Dziennik pedagoga szkolnego co wpisywać
Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 20a ust.. Zakres przetwarzanych przez placówki oświatowe informacji określają przede wszystkim obowiązujące przepisy prawa.. Jeśli lekcję prowadzi pedagog szkolny w ramach godzinyInstrukcja prowadzenia dzienników szkolnych dla ZSS w Goleniowie 3 Dziennik lekcyjny 1.. Stanowi on formę elektroniczną zwykłego dziennika, stąd też zamieszcza się w nim te same informacje, jakie powinny się znaleźć w dzienniku tradycyjnym.Dziennik pracy pedagoga/psychologa szkolnego/logopedy/terapeuty pedagogicznego/doradcy zawodowego.. zobacz więcej .Co wpisywać i jak?---Karol: .. Dziennik biblioteki szkolnej jest tak samo ważny jak dziennik pedagoga szkolnego czy dziennik klasowy.. Opracowanie założeń do pracy na bieżący rok szkolny roku szkolnym w oparciu o wnioski bieżące.. Dziennik lekcyjny zakładany jest przez wychowawcę klasy w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.. Uwagi - proponuję, aby Szkolny Program Profilaktyki przygotować np. na okres 3 lat, natomiast co roku napisać harmonogram działań.. Jeśli jest potrzeba częstszego monitorowania efektów pracy, to po prostu Pani te spostrzeżenia wpisuje.. Do dziennika wychowawca wpisuje:Należy co najmniej dwa razy ocenić efektywność udzielanego wsparcia odnosząc się do celów operacyjnych: co dziecko osiągnęło, w czym ma jeszcze trudności oraz określić kierunki dalszych działań..

Dziennik pedagoga I tu zdania uczonych są podzielone.

Jeszcze czekam na wytyczne- poprzednio były to linki do zadań lub karty pracy wysyłane przez dziennik.. Wypełniasz go normalnie tzn. piszesz co w danym dniu robiłeś np. wypozyczanie książek uczniom klas: ., udzielanie porad ., usługi ksero ., zajęcia biblioteczne w ramach ścieżki lub w ramach .2 Poznanie warsztatu pedagoga.. Szkoła, spełniając swoją funkcję edukacyjno-wychowawczą gromadzi nie tylko dane swoich uczniów, ale również ich rodziców.. Ale jak co roku, ważne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.. To kolejny element systemu Synergia, obok m.in. dziennika pedagoga czy Zintegrowanej ścieżki kształcenia, który pozwala dokumentować zajęcia z uczniem.. Dziennik lekcyjny prowadzi się dla każdej klasy i dokumentuje w nim przebieg nauczania w danym roku szkolnym.. g) W przypadku nierzetelnego realizowania przez studenta zadań praktyki .. przeprowadzenie wywiadu z pedagogiem szkolnym na temat problemów wychowawczych,Pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy zatrudniony odpowiednio w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w .Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracującePlik Pedagog szkolny.doc na koncie użytkownika kaskawawrzyniak • folder Z pracy pedagoga szkolnego • Data dodania: 19 cze 2014ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli..

Jakie informacje nauczyciel wpisuje do dziennika szkolnego?

Dyrektor się teraz zastanawia czy zajęcia z PP będą taką .Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi .Re: Dokumentacja pedagoga Do wszystkich, którzy szukają materiałów przydatnych w pracy pedagoga: czasopismo "Nowa szkoła" 03 / 2003, artykuł Krystyny Grad: "Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego" - jest tam wszystko, co wiedzieć należy oraz przykładowe wzory karty ucznia itp. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6 tel.. Moduł ten może również służyć do rejestracji i rozliczania godzin wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela lub aktywności pedagoga szkolnego.dziennik lekcyjny (również w postaci elektronicznej), dziennik zajęć w świetlicy, dziennik pedagoga (psychologa, logopedy, doradcy zawodowego…), dziennik innych zajęć, dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dziennik zajęć indywidualnych, indywidualna teczka ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub inną formą .Szkoła Podstawowa nr 3 im..

Bezpieczne zachowanie na terenie szkoły, podczas zabawy, podczas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego.

To, jakie dane mogą znaleźć się w dokumentacji .TEMATYKA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Nauczyciel: mgr Ewa Lesik Tematyka zajęć: Żegnajcie wakacje - witaj szkoło.. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły, klasę, do której ucznia przyjęto, oraz datę rozpoczęcia przez ucznia nauki w danej szkole.Proces przetwarzania danych osobowych stanowi warunek sine qua non procesu kształcenia.. Po każdym dniu zajęć wpisuje uwagi w arkusz monitoringu pracy studenta.. Co kraj to obyczaj.Pedagog zatrudniony w szkole prowadzi dziennik w postaci elektronicznej, jeśli dyrektor szkoły zdecydował o prowadzeniu dzienników w tej formie.. Nauczyciel na tzw. zastępstwie wpisuje temat do dziennika zgodnie z prowadzoną lekcją, podpisuje się i obok podpisu umieszcza zapis „(z)".. 18 201 56 33Zadania szkolnego pedagoga sformułowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, jednoznacznie wskazują, że adresatami działań szkolnego pedagoga powinni być przede .W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć..

W dzienniku w miejscach do tego przeznaczonych należy zamieścić:temacie w dzienniku jest listą obecności pracownika).

Służy do tego celu moduł Dziennik zajęć innych (dostępny za dodatkową opłatą).. Również ustalenia z rodzicami.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO WRZESIEŃ 1.. Dziennik szkolny służy przede wszystkim do dokumentowania codziennej pracy nauczyciela oraz pomocy w monitorowaniu postępów w nauce u uczniów.Dziennik pedagoga na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. 6 3 Poznawanie organizacji pracy na zaj ęciach, aktywizowania wychowanków, dyscyplinowania, motywowania, oceniania Obserwowanie grupy, poznawanie ich mo żliwo ści i zainteresowa ń, potrzeb 6 4 Obserwowanie i prowadzenie dokumentacji zaj ęć 12 .. DZIENNIK PRAKTYK - PEDAGOGIKA .W systemie UONET można dokumentować aktywności nauczycieli i prowadzone przez nich zajęcia pozalekcyjne.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!§ 2.. Kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą (PPP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS ) 3.DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ szko³a podstawowa (klasy I-VI) rok szkolny 2011/212 .. Pozdrawiam pedagogów szolnych, ViolaDzienniki zajęć dodatkowych We wrześniu br. zaktualizowaliśmy moduł Dzienniki zajęć dodatkowych.. Producent: Intro-Druk Cena: 18,90 z ł. szt. Do koszyka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt