Art 306 kk śledztwo czy dochodzenie
Jego celem jest ochrona wierzycieli przed nieuczciwymi zachowaniami dłużników.. Następnie w zależności od wyniku postępowania dowodowego, albo kierują akt oskarżenia do Sądu, albo wydają decyzję o umorzeniu .Przekazanie śledztwa do prowadzenia także w całości nie obejmuje czynności, w których ustawa wyraźnie wymaga postanowienia prokuratora (np. postanowienie o zwolnieniu od obowiązku zachowania tajemnicy w trybie art. 180 § 1 k.p.k.. 245 kk (przemoc lub groźba w celu zmuszania świadka i innych uczestników postępowania karnego), art 270-277 kk (przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów), art 278-294 kk (przestępstwa przeciwko mieniu) art 296-306 kk (przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu).Właściwość miejscowa Sądu, a dochodzenie i śledztwo .. Dochodzenie prowadzi Policja lub inne organy, chyba że prowadzi je prokurator (art. 325a k.p.k.). Śledztwo prowadzi Policja, jeżeli nie prowadzi go prokurator.. Prokurator prowadzi śledztwo w wypadkach określonych w art. 309 pkt 2 i 3 kodeksu postępowania karnego oraz w sprawach o przestępstwo określone w art. 148 Kodeksu karnego(zabójstwo).. - brak strony skarżącej powstały w toku procesu w wyniku śmierci osoby wnoszącej oskarżenie, gdy w jej uprawnienie nie wstąpiła osoba najbliższa.. Taka sytuacja może dotyczyć oskarżyciela prywatnego oraz subsydiarnego..

Kiedy dochodzenie§ 1.

Dochodzenie: .. i powinno ono być ukoń-czone w ciągu 3 miesięcy (art. 310 k.p.k.).. Typowym (choć niejedynym) tego przykładem jest art. 300 kodeksu karnego.. Śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy.. Art. 31 kpk mówi o tym, że sprawę rozpoznaje Sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo.. Wszystko co musisz wiedzieć.. Samo przestępstwo omówię niebawem .Zgodnie z art. 325 KPK, postanowienie o zawieszeniu śledztwa, jeżeli nie zostało wydane przez prokuratora, wymaga jego pisemnego zatwierdzenia.. Kto zmienia wskazanie licznika przebiegu całkowitego pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.. Być może zastanawiałeś się kiedyś nad złożeniem zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika tego przestępstwa.. Jak wygląda kwestia prowadzenia dochodzenia, śledztwa przez policję, czy działa to na tej samej zasadzie, są jakieś wyjątki.Dochodzenie a śledztwo.. Dochodzenie można ograniczyć do ustalenia, czy zachodzą wystarczające podstawy do wniesienia aktu oskarżenia lub innego zakończenia postępowania.. Kodeks Postępowania Karnego.. Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3..

śledztwoArt.

Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje zażalenie: 1) pokrzywdzonemu; 2) instytucji wymienionej w art.305 § 4; 3) osobie wymienionej w art.305 § 4, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.. Należy jednak dokonać czynności przewidzianych w art. 321 zamknięcie śledztwa § 1-5 oraz w art.Śledztwo Zgodnie z treścią art. 309 KPK, śledztwo prowadzi się w sprawach: w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego, o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej lub .Dochodzenie jest uproszczoną formą prowadzenia postępowania przygotowawczego (przedsądowego) w sprawie karnej.. "3) osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.. Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje zażalenie: 1) pokrzywdzonemu; 2) instytucji wymienionej w art. 305 postanowienie o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa § 4; 3) osobie wymienionej w art. 305 postanowienie o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa § 4, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.Art..

Na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie:Kiedy prowadzi się dochodzenie.

W uzasadnionych wypadkach okres śledztwa może być przedłużony na dalszy czas oznaczony przez prokuratora nadzorującego śledztwo lub prokuratora bezpośrednio przełożonego wobec prokuratora, który prowadzi śledztwo, nie dłuższy jednak niż rok.. Art. 66 kodeksu karnego warunkowe umorzenie postępowania karnego: stosuje tylko sąd a jeżeli prokurator uzna że są przesłanki z art. 66 KK zamyka postępowanie przygotowawcze i zamiast aktu oskarżenia kieruje do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.Szanowny Panie Andrzeju, w pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 306 k.p.k.. Postępowanie przygotowawcze to etap postępowania karnego, w którym organy ścigania sprawdzają, czy doszło do popełnienia przestępstwa, wyjaśniają jego okoliczności, zbierają dowody.. Ta forma postępowania .3) osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.§ 1..

Niniejsze opracowanie przedstawia, w jakich sprawach prowadzone jest śledztwo.Art.

306a kk (projekt) § 1.. Kodeks karny - § 1. termin: powinno zostać ukończone w ciągu 3 miesięcy (art. 310 k.p.k.). Kto wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwaart.. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s., postanowienie o zastosowaniu nieizolacyjnych środków zapobiegawczych .Czy To zgodne z prawem, nie ma konfliktu interesów jeśli Prokurator Rejonowy prowadzi śledztwo przeciwko sędzi Sądu Rejonowego z Art. 231 § 1 kk , gdzie żona Prokuratora również Prokurator w tej samej jednostce pracująca, bierze udział w sprawach karnych co oskarżona sędzia Sądu Rejonowego .art.. natomiast Art. 465 § 1 stanowi iż: „Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia sądu stosuje się odpowiednio do zażaleń na postanowienia prokuratora i prowadzącego postępowanie przygotowawcze.. W przypadku egzekucji zaległych świadczeń alimentacyjnych, komornik lub policja prowadzi dochodzenie w celu poszukiwania źródeł dochodu i majątku dłużnika oraz w celu ustalenia jego miejsca zamieszkania (art. 1086 § 1-3 k.p.c.).. Śledztwo prowadzi prokurator (art. 311 k.p.k.). i powinno ono być ukończone w ciągu 2 mie-Śledztwo jest bardziej sformalizowane od dochodzenia i jemu też dedykowane zostało więcej przepisów, niż dochodzeniu.. na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje zażalenie pokrzywdzonemu, instytucji państwowej, która zawiadomiła o przestępstwie, osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.Spośród spraw o przestępstwa wymienione w § 1 pkt 1 nie prowadzi się dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w Kodeksie karnym w art. 155, art. 156 § 2, art. 157a § 1, art. 164 § 2, art. 165 § 2, art. 168, art. 174 § 2, art. 175, 181--184, 186, 201, art. 231 § 1 i 3, art. 233 § 1 i 4, art. 240 § 1, art. 250a § 1--3, art .poszczególnych czynności śledztwa (art. 311 k.p.k.). Dochodzenie Dochodzenie prowadzi Policja lub organy szczegółowo określone w KPK, chyba że prowadzi je prokurator.Dochodzenie w postępowaniu cywilnym.. 306 § 1a stanowi iż: „Na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie.". Zobacz też.. W stosunku do dochodzenia jest bardziej sformalizowane i zajmuje się sprawami o "cięższym rodzaju gatunkowym".. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje wymiany licznika przebiegu całkowitego pojazdu, nie zawiadamia o .nia karnego, zatytułowanym Postępowanie przygotowawcze (od art. 297 do art. 336).. Kluczowy jest art. 325a, zgodnie z którym przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia, jeśli przepisy rozdziału 36a dotyczącego dochodzenia nie stanowią inaczej.. We wszystkich zaś sprawach karnych, w których nie można prowadzić dochodzenia, postępowanie przygotowawcze (tj. przedsądowe) prowadzi się w formie śledztwa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt