Plan własnego rozwoju zawodowego uwzględniając warunki i środki
Tworzenie własnych koncepcji pedagogicznych na podstawie krytycznej refleksji nad aktualnym stanem wiedzy.. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zarządza się, co następuje: § 1.Pragnąc dzielić się własnym doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami, opublikowałem również na szkolnej stronie internetowej własny plan rozwoju zawodowego, opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust.. Aby nauczyciel mógł wpływać na różnorodny rozwój ucznia, sam musi być otwarty na zmiany, musi doskonalić siebie i swoje kompetencje.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych .. treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i .Osobiste koncepcje pedagogiczne nauczyciela.. Określa swoje potrzeby i cele rozwoju zawodowego oraz dokumentuje ten proces, między innymi poprzez poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji; 2.. - czyli do 20 września 2.. Jak wzmocnić motywację do realizacji zaplanowanych działań.Przy pomocy komputera przygotowałem plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu.Art.9c ust.3 - plan rozwoju •W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10 •Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ..

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Planuje i organizuje doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli.. Poznać informację zwrotną od uczniów na temat własnej pracy.. Trzeba, zatem stworzy ć mu mo żliwo ść maksymalnego rozwoju.Wstęp Niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574, z późn.. Na każde wymaganie należy mieć zaplanowane minimum 3 mocne działania.. Podnosi kompetencje zawodowe w zakresie nauczanego przedmiotu i/lub rodzaju prowadzonych zajęć i uczestniczyJak zdefiniować własną strategię rozwoju kariery zawodowej.. z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 1675) ogłoszono dnia 30 sierpnia 2018 r. obowiązuje od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Na podstawie art. 47 ust.. Badanie własnej praktyki oraz poddawanie jej krytyce przez własne publikacje.. Rozwój zawodowy nauczyciela powinien być permanentny, bo taka jest specyfika tego zawodu.. Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!Aktualności Plan rozwoju zawodowego nauczyciela 18.05.2009..

W jaki sposób zrobić bilans własnego potencjału zawodowego.

: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy .. Atuty sporządzania własnego planu rozwoju zawodowego(ścieżki kariery) W warunkach gospodarki rynkowej mamy do czynienia z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym, rozwojem nauki i nowymi technologiami.. Nauczycielskie samospełniające się przepowiednie.. W każdej chwili musi proponować przynajmniej dwie (alternatywne) możliwości rozwoju, aby nie powstało tzw.Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Jana Pawła II w Choceniu 30 września 2015 roku.. Tworzy warunki do zdobywania przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły/placówki.. 4.zawodowej Planowane przesunięcia kadrowe muszą być logicznie ze sobą powiązane..

Rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

Tworzenie projektów i planów własnego rozwoju zawodowego.rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego.. 2 z odbytego stażu na nauczyciela dyplomowanego, a także programy autorskie SKS i wychowania fizycznego dla .rozwój.. Subskrybowałem stronę internetową Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku dzięki czemu byłem na bieżąco informowany przez pocztę elektroniczną o aktualnych szkoleniach skierowanych do pedagogów.2 7 ust.. Ka żde dziecko rodzi si ę wszechstronnie uzdolnione, z pełn ą mo żliwo ści ą rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjaln ą inteligencj ą, zadatkami na rozwijanie twórczo ści, oraz du żym talentem społecznym.. Wykorzystanie multimediów (środki przedszkola, wyposażenie sal) w czasie zajęć.Opracuj plan swojego rozwoju zawodowego: .. s. 29) DORADZTWO ZAWODOWE - świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki6 pracy z dzieckiem zgodnie z przeprowadzoną diagnozą Źródła informacji, np.: dokumentacja nauczyciela - dostosowanie wymagań do opinii lub orzeczenia, teczka indywidualna dziecka, arkusz obserwacji zajęć,… Art. 6 pkt 3 - nauczyciel obowiązany jest dążyć do pełni własnego rozwoju osobowegoPlanowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.planowanie wŁasnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych - uczeń: - planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów; - podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;Muszą uwzględniać współpracę z innymi osobami, instytucjami..

Jak określić długo i krótkookresowe cele spójne z planem rozwoju kariery zawodowej.

zm.), w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopnień nauczyciela mianowanego, który odbywałam w Powiatowej .4.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająDobry plan rozwoju kariery zawodowej i jego realizacja mogą pozwolić ci dokonać jej bezboleśnie - zmiany zawsze są na lepsze.. - analiza przepisów prawa oświatowego, - założenie teczki Awans zawodowy IX X 2010 r. - napisanie .Rozwój zawodowy nauczyciela a rozwój szkoły to dwa aspekty, które powinny być ze sobą ściśle powiązane.. 2 pkt 1 rozporządzenia umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.doskonalenia zawodowego Nauczyciel: 1.. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ.. 3 Karty Nauczyciela, zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego.Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji § 7 ust.. Jak przygotować osobisty plan kariery zawodowej.. W konsekwencji nieustannie powstają nowe zawody a istniejące dotąd zanikają.Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Gimnazjum im.. Musi być elastyczny i reagować na zmiany w zawartości treści pracy na stanowiskach oraz w zmieniających się potrzebach zarządzania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt