Sformułuj zależność między intensywnością wietrzenia chemicznego a klimatem
Najważniejszym czynnikiem tego rodzaju wietrzenia jest temperatura (i jej zmienność), w dalszej kolejności obecność wilgoci w materiale.Intensywność i charakter wietrzenia zależą od rodzaju skały oraz od warunków klimatycznych (głównie od ilości wody oraz temperatury).. C. Erozja wgłębna rzeki jest tym mniejsza im mniejszy / większy jest spadek rzeki.. Generalnie w klimatach wilgotnych dominuje wietrzenie chemiczne, a w klimatach suchych oraz zimnych wietrzenie fizyczne.zwietrzelina, wietrzenie fizyczne, chemiczne, biologiczne, wietrzenie laterytowe -że te same skały mają różną odporność w różnych klimatach C-stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Uczeń potrafi: -wykazać zależność między rodzajem wietrzenia a charakterem zwietrzeliny -wykazać zależność między klimatem a przebiegiem1.Wyjaśnij, dlaczego intensywność wietrzenia fizycznego jest duża zarówno na obszarach okołozwrotnikowych, jaki okołobiegunowych.. D.Jeden z trzech rodzajów wietrzenia, polega na zniszczeniu połączeń między warstwami materiału (np. w skale), prowadząc do jej rozpadu, ale bez zmiany składu chemicznego skał.. Podstawową rolę w procesie wietrzenia chemicznego odgrywa woda.Wietrzenie chemiczne .. Regionalne różnice w metylacji DNA między ludźmi a szympansami są związane ze zmianami genetycznymi, dywergencją transkrypcyjną i genami chorobowymi 2019.W klimacie wybitnie wilgotnym przeważa wietrzenie chemiczne..

Reforma 2019🎓 Sformułuj zależność między intensywnością wietrzenia chemicznego a klimatem.

🎓 Zależność między intensywnością wietrzenia chemicznego a klimatem to: Wietrzenie chemiczne jest Odpowiedź na zadanie z Geografia 1.. W wyniku reakcji skał z wodą zmniejsza się ich odporność na procesy niszczące.Wietrzenie chemiczne Wietrzenie chemiczne polega na rozkładzie skały pod wpływem różnych obecnych w przyrodzie substancji chemicznych.. Klimat na tych obszarach umożliwia prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej.. Polega na rozpadzie i rozkładzie skał przez działalność organizmów żywych np. rozsadzanie skał przez korzenie roślin, rozpuszczanie skał przez kwasy organiczne itp.- omawia skutki procesów wietrzenia, - wie, na czym polega rozpad ziarnisty, rozpad blokowy i łuszczenie się skał, - wyjaśnia proces powstania gołoborzy, - podaje przykłady skał, które podlegają intensywnemu wietrzeniu chemicznemu, - wykazuje zależność między typem wietrzenia a klimatem,- omawia skutki procesów wietrzenia, - wie, na czym polega rozpad ziarnisty, rozpad blokowy i łuszczenie się skał, - wyjaśnia proces powstania gołoborzy, - podaje przykłady skał, które podlegają intensywnemu wietrzeniu chemicznemu, - wykazuje zależność między typem wietrzenia a klimatem,1 PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII NA POZIOMIE PODSTAWOWYM..

2.Sformułuj zależność między intensywnością wietrzenia chemicznego a klimatem.Odmiany wietrzenia.

A. Uzupełnij legendę, wpisując w miejscu kropek rodzaje wietrzenia.. Szczegółowe osiągnięcia ucznia Wymagania programowe podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe - zna i rozumie pojęcia: wietrzenie, zwietrzelina, - zna i rozumie pojęcia: gołoborza, utlenianie, zamróz .Warunki klimatyczne powodują, że większość ludzkości zamieszkuje tereny leżące między 20 stopniem a 60 stopniem północnej szerokości geograficznej.. Wietrzenie chemiczne Wietrzenie chemiczne zachodzi, gdy skały ulegają zmianom składu chemicznego, mineralogicznego, zmianom spoistości albo stanu skupienia.. Rozwiązania zadań.. 1 p.Wykaż zależność intensywności różnych rodzajów wietrzenia: fizycznego, chemicznego i biologicznego od warunków klimatycznych typowych dla klimatów zapisanych na schemacie.. Rodzajami wietrzenia .Wietrzenie chemiczne, w odróżnieniu od mechanicznego, powoduje zmianę składu chemicznego skał.. Korzystając z niej, wykonaj zadania.. Zachodzą wtedy reakcje prowadzące do powstania nowych minerałów i skał, lub do częściowego, bądź całkowitego usunięcia skały.. Główną rolę w tym rodzaju wietrzenia odgrywają woda oraz rozpuszczone w niej związki chemiczne (na przykład dwutlenek węgla).. Wietrzenie można podzielić na: fizyczne (mechaniczne) - rozpad skały bez zmiany jej składu chemicznego, zachodzi przy częstych zmianach temperatury i wilgotności (głównie w klimacie umiarkowanym); chemiczne - rozkład skały przy zmianie jej składu chemicznego, niezbędnym warunkiem do jego zaistnienia jest obecność wody, głównymi czynnikami wietrzenia .3..

