Wpływ kolonializmu na kulturę europejską

wpływ kolonializmu na kulturę europejską.pdf

SKUTKI POZYTYWNE: 1) Ogromny rynek zbytu, np. angielskich produktów w Indiach 2) Zmniejszone bezrobocie w Wielkiej Brytanii 3) Na terenach Kolonii walka z glodem i chorobami 4) Upowszechnienie oswiaty 5) Wprowadzenie administracji zdobyczy technicznych i chrzescijanstwa 6) Wykorzenienie zwyczaju "sati" w Indiach przez .Jeśli te wyliczenia się zgadzają, to by oznaczało, że za jedną trzecią nierówności dochodów w dzisiejszym świecie odpowiada zróżnicowany wpływ kolonializmu europejskiego na społeczeństwa.. Zapotrzebowanie krajów europejskich na przyprawy korzenne i inne wschodnie towary oraz na złoto, chęć rozszerzenia chrześcijaństwa, dotarcia inną drogą do Indii i wiele innych czynników wpłynęło na podjęcie decyzji o wypłynięciu w celu poszukiwania nowych lądów.Opowiedz, jaki był wpływ Arabów na kulturę europejską.. W sferze epistemologicznej (studia nad wiedzą, jej naturą i weryfikowalnością), etycznej (filozofia moralna), i politycznej (pojęcie obywatelstwa), post-kolonializm skupia się na polityce wiedzy - kwestii ustanowienia post-kolonialnej tożsamości ludzi zdekolonizowanych, która wywodzi się z: (I) kulturowej wiedzy kolonizatorów o kolonizowanych, i (II .Nie ma też wątpliwości co do tego, że wpływ kolonializmu i postkolonializmu na jakość życia w państwach będących ofiarami najeźdźców z Europy, jest nadal znaczący..

Krytyka kolonializmu.

Bardzo silny jest wpływ tych procesów na stan podziału politycznego świata.. 3.9 23 głosy 23 głosy .Kolonializm Na ukształtowanie się dzisiejszej politycznej mapy świata duży wpływ miał okres istnienia wielkich imperiów kolonialnych, zapoczątkowany w epoce Wielkich Odkryć Geograficznych.. Nastąpił rozwój wielu nauk.. Stany Zjednoczone w XIX wieku 2.. Niekiedy kolonizacja odbywała się na drodze militarnego podboju, a czasami poprzez zdobycie gospodarczej dominacji na danym terytorium.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: skutki kolonializmu europejskiego.. Aleksandria - stolica nauki greckiej w Egipcie - wymienia najważniejsze osiągnięcia kulturowe Aten w V w. p.n.e. - wyjaśnia wpływ uczonych i filozofów greckich na rozwój nauki w późniejszych epokach - omawia grecki kanon piękna i jego wpływ na sztukę europejską To, że kolonializm ukształtował historyczne instytucje kolonii, może być oczywiście prawdopodobne.3.. Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminu orientalizm - omawia rolę postaci Rudyarda .4..

Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny świat.

Co do wpływu kolonizacji jako kolonizacji, to podtrzymuję tezę, że był głównie moralny.Przyczyny kolonializmu: - zwiększenie się liczby ludności w Europie, - źródło taniej siły roboczej, - powiększenie zasobów surowców mineralnych, - rynek zbytu towarów przemysłowych, - uzyskanie przewagi politycznej i militarnej na świecie.. - wymienia polityczne, społeczne i gospodarcze skutki XIX-wiecznego kolonializmu - prezentuje działalność .W mojej ocenie wpływ kolonializmu na państwa europejskie jest w dużej mierze pozytywny, stał się bowiem przyczynkiem do dzisiejszych zmian świata w kierunku globalizacji oraz nieustannego przepływu informacji, bez względu na odległości.. Państwa te ponoszą wielowymiarowe ekonomiczne czy społeczne konsekwencje epoki kolonialnej i post-kolonialnej.między mocarstwa europejskie, oraz 50 lat od 1960 r., „roku Afryki", kiedy to społeczność międzynarodowa uzna ła kolonializm za niezgodny z prawem mi ędzynarodowym i zagra żają-cy pokojowi światowemu.. Zgodnie z zachodnią tradycją kolonializm datowany jest od epoki wielkich odkryć geograficznych, chociaż znany był już w czasach starożytności.Nowożytny kolonializm europejski stał się następstwem wielkich odkryć geograficznych, które w XV w. zapoczątkowali żeglarze w służbie Portugalii i Hiszpanii; eksploracja wybrzeży zachodniej Afryki przez Portugalczyków (XV w.).

„Ziemia obiecana" 3.Krytyka kolonializmu 5.

b. rozwój orientalizmu, przejawiającego się w zainteresowaniu egzotycznymi kulturami i czerpaniu wzorców z ich dorobku - zwłaszcza Chin i Indii .Wpływ kolonializmu na kulturę europejską - przedstawia i ocenia stosunek Europejczyków i Amerykanów do rdzennej ludności kolonizowanych terytoriów - ocenia ideologię i politykę imperialną mocarstw kolonialnych w XIX w.. Kultura hellenistyczna.. Kolonializm jest to proces, polegający na podbijaniu i zasiedlaniu nowego terytorium, przeszczepianiu na jego gruncie swojej kultury i obyczajów.. Kolonializm jest to proces, polegający na podbijaniu i zasiedlaniu nowego terytorium, przeszczepianiu na jego gruncie swojej kultury i obyczajów.Kolonializm - polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych oraz wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych.. Realizowany zapis podstawy programowej: 32.Definiowanie post-kolonializmu.. Analizując zjawisko kolonializmu, badacze napisali tysiące książek, prezentujących goWpływ kolonializmu na kulturę europejską 1..

przykłady niepowodzeń europejskiego kolonializmu.

Brytyjczycy tolerowali wierzenia ludów zamieszkujących Indie, ale ingerowali w ich niektóre obyczaje, starając się kształtować je na wzór europejski.Cytaty z wypowiedzi intelektualistów i liderów opinii z krajów afrykańskich pokazują szereg politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych konsekwencji kolonializmu.. Polub to zadanie.. To wielka sprawa.. Początki ruchów niepodległościowych w koloniach 1. a. rozwój etnografii i antropologii.. O tym też trzeba rozmawiać.. Przedmiot: historia.. i odkrycie drogi morskiej wokół Afryki do Indii (1498, V. da Gama) oraz przepłynięcie Atlantyku i odkrycie Ameryki (1492, K. Kolumb) — umożliwiły obu .Podbój kontynentu dokonał się po roku 1880, kiedy na konferencji w Berlinie zdecydowano o podziale Afryki na kolonie należące do poszczególnych państw europejskich.. Kolonializm i dekolonizacja dokonały olbrzymiego wpływu na wszystkie aspekty życia Ameryk, Afryki i Azji, ale także państw-kolonizatorów.. Synkretyzm religijny.. - wymienia polityczne, społeczne i gospodarcze skutki XIX-wiecznego kolonializmu .- wpływy kolonializmu na kulturę i życie codzienne ludności Zachodu, - przemiany w Japonii w drugiej połowie XIX w., .. Na przełomie XV/XVI wieku Europa poszukując, bogactw, towarów, rozpoczęła szereg wypraw, dzięki którym cywilizacja europejska wkroczyła na nową drogę.. W procesie kolonizacji kolonizatorzy mogą narzucić rdzennym ludom swoją religię, język, ekonomię i inne praktyki kulturowe .. Szybka dekolonizacja, zwłaszcza w Afryce, doprowadziła .Mimo iż chore na syndrom wyższości idee kolonializmu brytyjskiego zostały już dawno zapomniane i są pośmiewiskiem, nawet na Zachodzie, dalej zaczęła postępować globalizacja i amerykanizacja świata.. Japonia: od izolacji do otwarcia na świat 2.. Wpływ kolonializmu na kulturę europejską Uczeń: - omawia rolę postaci Cecila Rhodesa - wyjaśnia znaczenie wiersza Rudyarda Kiplinga Brzemię białego człowieka - wymienia podstawowe założenia ideologii imperialnej.. Kolonia jest to kraj zależny, zarządzany przez władze administracyjne, powołane przez władze kraju zwierzchniego, tzw. "macierzystego".. Za pośrednictwem Arabów do Europy docierały osiągnięcia uczonych z Dalekiego Wschodu.Ważną rolę odgrywała także idea posłannictwa białego człowieka, zgodnie z którą uważano, że Europejczycy powinni skolonizować cały świat i wprowadzić na nim europejski model kultury.. Klęski Europejczyków w próbach kolonizacji 5. i nowych dziedzin, zmienił się pogląd na świat i jego powstanie, kształt.Przyczyn wielkich odkryć geograficznych w XV i XVI wieku było wiele.. Skutki kolonializmu: - rasizm, - nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków, Europejczycy uważali, że .Wielkie odkrycia geograficzne stały się przełomem w dziejach Europy.. Wpływ kolonializmu na kulturę europejską z najeźdźcami z zachodniego kręgu kulturowego - prezentuje kierunki ekspansji gospodarczej D.1.2 przedstawia spory o mocarstw europejskich na rynku światowym w ocenę roli kolonializmu epoce industrialnej europejskiego dla - omawia wpływ rozwoju przemysłu w XIXEuropy .4.. Ćwiczenie uwidacznia wpływ ekspansji kolonialnej na kulturę podbijanych społeczności.. Reformy w Japonii 3.. Zaczęto bezkrytycznie powielać i naśladować masową kulturę Zachodu, szczególnie w Indiach, Chinach i Japonii.Kolonializm to polityka kraju dążąca do rozszerzenia lub utrzymania władzy nad innymi ludźmi lub terytoriami, ogólnie w celu dominacji gospodarczej..Komentarze

Brak komentarzy.