Harmonizacja zasad rachunkowości finansowej w unii europejskiej
Autorka opisała istotę harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowości w UE, a w dalszej części skupiła się na tym, jak dyrektywy UE i MSR wpłynęły na polskie prawo bilansowe.rachunkowość w Polsce została już w dużej mierze dostosowana do wymagali Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie w życie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.' Wciąż prowadzone są prace dotyczące kOOl'dyno-c.. Zgodnie z nim zadaniem Unii jest stworzenie niezakłóconej konkurencji.18 Ze względu na fakt, iż system podatkowy może .W literaturze przedmiotu harmonizacja rachunkowości prezentowana jest jako działania mające na celu zmniejszanie ilości stosowanych praktyk rachun-kowości poprzez opracowanie określonego ich zestawu, w ramach którego pod-mioty dokonują wyboru określonych rozwiązań w zakresie stosowanych zasad rachunkowości.Jako pierwsza problemem tym zajęła się Unia Europejska, wprowadzając Dyrektywy dotyczące prawa spółek.. Walińska E.. Komunikat Interpretacyjny.Komisja Europejska zarekomendowała wdrożenie w krajach członkowskich Europejskich Standardów Rachunkowości dla sektora publicznego.. 10 Inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji podjęte jeszcze przez EuropejskąB.Makowicz, Harmonizacja podatków pośrednich w UE 2.2.. Foremna-Pilarska, E. Radawiecka, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w porządku prawnym Unii Europejskiej, Forum Rachunkowości, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 17..

Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości w Europie.

PWS Kent Publ., 1988, s. 42.Odgrywa najważniejszą rolę w harmonizacji rachunkowości krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do zasad wyceny aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego i sformalizowania wzorów sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych.. Podstawowymi regulacjami w tym zakresie są dyrektywy Unii Europejskiej.. Wpływ globalizacji rynków finansowych na harmonizację zasad rachunkowości w skali świata .. obowiązujące spółki giełdowe na terenie Unii Europejskiej od stycznia 2005 roku - koncepcja ramowa .7 katarzyna segeth-boniecka: problem wyodrĘbnienia kosztÓw staŁych i zmiennych produkcji w kopalniach wĘgla kamiennego summary iii.. Rezultatem standaryzacji jest ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez przedsiębiorstwa [Roberts, Weetman, Gordon, 1998].. Jak już informowaliśmy chodzi o harmonizację zasad rachunkowości w Unii i uzyskanie porównywalności danych.w Unii Europejskiej stanowi jeden z warunków ubiegania się o jej członkostwo.. Do dyrektywy IV został wydany tzw.. Powstaje w związku z tym pytanie, na którym poziomie i w odnie-sieniu do których elementów harmonizować rachunkowość i doprowadzać do kon-wergencji cech oraz sposobów opisu w rachunkowości.. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.Harmonizacja zasad rachunkowości finansowej w Unii Europejskiej ..

A. Jaruga, Harmonizacja rachunkowości… (w:) Rachunkowość u progu…, s. 72.

Międzynarodowe Stan-dardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęły tok harmonizacji obejmującydziałaniu w wymiarze finansowym.. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości, Dz. U. Nr 140, poz .Formy i instrumenty oddziaływania Unii Europejskiej na finanse publiczne państw członkowskich w okresie poprzedzającym wystąpienie światowego kryzysu finansowego w 2008 r. | str. 184 1.1.. Dla modelu kontynentalnego („modelu państwowego") są natomiast cha- .. kolonii, a następnie również do krajów Unii Europejskiej, poprzez ustalenia IV Dyrektywy.Odgrywa najważniejszą rolę w harmonizacji rachunkowości krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do zasad wyceny aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego i sformalizowania wzorów sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych.. Niezakłócona konkurencja na rynku wewnętrznym Dalszy element zasadniczy17 wspólnego rynku wewnętrznego, który może zostać naruszony przez niejednolite podatki, znajduje się w art. 3, lit. g Traktatu..

(2005), Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Podczas dyskusji nad przyszłością .a) organizacje międzynarodowe zajmujące się harmonizacją rachunkowości, b) rola, znaczenie i zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących rachunkowości.. Dyrektywy te odgrywają istotną rolę w procesie harmonizacji zasad prowadzenia rachunkowości i spo-rządzania sprawozdań finansowych w krajach członkowskich UE.niowania akceptowanej w danym czasie praktyki rachunkowości" (za: Epstein i in., 2010, s. 1).. Wpływ międzynarodowych regulacji rachunkowości na krajowe standardy rachun­ 1 A. Jaruga, M. Jaruga -B aranow ska, Dostosowanie MSR do możliwości i potrzeb małych i średnichWioleta Czech, Monika Słowik - Harmonizacja rachunkowości konwencjonalnej wobec wyzwań stawianych przez rachunkowość islamską 83 Paulina Szymanek, Maksymilian Cemel - Wpływ zasad religijnych islamu i kultury islamskiej na ukształtowanie rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej w krajach muzułmaskich 93M.. Początki i rozwój światowej harmonizacji rachunkowości… 325 w związku z przyjęciem w 2002 r. regulacji w zakresie stosowania między‐ narodowych standardów rachunkowości, to nie FEE stało się ciałem doradzającym Unii w przedmiotowej sprawie, lecz nowo powołana grupa doradcza EFRAG.„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 80 (136), SKwP, Warszawa 2014, s. 39 55 Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja zasad sprawozdawczości finansowejRozporządzenia Komisji Europejskiej przyjmujące określone MSR Aktualnie w mocy pozostaje rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z 29.09.2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez .rachunkowości..

Idea harmonizacji rachunkowości narodziła się w Stanach Zjednoczonych z po-czątkiem XX wieku.

Do dyrektywy IV został wydany tzw.. Komunikat Interpretacyjny.Natomiast w odniesieniu do Unii Europejskiej przyczynami harmonizacji mogą być: - potrzeba konsolidacji sprawozdań finansowych wcelu uzyskania obrazu Wspólnoty Europejskiej, - potrzebę równego traktowania ubiegających się o dotacje i wpłacających składki dla Unii Europejskiej, - potrzebę porównywania sytuacji różnych krajów,le odnoszą się do regulacji sporządzania sprawozdań finansowych w Unii Europejskiej.. Podstawowe znaczenie dla harmonizacji zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w ramach państw członkowskich miały: - Czwarta Dyrektywa, wydana 25 lipca 1978 roku, dotycząca rocznych spra-5 Uwarunkowania zmian w rachunkowości międzynarodowej 51 na to jest standaryzacja, która ma miejsce wówczas, gdy wszystkie zainteresowane strony stosują identyczne lub bardzo zbliżone praktyki rachunkowości.. Współcześnie procesy, o których mowa, są realizowane równo-legle w trzech obszarach: 1) państw Unii Europejskiej, za pomocą dyrektyw,10.. Zmiany w polskim prawie bilansowym, wprowadzające obowiązek stosowania MSR przez niektóre spółki, są skutkiem realizacji strategii Komisji Europejskiej na lata 2000-2005, która już kilka lat temu sformułowała wymóg zastosowania MSR przez wszystkie spółki giełdowe w ich skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, także w .W dobie globalizacji gospodarki, ważne jest wypracowanie powszechnych standardów akceptowanych przez światowe organizacje, środowiska oraz rynki finansowe.. rewizja finansowa i audyt wewnĘtrzny w aspekcie harmonizacji józef pfaff: kierunki harmonizacji rewizji finansowej w unii europejskiej summary marcin tatoj: harmonizacja podejŚcia do zagadnieŃ audytu i kontroli wewnĘtrznej jednostek sektora finansÓw .PDF | On Dec 18, 2014, Ewa Śnieżek and others published Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja zasad sprawozdawczości finansowej w dorobku naukowym Profesor Alicji Jarugi .Władze Unii Europejskiej zamierzają wprowadzić zmiany w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.. Bilans .porównań zasad rachunkowości w różnych krajach, .. prawo podatkowe nie ma wpływu na rozwiązania stosowane w ramach rachunkowości finansowej.. Stawiana jest tu teza, że Unia Europejska, a w ślad za nią Polska,Van Hulle K. (2001), Unia Europejska wobec międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej, "Rachunkowość", nr 9..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt