trzeci rok życia) występuje zainteresowanie odbytem i przesuwaniem się masy kałowej w odbytnicy.Rozwój psychoseksualny.. Erik Erikson, podobnie jak Sigmund Freud wierzył, że osobowość rozwija się w serii etapów.całowanie.. - reakcje zmysłowe i ruchowe; konstruowane są schematy, ale nie ma wewnętrznych reprezentacji .. Rysunki dziecka dawniej traktowano jako przejaw jego rozwoju umysłowego i rozwoju estetycznego, a obecnie jako wyraz ekspresji emocjonalnej i metoda projekcji osobowości dziecka.Ciąża jest już oficjalnie donoszona - dziecko dojrzało do porodu, który może nastąpić w każdej chwili.. Można rozróżnid rozwój kolejne fazy rozwoju rysunku dziecka w wieku przedszkolnym: bazgrotę, poszukiwanie schematu, stadium stereotypowego .Według Freineta spontaniczna ekspresja słowna jest niezwykle ważna w rozwoju każdego dziecka.. Burzliwy rozwój ruchowy dziecka w tym czasie pozwala na intensywne poznawanie otaczającego świata, nazywanie interesujących go przedmiotów i odkrywanie ich cech.. W każdej z tych faz libido koncentruje się na innej części ciała.. Dziecko obraca się z brzucha na plecy; przy pomocy dorosłych - trzymane za rączki - samo unosi się do pozycji siedzącej.. Formy te mają uproszczony i powtarzalny charakter.Formalny etap operacyjny.. Wg Freineta odbywa tu się polowanie na słowa czyli nic innego jak ćwiczenia językowe .. Ich rozwiązanie decyduje o konstrukcji osobowości człowieka.. Da się u niego znaleźć wpływy psychoanalizy i psychologii funkcjonalnej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt