Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej pytania kluczowe
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,Określono osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia: 1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-Wymaganie 2: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Charakterystyka wymagania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.Zatem w dalszym ciągu zaleca się częste monitorowanie podstawy programowej, ponieważ jest to działanie, które w ogromnym stopniu wpływa na zdobywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.. Zbadanie efektywności monitorowania i analizowania osiągnięć dziecka.. Respondentki udzieliły odpowiedzi na 6 pytań.. Opracowanie wyników wywiadów przeprowadzonych wśród nauczycieli: 1.Wymaganie: 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.. Cele ewaluacji:umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013..

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I.

4.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych.. Ewaluację przeprowadziły: mgr Sabina Kurasik - przewodnicząca mgr Anna Łakoś mgr Anna Blecharczyk mgr Maria Kurkarewicz mgr Kamila Mikai umiejętności określonych w podstawie programowej?. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.. Najwięcej rodziców zadeklarowało .4.. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ROK SZKOLNY 2014/2015 koordynator - Violetta Gębacka Zespół w składzie: Beata Kędzierska Elżbieta Miotke Olga Eysymontt Monika Polak Grzegorz Grinholc 1.. Wstęp a) Cel ewaluacji:Plan ewaluacji w portalu Edux.pl .. Jako wskaźniki przyjęto: Określenie, w jakim stopniu nabycie wiadomości i umiejętności w klasach młodszych przyczynia się do osiągnięcia sukcesu przez ucznia na kolejnym etapie edukacyjnym.UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Cel ewaluacji wewnętrznej Zebranie informacji, czy w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, czy wdrożone wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów przez uczniów.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej..

5.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowoUczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.. Podstawa programowa kształcenia ogólnego nakłada na nauczycieli obowiązek stwarzania uczniom warunków do nabywania następujących umiejętności:danych został sporządzony raport, który dotyczy jednego wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.. Cele ewaluacji wewnętrznej.. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów.. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.. Pytania kluczowe 1.. 2 W oparciu o załącznik do rozporządzenia MEN z dn. 7 października 2009 r. w sprawie .. W jaki sposób w szkole prowadzi się monitoring realizacji podstawy programowej?. Do zebrania danych zespół ewaluacyjny opracował kwestionariusz ankiety dla nauczycieli, zawierający 25 pytań dotyczących całego badanego obszaru (załącznik 1).. Pytania 1-8Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - wywiad z nauczycielami Wywiad przeprowadzono z 8 nauczycielkami ze wszystkich grup przedszkolnych, co stanowi 100% .. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej..

Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?

Pytania kluczowe 1.. Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe?. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań .Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.. 4.Wymagania wobec przedszkoli.. Pierwsze wiąże się z brakiem dyskusji nad filozofią podstawy programowej i wynikającymi z niej obowiązkami dla uczących i uczących się.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3.. 2.Warto wskazać przynajmniej trzy wyzwania, którym stawia czoła społeczność szkolna w realizacji wymagania „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej".. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.Wdrażanie podstawy programowej - uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji.. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 2.Ewaluacja : Obszar II Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej..

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Przygotowały: Helena Zdanowska Dorota Maciejewska Data sporządzenia: czerwiec 2015 r. Raport przeznaczony jest dla: 1.. Badanie współpracy MDK ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.W szkole uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.. 97% nauczycieli dokonuje diagnozy umiejętności i wiadomości uczniów.Wymaganie 3.. W szkole w różnorodny sposób diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.. Pytania kluczowe.. Wszyscy rodzice, którzy zostali wcześniej zapoznani z podstawą programową na zebraniu z rodzicami w bieżącym roku, uważają, iż dzieci nabywają konkretne wiadomości i umiejętności w przedszkolu.. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.. Cel ewaluacji: - Zebranie informacji na temat czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej., czy w szkole diagnozuje i analizuje się osiągnięcia uczniów oraz czy wdrożone wnioski z analiz przyczyniają się do poprawy wyników w nauce i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów.. Przedmiot ewaluacji: Skuteczność działań szkoły w zakresie nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz wykorzystanie uzyskanych wyników w pracy szkoły.. Jaka jest znajomość podstawy programowej wśród nauczycieli?. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej w trakcie jej realizacji.. Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów?. W jaki sposób nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej?w naszym przedszkolu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.. Rady Pedagogicznej I.. Cele ewaluacji: Nauczyciele realizując podstawę programową, analizują i monitorują osiągnięcia każdego ucznia.. Dyrektora szkoły 2. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), z uwzględnieniem zmian.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.. Wymaganie 3.. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (Wymaganie 1.2.1. p. Winszczyk).. Charakterystyka wymagania: W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.4.. 2 SPIS TREŚCI: I.. CEL EWALUACJI: - W szkole monitoruje się osiągnięcia każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt