Czy instrukcja obsługi maszyny musi być w języku polskim
Jeżeli „Oryginalna instrukcja" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych kraju, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki musi zostać dostarczone przez producenta lub jego .Instrukcja obsługi i konserwacji powinna być sporządzana przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar w jednym z języków państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w języku kraju użytkownika.. Podstawa prawna: art. 546 1 Kodeksu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).W dokumentacji zakupionego sprzętu powinniśmy znaleźć między innymi instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim.. zm.) określone są szczegółowe wymagania w stosunku do maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych oraz obsługi.. Najważniejsze informacje o kwalifikacjach osób obsługujących wózki podnośnikowe z napędem silnikowym.. Musi zostać dołączona do maszyny przed wprowadzeniem jej do obrotu lub oddaniem do użytkowania.Zgodnie z pkt.. - Przedstawiciele sklepu zapewniają, że polska wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej.Instrukcja obsługi w języku polskim .. Kontroler wysiewu CS 6200-24 jest przeznaczony jedynie do użycia w rolnictwie.. Maszyny importowane oddawane do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .Czy jest obowiązek tłumaczenia całej instrukcji maszyny, łącznie z opisami rysunków na język polski?.

Zawsze musi być w języku polskim.

Kto powinien dokonać takiego tłumaczenia jeżeli oryginalna instrukcja jest w obcym języku - pracodawca?Jakie instrukcje BHP powinien zapewnić pracodawca?. Do maszyny powinna być dołączona „instrukcja oryginalna", lub też w razie potrzeby .Witam, przed świętami zakupiłem sprzęt elektroniczny (Power Bank), do którego nie została dołączona instrukcja obsługi.. Witam, Mam zapytanie.. Powinna być napisana w prosty i zrozumiały dla konsumenta sposób.. 3 do rozporządzenia [2] (lit. II do dyrektywy [1]b) zapoznaniu się instrukcją obsługi maszyny lub narzędzia, c) zostać przeszkolony w zakresie obsługi maszyny na szkoleniu stanowiskowym.. Jak dodaje, zgodnie z przepisami brak polskiej instrukcji jest podstawą do zwrotu produktu, co potwierdza również opinia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.. Ten artykuł wyjaśni niezrozumiałe kwestie tłumaczenia tych dokumentów czy i komu są one potrzebne.Importer a obowiązek instrukcji obslugi .. Skontaktowałem się ze sprzedawcą, który stwierdził, że instrukcja może zostać udostępniona w wersji elektronicznej na stronie producenta i nie musi być dołączana bezpośrednio do produktu w formie papierowej.W akapicie pierwszym sekcji 1.7.4 stwierdzono, że do maszyn muszą być dołączane instrukcje producenta..

Niestety nie ...Re: Instrukcja obsługi w języku obcym.

Jej brak to poważne uchybienie ze strony sprzedawcy.. Prócz wspomnianej wcześniej ustawy, kwestię tą reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego , a także Ustawa z dnia 7 .Interweniowałem w tej sprawie zarówno telefonicznie, jak i na piśmie.. W praktyce będzie to oznaczało, iż dostarczając towar do Polski deklaracja zgodności musi być przygotowana w języku polskim.Zgodnie z § 58 rozporządzenia maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi posiadać instrukcje obsługi.. Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym oficjalnym języku Unii Europejskiej, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku.. Może być w formie graficznej.. Instrukcja obsługi maszyny, urządzenia powinna być w języku polskim; Nowe wymagania bhp przy organizacji i realizacji widowiskInstrukcja obsługi jest potrzebna do prawidłowego podłączenia sprzętu, zapoznania się z jego funkcjami itp.. Wartość ta musi być ustawiona bardzo dokładnie, ponieważ ma wpływ na pomiar powierzchni oraz kontrolę Dla niektórych maszyn/urządzeń nie posiadamy instrukcji obsługi (od producenta) w języku polskim..

Niestety nie była do niego dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

Czy wymagane jest dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim do urządzenia ( linii produkcyjnej - czyli cały zestaw rożnych urządzeń wyglądających jak mini fabryka), które zostały wykonane na specjalne zamówienie dla klienta.Ostatnio kupiłem robot kuchenny.. Wszystkie miejsca w maszynach gdzie są części ruchome osłania się osłonami - chyba że są zamontowane na wysokości ponad 2,5 m , licząc od podłogi,Ustawodawca dopuszcza załączanie instrukcji w postaci graficznej, jeśli będzie ona czytelna i powszechnie zrozumiała, zgodne z ustawą z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.. Wszelka inna instalacja czy użytkowanie, czy zastosowanie nie stanowią zakresu odpowiedzialności producenta.. dokumentacja maszyny powinna zawierać: dokumentację techniczną, instrukcję obsługi oraz instrukcję konserwacji.. Przed wszelkim użytkowaniem maszyny należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi z pełnym jej zrozumieniem.Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom art. 7a, w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi, informacje o właściwościach towarów lub usług, warunki .Istnieje ogólna zasada, że wszystkie instrukcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa muszą być opracowane w języku oficjalnym Unii Europejskiej lub w językach krajów członkowskich, na których obszar są kierowane (patrz rozdział 1.7.1 załącznika nr 1 Dyrektywy Maszynowej).Instrukcja obsługi to ważny dokument zwłaszcza w zakresie maszyn przemysłowych..

Jeżeli tak, jakie są sankcje karne za nieposiadanie instrukcji obsługi w języku polskim?

Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bhp oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacjiWedług § 6 i 58 r.z.w.m.. Witam mam pytanie czy importer musi / jest zobowiązany do dołożenia do produktu (sprowadzany z UE i USA) instrukcji obsługi w j. polskim jeśli sprzedaje go w hurcie innemu podmiotowi gospodarczemu?. A może wystarczy przetłumaczyć tylko te części dotyczące codziennego stosowania dla operatorów?. który potem sprzedaje ten .Nr 169, poz. 1650, z poźn.. Obowiązek napisania takiej instrukcji spoczywa na producencie maszyny lub jego uprawomocnionym przedstawicielu.. Za ich brak grożą dotkliwe kary finansowe oraz , w razie wypadku, karne.. Czy prawo nakłada na pracodawcę posiadanie instrukcji obsługi w języku polskim dla maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie zakładu?. Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika.Oznacza to, że w Polsce każda maszyna powinna być wyposażona w instrukcję, a instrukcja musi być w języku polskim.. 6 ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży .3 Wszelkie podane w niniejszej instrukcji obsługi informacje oraz zalecenia dotyczą wyłącznie maszyny, której producentem jest Compagnie Commerciale Ribouleau MONOSEM i nie mogą być używane ani wykorzystywane do obsługi siewnika jakiegokolwiek innego producenta.. Obie instrukcje muszą być przetłumaczone na co najmniej jeden, oficjalny język Unii Europejskiej.. Te same wymagania są zawarte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, czyli w dokumencie europejskim, do którego .zawierająca przede wszystkim instrukcję użytkowania w języku polskim oraz dokumentację eksploatacyjną, określoną przez producenta lub przepisy prawne.. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku konsument może złożyć reklamację, gdyż .Re: Instrukcja obsługi w języku polskim.. Czy sprzedawca ma obowiązek przekazać mi taką instrukcję razem z towarem w chwili zakupu?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt