M01 wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych
Rachunek błędu metodą różniczki zupełnej.. Fizyka Wyznaczanie gęstości ciał stałych + doświadczenie 1 WiedzaĆwiczenie M-1: Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru 5 3.. Zapoznanie z metodami wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy.. Waga laboratoryjna lub mniej dokładna waga kuchenna pozwalają wyznaczyć masę ciała.Wyznaczanie gęstości (…) - 1/5 - Aktualizacja - T.M.Molenda, III 2019 Zad.. Sporządzić szkic mierzonego przedmiotu, oznaczyć wielkości, które będąWyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy z wykorzystaniem wag laboratoryjnych RADWAG oraz zestawu do pomiaru gęstościWitryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.2.. Dopełnij do pełna piknometr wodą destylowaną ze śrutem i zważ go - {m}_{5}.. Gęstość zmienia się pod wpływem zmian temperatury oraz ciśnienia.. Następna strona Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą wagi i linijki.Pojęcie gęstości bezwzględnej i względnej.. W zakresie temperatur od O o do 4 o C objętość wody maleje, a powyżej 4 o C rośnie jak dla innych ciał.. Zagadnienia: 1.. Wpływ temperatury na gęstość.. Spis przyrządów: Piknometr, waga laboratoryjna, odważniki.. Wysusz piknometr, napełnij go badaną cieczą i zważ go - {m}_{3} .. Napełniamy piknometr wodą destylowaną i zamykamy korkiem, zbieramy bibułą nadmiar wody wypływającej przez kanalik w korku i osuszamy szmatką boczne części piknometru..

Metody wyznaczania gęstości cieczy i ciał stałych.

Objętość otrzymujemy metodą rachunkową - do wzoru podstawiamy uzyskane wymiary ciała.. Przeprowadzenie pomiarów A. Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego.. Niektóre ciecze (np. woda), wykazują pewne charakterystyczne anomalie.. Mierzymy temperaturę t wody.B.. Ze zmianą temperatury zmienia się objętość.Gęstość ma związek z utrzymywaniem się ciał na powierzchni cieczy - w zależności od tego, jaka jest gęstość ciała w porównaniu z gęstością cieczy, ciało będzie tonąć lub utrzymywać się powierzchni cieczy.. Treść.. Wstęp .. objętości wypartej cieczy; Po wyprowadzeniu wzorów będziemy obliczać gęstość dla jednego ciała stałego, którym będzie kula bilardowa, a następnie porównamy uzyskane wyniki by określić dokładność .WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ Wprowadzenie Miarą gęstości ρ jednorodnego ciała o masie m i objętości V jest : ρ= m V. Wyznaczanie gęstości cieczy W metodzie zwanej hydrostatyczną w celu wyznaczenia gęstości cieczy posłużymy się ciałem stałym o nieznanej gęstości, które kolejno będziemy ważyli w powietrzu, cieczy o znanej gęstości oraz w cieczy której gęstość chcemy zmierzyć..

Wyznaczanie gęstości ciał stałych .

Pomiar gęstości ciał stałych przy pomocy hydrostatycznego ważenia.. 6a.KIT 195.M - zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy .Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.. Zapoznanie ze sposobami pomiaru gęstości.Gęstość (masa właściwa) - masa jednostki objętości, dla substancji jednorodnych określana jako stosunek masy m do objętości V: q=m/V Gęstość ciał stałych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości, przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się areometry.. 3.--Prosze podać metode pomiaru gęstośsci ciał stałych za pomocą cieczy-- Stany skupienia materii i ich przemiany-- Gęstość ciała substancji a) Wzór i jednostka oraz przekształcenia wzoru na gęstość b) sposoby wyznaczania gestosci ciał stałyych cieczy i gazow c) wyznaczanie gestosci ciał stałych o nieregularnych kształtach -- Umieć podać : Własności fizyczne , ogólne .Gęstość pozwala na wygodne wyliczanie masy ciała, kiedy znamy jego objętość lub objętości kiedy znamy masę ciąła.. Na ciało stałe zanurzone w cieczy działaCele lekcji: Uczeń: opisuje sposób wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy, przeprowadza pomiary ciężaru ciała w powietrzu i w cieczy, na podstawie pomiarów oblicza masę ciała, jego objętość i gęstość, a także gęstość cieczy, określa czynniki mające wpływ na niepewność pomiarową, porównuje gęstości różnych ciał.WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY ZA POMOCĄ PIKNOMETRU..

Wyznaczanie gęstości ciał o kształtach regularnych .

CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy za pomocą piknometru .KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ LABORATORIUM TRIBOLOGII Ćwiczenie laboratoryjne nr 4 TEMAT: OKREŚLENIE GĘSTOŚCI CIECZY I CIAŁ STAŁYCH WYBRANYMI METODAMI 1.. 3.Metody wyznaczania gęstości ciał stałych Bartosz Adamczyk, Wojciech Maliński - klasa IIC 1 - rok szkolny 2008/2009.. KIT 85 wyposażono w dodatkowy element - zestaw szalek dedykowany do badania granulatów o gęstości większej lub mniejszej niż 1 g/cm3.3.. poleca 82 % 715 głosów.. Uczniowie piszą kartkówkę z wyznaczania gęstości ciał stałych.. Gęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości.. Zmiany są stosunkowo nieznaczne dla ciał stałych oraz cieczy ale zauważalne dla gazów.Temat lekcji:Gęstość ciał.Cele:Uczeń wie:- co to jest gęstość i jaka jest jej jednostka,- od czego zależy gęstość ciał,- jak wyznaczać gęstość ciał stałych i cieczy Uczeń umie:- korzystać ze wzoru i zdobytej wiedzy do wy.Gęstość (ciał stałych i cieczy) Państwowy wzorzec jednostki miary gęstości Stanowisko pomiarowe ważenia hydrostatycznego..

Cel ćwiczenia: Wyznaczenie gęstości cieczy i gęstości ciała stałego.

Gęstość ciała wyznaczamy na postawie znajomości jego masy i objętości.. Ciężar, masa, ciężar właściwy i gęstość ciał.. Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy.gęstości ciała jak i jego ciężaru właściwego.. Podstawa programowa: Cele kształcenia - wymagania ogólne.. (1) W przypadku ciał niejednorodnych gęstość możemy wyrazić związkiem ρ= dm dV, (2) gdzie: dm jest masą elementarnej objętości dV.. Zważ piknometr napełniony tylko śrutem - {m}_{4}.. Wyznaczamy masę m 2 piknometru z wodą destylowaną.. Pomiar gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru.. Filmy.. Pomiar gęstości surowicy krwi metodą zawiesiny i metodą opadania.. Wzorce krzemowe odtwarzają i przekazują jednostkę miary gęstości na stanowisku pomiarowym ważenia hydrostatycznego WASO 9.2 (po lewej) i SILO2 (po prawej).Budowa cząsteczek ciał stałych, cieczy, gazów 2010-06-29 16:42:47 Właściowści ciał stałych , cieczy i gazów 2010-01-07 18:52:49 Podaj kilka przykładów właściwości fizycznych ciał stałych , cieczy i gazów 2011-02-06 17:54:14Zestaw wykonany jest ze stali nierdzewnej, umożliwia wyznaczanie gęstości: ciał stałych (w tym granulatów), cieczy.. Wprowadzenie Gęstością ρ nazywamy iloraz masy m substancji do jej objętości V: Do wyznaczania wartości gęstości gazów, cieczy i ciał stałych stosuje się różne metodyZmierz temperaturę cieczy przeznaczonej do pomiaru.. Pomiar gęstości bryły sztywnej 1.. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.. M01 I PRACOWNIA FIZYCZNA Instytut Fizyki US Temat: Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną Cel: wyznaczenie gęstości cieczy i ciał stałych.. Opis przyrządu: Piknometr - naczynie (zwykle szklane) przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych poprzez ważenie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt