Art 13 ust 1 i art 10 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej
2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:1a) Tytuł ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 180, poz. 1500), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2002 r. 2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w .. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem .„Art.. 2 pkt 1 i ust.. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.. Data aktu: 02/06/1993: Data ogłoszenia: 18/06/1993: Data wejścia w życie: 18/06/1993wyeksplikowaną w art. 4 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086), sąd stosuje ustawę obowiązującąz dnia o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw1),2) Art. 1.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 13: a) w ust..

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 1.

2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.. publ.,Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,Dz.U.2019.0.1429 t.j.z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust.. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937);1) dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust.. 14 ustawy - Prawo .GTU 09 przeznaczone zostało dla ewidencji dostaw leków oraz produktów medycznych, będą to produkty, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.. Do pracowników innych niż wymienieni w ust.. z 2019 r., poz. 1429) .. o której mowa w art. 36 3 ust.. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, rozumianej jako nakładające na osoby pełniące funkcje publiczne obowiązek ujawnienia informacji dotyczących ich osoby, należących do sfery prywatności, a zarazem świadczących o ich działalności .Na wstępie wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 21 ust..

Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw ...Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 .Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 źródła przychodów ust.. Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na stanowiskach inspektorów nie mają zastosowania przepisy art. 4 i art. 25-27 ustawy, o której mowa w ust.. 3 w związku z art. 4 ust.. zm.) Rzeczpospolita Polska chroni własność, która może być ograniczona tylko w drodze ustawy.Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 25 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.2.2015.AEW.16 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443).. W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1 otrzymuje brzmienie: „1.Dz.U.2019.0.1429 t.j.. 1 pkt 1 w związku z art. 10 ust.. 1, ust.. 1 mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r.e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne, f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust..

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) w związku z art. 13 ust.. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.. 2 i ust.. Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej „Rzecznikiem", stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacjiPubliczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2, oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust.. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) jednoznacznie wskazywały na zasadność twierdzenia, iż w podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązanie podatkowe powstaje równocześnie z zaistnieniem obowiązku podatkowego, a termin .FTE Informacja uzyskana w trybie art. 77 ust..

2 i art.Ustawa o dostępie do informacji publicznej,inf.

1 lit. a) lub art. 9 ust.. Nie dotyczy co istotne, części budynków .Drukuj Postanowienia art. 3 ust.. 5 pkt 1 lit. b, ust.. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust.. 6, ust.. Nr 78, poz. 483 z późn.. GTU 10 - budynki.. 1 i 2 - sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust.. 2 lit. a) - informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;1) załogę statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378); 2) rybaków w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U.w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie-czeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn.. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących1 stycznia weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).. Kod GTU 10 dotyczy budynków, budowli i gruntów.. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.35) podmiocie prowadzącym skład podatkowy - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 ust.. - Ustawa o dostępie do informacji publicznej - 1. zm.1)), nie pełni-ła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;2.. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.. 7 pkt 2 i ust.. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycz-nych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493), g) środków .USTAWA z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich[1](Dz. U. z 2020 r., poz. 627)Art. 1.Ustanawia się Rzecznika Praw Obywatelskich.. 1.Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.1) art. 13 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt