Program zajęć rozwijających zainteresowania przyrodnicze
Ewaluacja programuProgram, zajęć wyrównawczych z przyrody jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.. Program zajęć z przyrody zawiera procedury osiągnięcia celów, propozycje założonych osiągnięć ucznia oraz metod pracy z uczniem.programie - uczniowie będą mieli możliwość rozwijania logicznego myślenia, pobudzania zainteresowania różnymi przedmiotami, bowiem widzą w nich wykorzystanie wiedzy z matematyki.. PLIKI ZASOBU .Wszystko Edukacja matematyczna Edukacja polonistyczna Edukacja przyrodnicza.. Autor: Czytelnik Portalu Szkola Podstawowa - .. Poprzedni artykuł Bezpłatne programy edukacyjne dla szkół - kiedy, .Program zajęć rozwijających zainteresowania „Z matematyką za pan brat" realizowany 1 x w tygodniu w ramach dodatkowych zajęć dla chętnych uczniów klasy II.Program zajęć matematyczno - przyrodniczych realizowanych w ramach komponentu ,,Nasza flora i fauna".. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku.. Jana Pawła IIProgram przeznaczony jest do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu „Ku rozwojowi z indywidualizacją" w wymiarze 30 godzin.. Liczba uczestników: 11 uczniów CELE GŁÓWNE: -Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.Program rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów klasy IV Wstęp Ciekawość poznawcza, więcej widzieć, słyszeć, to naturalna potrzeba każdego dziecka..

Treści nauczania wynikają z podstawy programowej.

Opracowany program jest podporządkowany przedstawionym powyżej aspektom, które .. Obok wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, ma on za zadanie aktywizację uczniów zdolnych i ćwiczenia w logicznym myśleniu uczniów słabszych.Projekt pn. „Sierpeccy badacze" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.. Zadania i gry matematyczno - przyrodnicze rozwijają procesy myślowe i pozwalają na spontaniczność rozwiązań.. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty .Program zajęć rozszerzających zainteresowania przyrodnicze Klub młodego przyrodnika Ogólne założenia programu Adresatem są uczniowie i uczennice klas VI-VII, przejawiający zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze, lubiący się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia a także uczniowie, którzy są ciekawi świata.źródeł geograficznych: zajęć i obserwacji terenowych, Internetu, itp. Autorski program stwarza możliwości do realizowania w sposób praktyczny tematyki geograficznej..

Plan zajęć rozwijających uzdolnienia plastyczne uczniów z klas I-III.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.. • Rozwijanie zainteresowania przyrod ą.zainteresowanie uczniów książką, czasopismem, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania, kształtowanie nawyku zdobywania wiedzy, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, poszerzanie wiedzy ogólnej, rozwijanie umiejętności słuchania, doskonalenie kompetencji językowych, wyzwalanie kreatywności uczniów.Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów kl. I szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych pragnących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie matematyki i przyrody.. 6.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE LOGICZNE MYŚLENIE Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów kl. I-III pragnących poszerzać swoje zainteresowania poprzez gry logiczne, ćwiczenia i zabawy.. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz.. Poradnik dla nauczyciela Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina „Książka jest praktycznym poradnikiem dla nauczyciela, który chce rozwijać zainteresowania i uzdolnienia matematyczne swoich uczniów.Program zajęć świetlicowych przeznaczony jest dla dzieci klas 0, I -III szkoły .. wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania.. Liczba godzin do zrealizowania: 60 godz. Obok wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, ma on za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów.1 Program zajęć Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia zajęcia artystyczne kl. IV - VI Prowadząca zajęcia: I..

Ogólne założenia programu: „Powiedz mi, a zapomnę.

Program zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze uczniów w kształceniu zintegrowanym w klasie II-III Autor: mgr Katarzyna Sałańska Nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej im.. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2 godz. Adresatem są uczniowie i uczennice klas I-III, przejawiający zainteresowania i uzdolnienia matematyczno - przyrodnicze, lubiący się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia a także uczniowie .Program pracy na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów .. Często zabawie towarzyszy radość .. Kształtowanie umiejętności stawiania hipotez i sprawdzania ich prawdziwości.Program zajęć rozwijających zainteresowania uczniów „Klub Młodego Odkrywcy" I.. Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody - to pojęcia, które nabierają coraz większego znaczenia i stały sie sprawą całej ludzkości.Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI szczególnie zainteresowanych badaniem wzajemnych relacji człowiek - środowisko przyrodnicze.. Głównym celem zajęć jest umożliwienie uczniom eksperymentowania, konstruowania, dyskutowania i odkrywania świata..

Dostrzega walory przyrodnicze regionu, w którym mieszka.

- samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze przy wykorzystaniu różnych źródeł, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProgram "Kółko przyrodniczo-ekologiczne" jest programem zajęć pozalekcyjnych dla klas IV-VI.. 1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL.. Działanie 9.1.. Program realizowany jest na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych od 1 października .. atrakcyjności zajęć dokonają .Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I - III szkoły podstawowej.. W trakcie realizacji tego programu uczestnicy będą pracować nad rozwijaniem umiejętności rozumowania matematycznego.tylko szczególnie uzdolnione ale te, które wykazują zainteresowania.. 2 Wstęp Edukacja kreatywna staje się naczelnym zadaniem nauczyciela we współczesnym świecie, który ceni kreatywność jednostki.Program zajęć rozwijających matematyczno- przyrodniczy kl2-3.. Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego.. Poziom nauczania: 0/5 : Program zajęć koła przyrodniczego dla uczniów kl.6 rozwijających kluczowe umiejętności.. Pokaż mi, a zapamiętam.. Zadaniem edukacji przyrodniczej jest odpowiedzieć na pytania ucznia, wywołanie nowych pytań, rozbudzenie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości.PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH - MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - „ CYFERKI POD LUPĄ" Praca z uczniem zdolnym jest bardzo ważna w pracy każdego nauczyciela.. A. Zejer,,Kreatywność, wiedza, rozwój uczniów/uczennic z SP w Jedwabnem oraz SP w Nadborach.. Program nastawiony jest na samodzielność w dochodzeniu do wiedzy, sytuuje ucznia na pozycji badacza, propaguje metody aktywizujące, stawia2 grupy zajęć przyrodniczych dla klas I-III Tropiciele 2 grupy zajęć przyrodniczych dla klas IV-VI Odkrywcy.. CEL GŁÓWNY: - wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb edukacyjnych, poszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań matematyczno .PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z PRZYRODY dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej .. przyrodniczych, pozwalaj ących sprosta ć stawianym im wymaganiom..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt