Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie rpo
na operację w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej", o którym mowa w art. 33 ust.. pola D1INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 PRZED ROZPOCZ ĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSIMY ZAPOZNA Ć SI Ę Z NINIEJSZ Ą INSTRUKCJ Ą WYPEŁNIANIA WNIOSKU.Instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego lub pozakonkursowego w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014).Więcej informacji na temat funkcjonowania systemu informatycznego, wspomagającego działania podejmowane zarówno przez beneficjentów Programu, jak i Instytucję .Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-230/18 w ramach RPO WSL 2014-2020 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2017 WERSJA 3.0Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP PODDZIAŁANIE II.3.1: Innowacje w MŚPInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 Strona 3 z 23 Plik wybrać polecenie Opcje, następniew oknie dialogowym wybrać Centrum zaufanianastępnie Ustawienie centrum zaufania..

NIP i PESEL muszą być identyczne z tymi podanymi we wniosku.

1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1.. Udostępniamy zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.6, obowiązującą dla naborów ogłaszanych od 15 listopada 2019 r.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Działanie 1.6 ,,Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw'' Czerwiec, 2020instrukcja wypeŁniania wniosku o dofinansowanie w ramach i osi priorytetowej gospodarka wiedzy regionalnego programu operacyjnego wojewÓdztwa maŁopolskiego na lata 2014-2020 dziaŁanie 1.2 badania i innowacje w przedsiĘbiorstwach poddziałanie 1.2.3 bony na innowacje konkurs nr rpmp.01.02.03-ip.01-12-002/20 maŁopolskie centrum .instrukcja wypeŁniania wniosku o dofinansowanie w ramach 1 osi priorytetowej gospodarka wiedzy regionalnego programu operacyjnego wojewÓdztwa maŁopolskiego na lata 2014-2020 dziaŁanie 1.2 badania i innowacje w przedsiĘbiorstwach poddziałanie 1.2.1 projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwzałącznik nr 3 do regulaminu naboru nr rpmp.08.01.00-ip.02-12-004/19 instrukcja wypeŁniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego wspÓŁfinansowanego ze ŚrodkÓw efs w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewÓdztwa maŁopolskiego na lata 2014-2020 kraków, luty 2019 r.Pliki do pobrania 437,5kB DOC Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS LSI RPO WSL 2014-2020 .doc; 666,0kB DOCX Errata do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - Informacja o zmianach w WND w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL (2 stycznia2018 r.).docx; 276,5kB PDF Errata do instrukcji wypełniania WND dot..

Narzędziem niezbędnym do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu jest tzw. Generator Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD).

Link do instrukcji (plik PDF 515 KB) - wersja 1.5 instrukcji ważna od 04.10.2017 r. AKTUALNA!INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, sierpień 2015 r.Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X i XINiniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu..

Jest onNiniejsza Instrukcja zawiera informacje nt. sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO WM w systemie e-RPO.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.

Wniosek należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoUdostępniamy zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.6, obowiązującą dla naborów ogłaszanych od 15 listopada 2019 r.IZ RPO WSL informuje, że od dnia 7 grudnia 2018r..

Wniosek należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoNiniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu składanego w konkursowym oraz pozakonkursowym trybie wyboru.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt