Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2019
Składając wniosek, należy .Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej ; Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC / PDF) Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji.. z 2019 r., poz. 1429) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującymNa podstawie art. 2 ust.. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. nr 112, poz. 1198 ze zm.) Termin realizacji: Udostępnienie informacji publicznej nw wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.SE-WAO.. Kategoria inne.. Dla ułatwienia możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku.. ; Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie następujących zagadnień: liczby wydawanych decyzji ustalających zobowiązania podatkowe na początku roku kalendarzowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym płaconych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (coroczna akcja wymiarowa) w poszczególnych latach 2017-2019;Przedmiot wniosku Dotyczy udostępnienia informacji nt. pomocy wrocławskich wodociągów dla Policji w odzyskiwaniu dopalaczy wylewanych do kanalizacji - wniosek 610/2020..

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej.

I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.Składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie zawsze ma na celu kontrolę władzy publicznej i jawność życia publicznego.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się: na piśmie na adres: Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]; osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów; za pośrednictwem platformy ePUAPDz.U.2019.0.1429 t.j..

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznejJeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust.. 1431.18.2019: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z prośbą o udostępnienie następujących informacji: - wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy sieci gazowej PSG w miejscowości Dachowa przy ul.Z treści art. 16 ust.. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy .Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. Status .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący ilości osób dopisanych do rejestru wyborców Miasta Słupska oraz do spisu wyborców w okresie od 01.08.2019 r. do 13.10.2019 r. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący oprogramowania związanego z zarządzaniem oświatąWniosek o udostępnienie informacji publicznej, dotyczy danych budżetowych za lata 2016-2019Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U..

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (j.t.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. publ.,Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,Dz.U.2019.0.1429 t.j.Wydział Informacji Sądowej ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. Ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiazuje już od 7 lat, wciąż jednak pojawiają się problemy z jej stosowaniem.. Celem tym jest nierzadko udręczenie adresata wniosku.Ustawa o dostępie do informacji publicznej,inf.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony: .. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący etatowych i nieetatowych doradców .Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) - zwaną dalej u.d.i.p.WNIOSEK* O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Na podstawie art. 2 ust..

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 1. poczt.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej _ _2.doc 0.04MB Zarządzenie Nr 197/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości zarzadzenie--nr-197-14-bm.pdf 0.21MB Załącznik do zarządzenia nr 197/14/BM .168.. Małe granty - oferta (DOC / PDF) Małe granty - rozliczenie (DOC / PDF) Realizacja zadania publicznego - oferta (DOC / PDF)Błędy w procedurze udzielania informacji publicznej.. Zakres informacji: Sposób i forma udostępnienia informacji*: dostęp do przeglądania informacji w UczelniNowy wzór wniosku o udostępnienie danych Burmistrz Sokółki informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 lipca 2019 r., właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gminy.Informacja przetworzona stanowi pewnego rodzaju kompilację posiadanych przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej danych.. Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący utrzymania czystości na terenie przy ul. Lwowskiej w Lublinie; 166.. Komórka realizująca Wydział Organizacyjny i Kadr.. 2 i art.Wniosek - koszty udostępnienia informacji publicznej: Wydział Organizacji i Kadr 2019-09-02 2019-09-10 OK.1431.308.2019 Wniosek - projekt organizacji ruchu drogowego: Jednostka Realizująca Projekt I 2019-08-30 2019-09-12 OK.1431.307.2019Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).. W jej efekcie powstaje nowy, przetworzony dokument czy zespół danych, nieistniejący do momentu jego wytworzenia na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.Sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt