Wnioski do dalszej pracy z uczniem słabym
Rodzice powinni opiekować się pracą samokształceniową ucznia, motywować go do pracy, z pełną życzliwością aprobować jego wysiłek i doceniać postępy.rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.. W styczniu zapoznałam dziewczynkę z liczbami trzycyfrowymi .. W praktyce szkolnej spotykamy się z pewną grupą uczniów, których najczęściej określamy jako słabych .. Teoretycy współczesnej dydaktyki (za Półturzycki 1998) przyjmują, że przedmiotem oceny szkolnej winny być wiadomości, umiejętności, nawyki, poprawność .1.. Wnioski do dalszej pracy: należy kontynuować wszelkie działania ze strony nauczycieli i specjalistów, aby zapewnić chłopcu dalszy .Uczennica doskonaliła także umiejętności matematyczne - liczyła na konkretach w zakresie 100, utrwalała nazwy i zapis liczb dwucyfrowych, z powodzeniem podejmowała próby liczenia na kalkulatorze.. B o h a t e r ó w W r z e śn i a 1 9 3 9 w K o l b u s z o w e j Strona 3 CHARAKTERYSTYKA UCZNIA SŁABEGO Przystępując do charakteryzowania ucznia słabego , należy uświadomićJak pracować z uczniem słabym?. Często nie nadążał on z wykonaniem zadań w czasie lekcji i musiał nadrabiać zaległości.. podaję polecenia w prostszej formie, unikam trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, często odwołuję się do konkretu, przykładu, wiadomości zaczerpniętych z życia codziennego..

Wnioski do dalszej pracy: 1.

W procesie uczenia się ucznia zdolnego musi współpracować ze szkołą dom rodzinny.. Systematyczne i pod kontrolą odrabiane prace domowe pozwoliły na lepsze zapamiętywanie poznawanej wiedzy i umiejętności na lekcjach.. ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ Aby zrealizować założone cele, program pracy korekcyjno-kompensacyjnej wymaga sformułowania zasad postępowania, którymi winien kierować się nauczyciel prowadzący zespół.. Wnioski do dalszej pracy: W dalszym ciągu ćwiczyć technikę czytania z uczniami, którzy słabo czytają, Rozwiązywać zadania na rozumienie tekstu,pracy z każdym arkuszem uczniowie odpowiadali na dwa pytania ankiety.. z uczniem zdolnym podczas zajęć są: praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień, gdzie zadawane są zadania trudniejsze dla grup zdolniejszych; praca w grupach, w których uczniowie uzdolnieni pełnią rolę liderów, a praca może być formą konkursów.4.. 2012 W pracy opiekuńczo - wychowawczej wychowawca internatu spotyka się z uczniami o różnej osobowości i różnym poziomie intelektualnym, a celem jego pracy jest przekazanie wiedzy i umiejętności oraz permanentna praca wychowawcza.Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania ucznia Podpis uczestników zespołu OCENA EFEKTYWNOŚCI DOTYCHCZAS UDZIELANEJ UCZNIOWI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNAJ Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, gdy cele i/lub zadania nie zostały zrealizowane) Wnioski do dalszej pracy Ewaluacja wyniku (które cele zostałyWnioski z nadzoru pedagogicznego: Potrzebne jest ogromne zaangażowanie w prace z uczniem, Istnieje potrzeba indywidualnego podejścia do każdego ucznia, zaangażowanie i motywacja uczniów do pracy na lekcji, Potrzebny jest wzrost aktywności szkoły (uczniów, nauczycieli i opiekunów) na⇒ dokonuj ąc oceny okre śla wnioski i zalecenia dotycz ące dalszej pracy z uczniem, zalecane formy, sposoby i okresy Rozporz ądzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 20 w tym udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ..

2.doskonalenia pracy z uczniem zdolnym.

• Uczniowie słabo widzący Wśród dzieci z uszkodzonym wzrokiem ze względu na stopień ostrości widzenia wyróżnia się trzy podstawowe grupy: dzieci całkowicie niewidome, dzieci z resztkami wzroku, dzieci słabo widzące.. Efekty działań wychowawczych, wnioski do dalszej pracy: MOCNE STRONY SŁABE STRONY • prowadzenie kontroli miejsc szczególnie niebezpiecznych w szkole, • uczestnictwo w programach profilaktycznych mających na celu eliminowanie zagrożeń i odniesione sukcesy, • współpraca z wieloma instytucjami wspomagającymi,Umiejętności L i c z b a u c z n i ó w, k t ó r z y o p a n o w a l i d a n ą u m i e j ę t n o ś ć Liczba uczniów wymagających pomocy bardzo dobrze dobrze słabo Czytanie ze zrozumieniem xxx Tempo czytania Tempo pisania Poprawność ortograficzna Pisanie twórcze Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie Zadania tekstoweW pracy z uczniem skupiałam się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron i kształtowaniu pozytywnej samooceny ucznia oraz rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych.. Dostosowanie wymagań do psychofizycznych możliwości ucznia, a nie oznacza ich obniżenia i dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem.. Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu szkół..

Praca z uczniem słabym.

Jasność zadań stawianych przed nim do wykonania daje mu poczucie uporządkowania i bezpieczeństwa (Denek i Hyżak 2003).. Pierwsze dotyczyło oceny zrozumiałości poleceń do każdego zadania, a drugie - oceny ilości czasu przeznaczonego na wykonanie wszystkich zadań i sprawdzenie odpowiedzi.4 W Diagnozie uczestniczyło ogółem 4 770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju.Wnioski na przyszły rok: - stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia - ćwiczenia pobudzające do aktywności własnej - doskonalenie sprawności grafomotorycznej - ćwiczenia orientacji czasowo - przestrzennej - rozwijanie umiejętności czytania, pisania, matematycznego myślenia, PROGRAM PRACY Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł T E C H N I C Z N Y C H i m .. Uczeń określa temat tekstu (zd.. W dalszym ciągu rozwijać u dziewczynki .W stosunku do kolegów z klasy jest koleżeński chętnie pożycza przybory szkolne.. Zakres diagnozowania: Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.. Wniosek: Z przeprowadzonych analiz wynika, że planowanie procesów edukacyjnych jest podporządkowane potrzebom uczniów i sprzyja uczeniu się.Jakub - Kuba to uczeń, który uczęszczał na zajęcia ze względu na wolne tempo pisania.. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz ..

Nie wszystkie szkoły efektywnie przygotowują uczniów do dalszej edukacji.

zestawionych przez Nową Erę można wykazać mocne i słabe strony uczniów.. Nie może polegać na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną, nie oznacza pomijania haseł programowych, tylko ewentualneWybrane metody pracy z uczniem słabym i zdolnym.. w miarę możliwości instruuję .Poniższa publikacja traktuje o problemahc wynikających z pracy nauczyciela z uczniem zdolnym i mającymi trudności w nauce.. W grupie mogą znaleźć się uczniowie, którzy nieustannie borykają się z nauką, byle dotrzymać kroku kolegom, bowiem ich ograniczone szkolne zdolności lub defekty procesów uczenia się spowalniają postępy.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracy - umożliwienie uczniom wykorzystania zdobytej wiedzy do porozumiewania się na miarę możliwości ucznia .. Więcej przykładowych dokumentów niezbędnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajdziecie w kursie online Rewalidacja indywidualna dostępnym na naszej platformie e-learningowej.wnioski wynikające z ich bieżącej pracy wpływają na wzrost efektów uczenia się i nauczania.. Są to uczniowie, u których nie stwierdzono dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), a mimo to nie osiągają oni zadowalających efektów w nauce.Sposobami pracy.. .metod i form pracy z uczniem; Ewaluacja programu, analiza i ocena oraz wnioski do dalszej pracy.. - Aby poprawić wynik dotyczący tych umiejętności należy podczas pracy z uczniami wzmocnić nacisk na .Specjalistyczne słownictwo i sformułowania z pewnością wykorzystacie podczas pracy w Zespole.. Rodzice nie zawsze uczestniczą w szkolnych przedsięwzięciach i podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.. Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.Uczeń zaczął samodzielnie rozwiązywać proste zadania.. Charakterystyka wymagania: W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów zStanowi instruktaż dla ucznia do dalszej pracy.. Wnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożenia.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.PROGRAM PRACY Z UCZNIEM SŁABYM W INTERNACIE Opracowała : Mgr Katarzyna Tadejko Kierownik Internatu ZS nr 6 w Ełku Okres realizacji: 1. unikam pytań problemowych i przekrojowych.. Zmieniło się nastawienie chłopca do szkoły.Wnioski - przykładowe zapisy: Pomoc przyniosła efekty w postaci: poprawy oceny z… popełniania mniejszej ilości błędów - jakich, wyższej motywacji ucznia, poprawy systematyczności pracy ucznia, poprawy staranności zapisów w zeszytach, jakości prac dom owych; wyższej aktywności ucznia, poprawy zachowania,7..Komentarze

Brak komentarzy.