Wraz ze wzrostem kwasowości wody intensywność wietrzenia chemicznego wzrasta / maleje.

W tym rodzaju wietrzenia, oprócz zmiany spoistości skał i ich rozpadu dochodzi także do przekształcenia ich składu chemicznego i tym samym - zmiany ich właściwości zarówno fizycznych jak i chemicznych.. Intensywność wietrzenia chemicznego wzrasta wraz ze wzrostem kwasowości wody.. Wietrzenie skał i grawitacyjne ruchy masowe.. Posługując się przykładem wybrzeża fiordowego, wykaż, że linia brzegowa jest kształtowana zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i czynniki zewnętrzne.213.. Przeważa ono w klimacie zimnym i w wysokich górach, gdzie głównym czynnikiem niszczącym skały jest zamarzająca w strzelinach woda tzw. zamróz.przebieg wietrzenia chemicznego i biologicznego przekształcenia rzeźby omawia przebieg procesu wietrzenia charakteryzuje produkty i formy powstałe w wyniku wietrzenia fizycznego wskazuje dominujący typ wietrzenia w określonej strefie klimatycznej Uczeń poprawnie: wykazuje zależność między klimatem a typem wietrzenia28.. Określony wpływ na położenie ośrodków przemysłowych ma występowanie surowców mineralnych.wietrzenie.. B. Ruchy masowe są tym intensywniejsze, im mniejsze / większe jest nachylenie stoku.. B. Wymień dwie informacje, które naprowadziły Cię na odpowiedź w zadaniu A..

- Przykładowa zależność między intensywn - Pytania i odpowiedzi - Geografia.

Karty pracy zakres podstawowy.. W klimacie suchym (pustynnym) przeważa wietrzenie fizyczne.. Skreśl błędne wyrażenia w zdaniach poniżej.. Procesy takie występują pod wpływem: rozpuszczania, uwadniania, utleniania, innych reakcji chemicznych.Wietrzenie chemiczne jest procesem polegającym na rozpuszczeniu w wodzie niektórych minerałów budujących skałę.. Dzieje się ono pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych - atmosfery, wody i organizmów żywych, zachodzi zarówno na powierzchni Ziemi, jak i w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej o .Nagła reakcja wietrzenia chemicznego na zmiany hydroklimatu późnego czwartorzędu w północno-wschodniej Afryce.. KLASA II (C,D,H) Rok szkolny 2008/2009 1) GEOGRAFIA FIZYCZNA Temat lekcji 1.. W wyniku wietrzenia fizycznego tworzą się skały okruchowe, wskutek wietrzenia .. Kluczowa w procesie wietrzenia chemicznego jest obecność wody i minerałów.. Pytania i odpowiedzi .Zależność rodzaju wietrzenia od warunków klimatycznych Przebieg wietrzenia skał i grubość pokrywy zwietrzelinowej uzależniona jest od warunków klimatycznych oraz rodzaju skały.. W klimacie gorącym i wilgotnym - wietrzenie chemiczne.. Korzystając z informacji na rysunku, sformułuj wniosek dotyczący zależności między nachyleniem stoku a składowymi siły ciężkości.. Gdzie występuje: Wietrzenie bazuje na rozluźnianiu, rozkruszaniu i chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne.. Na powierzchni ziemi wyróżnia się następujące rodzaje wietrzenia: a) wietrzenie fizyczne - to rozpad skały bez zmiany jej składu chemicznego, skały kruszą się na bloki, gruz i ziarna, przez co powstają pokrywy gruzowe.. Charakter oraz intensywność wietrzenia są zmienne na poszczególnych obszarach ze względu na różnice w budowie geologicznej, ukształtowaniu terenu, warunkach klimatycznych i szacie roślinnej.- wyjaśnia pojęcia: klimat, klimat morski i kontynentalny, czynnik klimatotwórczy, diagram klimatyczny (klimatogram); - wyjaśnia pojęcia: typ klimatu, strefa klimatyczna, klimat strefowy, klimat astrefowy, klimat lokalny; - wymienia i wskazuje na mapie strefy klimatyczne, - wyróżnia istotne funkcje atmosfery;1.. Wietrzenie chemiczne.. Odbywa się ono pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych - atmosfery, wody i organizmów żywych, zachodzi zarówno na powierzchni Ziemi, jak i w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej o miąższości od kilku do nawet .- opisuje czynniki wietrzenia chemicznego, - podaje przykłady skał, które podlegają intensywnemu wietrzeniu chemicznemu, - opisuje zależność między typem wietrzenia a klimatem, - charakteryzuje rodzaje wietrzenia w różnych strefach klimatycznych świata, - analizuje schemat zależności w procesach wietrzenia,2 Uwadnianie - polega na łączeniu się minerałów z wodą np. hematyt przechodzi w limonit a anhydryt w gips Wietrzenie biologiczne jest połączeniem wietrzenia fizycznego i chemicznego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt