Zasady samorządu terytorialnego w konstytucji
władza w RP jest zdecentralizowana, a istotne kompetencje powinny należeć do jednostek samorządu terytorialnego.. Problem jednak w tym, że osobo­ wość prawną samorządu pojmuje się cywilistycznie9, zrównując w pewnym sensie - z teoretycznego i dogmatycznego punktu widzenia - wszystkieZasada samorządności terytorialnej musi być uznana w prawie wewnętrznym oraz, w miarę możliwości, w Konstytucji.. Artykuł 3 Koncepcja samorządu terytorialnego [Koncepcja samorządu terytorialnego]Podstawowe instytucje samorządu terytorialnego ukształtowały się w Europie w XIX w.; po II wojnie światowej ustalił się podział samorządu terytorialnego na lokalny (jego zasady określa Europejska Karta Samorządu Lokalnego z 1985, ratyfikowana przez Polskę 1993) i regionalny.. Pojęcie samorządu terytorialnego, choć wprowadzo-ne do ustawy zasadniczej, nie zostało jednak w niej ani zdefiniowane, ani określone w sposób wyczerpujący.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw.Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997.. W piśmiennictwie dość powszechnie jest akceptowany pogląd, że przepis ten formułuje dwie powiązane ze sobą zasady: praworządności, polegającej na działaniu w granicach prawa (przestrzeganiu prawa), oraz legalności, polegającej na wymaganiu od organu .Konstytucja RP wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują tzw. zadania własne, czyli zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.Ponadto, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa.Utworzenie samorządu terytorialnego zapowiedział premier Tadeusz Mazowiecki w exposé z 12 września 1989 r., a 29 grudnia 1989 r. dokonano zasadniczej nowelizacji Konstytucji PRL..

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie.

Państwo jest podzielone na jednostki terytorialne (zasadniczy podział administracyjny) dla łatwiejszego administrowania przez organy władzy publicznej.Nowa polska konstytucja, uchwalona pięć lat później, 2 kwietnia 1997 r., w treści swych rozwiązań odnosi się do całego dorobku teoretycznego i prawnego, ale i praktyki samorządu terytorialnego w Polsce, począwszy od 1989 roku.. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.. Ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r. głosi, że jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w tych sprawach należy do gminy.. Podobne przepisy zawiera Europejska Karta Samorządu Terytorialnego uchwalona 15 października 1985 roku, która brzmi: „Samorząd terytorialny oznacza5 J. Kuciński, W. J. Wołpiuk, Zasada uczestnictwa samorządu terytorialnego wsprawowaniu władzy publicznej, w: iidem, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2012, s. 409.W Polsce samorząd terytorialny (gminny) został przywrócony w 1990 r. 1 stycznia 1999 wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny i trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki.Obecnie w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin..

W artykułach znajdują się regualcję dotyczące podziału terytorialnego Polski.

2)7 i ustawy o samorządzie terytorialnym (art. 2 ust.. Przekreślono wówczas zasady charakterystyczne dla poprzedniego systemu komunistycznego w sferze politycznej i gospodarczej.Pozycja samorządu terytorialnego w konstytucji 43 ust.. Konstytucję uchwala się inaczej niż inne ustawy.1) oraz, że zarówno zasada samorządu lokalnego, jak i podstawowe kompetencje władz lokalnych powinny zostać zapisane w konstytucji lub ustalone w drodze ustawowej (art. 1 i art. 3 ust.. 2)8.Cecha ta jest powszechnie podnoszona w literaturze.. ZASADA POMOCNICZOŚCI KOMPETENCJA DO UCZESTNICZENIA W SPRAWOWANIU WŁADZY PUBLICZNEJ fragm.. Treść zasady uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej w świetle Konstytucji z 1997 r. / 405 4.. Instytucja samorządu terytorialnego na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku a prawo jednostki (wspólnoty lokalnej) do samorządności terytorialnej Rozdział drugi Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego w Konstytucji Rzeczypo‑ spolitej Polskiej z 1997 roku 1.. Pojęcie zasady ustroju jako jednej z kategorii norm Konstytucji 2.Istnienie samorządu terytorialnego nie zaprzecza zasadzie państwa unitarnego.. samorząd terytorialny jest kluczową zasadą organizacji administracji publicznej w polsce.Samorząd terytorialny w Polsce do 1997 r. w świetle stanowiska doktryny i regulacji konstytucyjnych / 393 3..

Decentralizacja władzy a uczestnictwo samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej / 409 5.

Preambuły Konstytucji RP ZASADA PROPORCJONALNOŚCI ZASADA JAWNOŚCI DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOSamorząd terytorialny w materii konstytucyjnej… 97 Zarys ustrojowy samorządu terytorialnego Bardzo trudno jest wskazać jednoznaczną genezę samorządu terytorialnego w Polsce, ponieważ istnieje wiele doktryn, z których można wyłonić dwa nurty.. Zasada ta ma także umocowanie w art. 163 Konstytucji.Zasadę legalizmu w prawie krajowym ustanawia przepis art. 7 Konstytucji RP.. Szydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Przysługującąmu w ramach ustaw istotnączęśćzadań publicznych samorządwykonuje w imieniu własnymi na własnąodpowiedzialność.. 6.Instytucja samorządu terytorialnego stanowi adekwatną odpowiedź na - ujęte w Konstytucji RP - zasady: subsydiarności i decentralizacji władzy publicznej.. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, .Teoretycznie, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.. 4.Rozdział VII Konstytucji zawiera 10 artykułów.. Konstytucja RPZasada zwierzchnictwa narodu (art.4 Konstytucji RP) Zasada podziału i równowagi władz (art.10 Konstytucji RP) Zasada gwarancji praw i wolności jednostki Zasada społecznej gospodarki rynkowej Zasada prawidłowej legislacji-zasada dostatecznej określoności-zasada odpowiedniego vacatio legis-Zasada istnienie samorządu terytorialnego4..

Dla określenia miejsca samorządu w strukturze państwa dwie zasady odgrywają szczególną rolę.Art.

Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.. Gmina jest podstawową jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego.Do samorządu terytorialnego odnoszą się także dwa przepisy zamieszczone w Rozdziale I „Rzeczpospolita" zawierającym naczelne zasady ustroju politycznego i gospodarczego państwa, stanowiące pewne idee przewodnie, którymi kierowali się jej autorzy (por.. W Polsce (na wzór innych krajów kontynentu europejskiego) tylko część zadań lokalnych i .Zadania samorządu terytorialnego Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.Zasada domniemania właściwości samorządu terytorialnego została zawarta w art. 163 konstytucji.W oparciu o tą zasadę przyjmuje się, że w przypadku, gdy przepis ustawy nie zastrzega wyraźnie właściwości do załatwienia określonej sprawy dla administracji państwowej, to sprawa ta należy do gestii organów samorządu terytorialnego.podmiotowość i samodzielność samorządu terytorialnego wyrażona w konstytucji rp oraz skonkretyzowana w ustawach samorządowych po-siada znaczenie ustrojowe dla określenia jego pozycji w państwie i w pra-wie.. Wykonuje on część zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.. Artykuł 167 Konstytucji RP wyraża za-sadę, zgodnie z którą, jednostki samorządu terytorialnego mają zapewniony udział w dochodach publicznych odpowiedni do przypadających im zadań.. Samorząd jest przejawem decentralizacji w administracji publicznej.. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.. Samorząd terytorialny dzieli się na: województwa, powiaty oraz gminy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt