Ewaluacja zajęć socjoterapeutycznych
Podczas kolejnych spotkań uczestnicy mogą zaspokajać swoje potrzeby wynikające .Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć w ramach projektu SZANSA w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w roku szkolnym 2011/2012.. Wałbrzych 1984.. Prowadzący demonstruje ilustracje przedstawiające osoby.. Każdemu z zdań przyporządkowany jest jeden z symboli( X,Y,Z).. Program zajęć socjoterapeutycznych składa się z zestawu gier i zabaw o ustalonych celach i przebiegu dostosowanym do rozwoju procesu zachodzącego w grupie oraz przyjętych celów socjoterapii.. Rozmów o sprawach takich jak brak wiary we .. Przeprowadzone zajęcia logopedyczne wpłynęły na: - usprawnianie narządów mownych, zwiększenie ich ruchomości, celowości ruchów,EWALUACJA PROGRAMU: Po zakończeniu rocznego cyklu zajęć przeprowadzona zostanie wśród uczestników anonimowa ankieta ewaluacyjna dotycząca efektywności treningu.. (red.): Grupa bawi się i pracuje.. Socjoterapia to metoda pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowana na dzieci i młodzież z zaburzeniami zachowania, polegającą na dostarczaniu doświadczeń o charakterze korekcyjnym, mającym wpływ na zmianę sądów poznawczych, zachowania oraz dających możliwość .Celem zajęć socjoterapeutycznych jest korygowanie funkcjonowania dzieci i eliminowanie zaburzeń zachowania oraz wspieranie dzieci w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, a także pomoc w przywracaniu prawidłowej funkcji rodziny poprzez wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów osobistych oraz wychowawczych z dziećmi..

Cele: Cele realizowane są w czasie zajęć socjoterapeutycznych.

Cele edukacyjne: uczenie si ę rozpoznawania uczu ć i nazywania ich, poznanie ró żnych sposobów radzenia sobie z przykrymi uczuciami np.Narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji: - analizy dokumentacji ( zalecenia poradni, wykaz zajęć dodatkowych, dzienniki zajęć: rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; indywidualne programy edukacyjno -Ewaluacja zajęć i jej wykorzystanie do rozwoju - przykładowe karty pracy.. SPIS TREŚCI I Charakterystyka grupy .. obserwatorów- ewaluacja własnej skuteczności wykonania umiejętności z uwzględnieniem informacji zwrotnej od innych.Ewaluacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych .. Oznacza ono sprawdzenie, czy dane działanie (lekcja, projekt, program itd.). Dzieci opisują co widzą na rysunkach i starają się wymyślić historyjkę, która mogłaby się przydarzyć się tym ludziom.. UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI Skład zespołu: Dorota Wagner- przewodnicząca zespołu, Jakub Mądrzyk- członek zespołu Wojciech Furgała- członek .Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych..

Rozpoczęcie zajęć w kręgu „Piosenką grupową".

Nabycie prospołecznych wzorców zachowań pozwoliTitle: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Nauczyciel Created Date: 9/19/2013 11:47:00 AM Other titlesProgram zajęć socjoterapeutycznych „Lubię siebie" powstał na skutek codziennych kontaktów z młodzieżą, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach, zmaganiach się z nimi, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą.. Rozmowa na temat, co to są uczucia i próba ich nazwania.. osiągnęło swoje cele.czas zajęć socjoterapeutycznych sądy negatywne powinny być kory-gowane - uczestnik zajęć socjoterapeutycznych powinien doświadczyć treści przeciwstawnych do tych, które wynikają z doświadczeń urazo-wych.. Można się na nie zapisać również w rejonowym środku wparcia psychologicznego, np. w poradni dla dorosłych.Przebieg zajęć: 1..

Przykładowe scenariusze zajęć socjoterapeutycznych - Tworzymy grupę, Jesteśmy niepowtarzalni .

Liczba stron: 4 Czytaj więcej Pedagogia.pl pomaga w rozpoznaniu sytuacji problemowej ucznia i udzieleniu mu adekwatnej pomocy, w ścisłej współpracy z jego rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami.Cel zajęć: 1.Zapoznanie uczniów z programem, ustalenie zasad pracy z grupą, podkreślenie znaczenia funkcjonowania takiej grupy na terenie szkoły, stworzenie warunków do prawidłowej motywacji uczestników.. Scenariusz zajęć terapeutycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z elementami socjodramy i psychodramy.. Wzorce zachowania stanowią podstawę do funkcjonowania społecznego.. Warszawa 1988 (materiał powielony).. Zapraszamy na.. Można poprosić o taką ewaluację na zakończenie semestru, roku, po wprowadzeniu nowej metody pracy itp. List do przyjaciół - zmiana perspektyw Zadanie dla uczniów: „Wyobraź sobie, że na poprzedniej lekcji byłaś/eś gościem z obcego kraju.1 Raport z pracy zespołu ds. ewaluacji w Zespole Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie Obszar ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki Wymaganie 1.3..

Zakończył się cykl zajęć poświęconych pracy nad własnym charakterem i osobowością.

Podziel się Udostępnij Każdy nauczyciel niezależnie od stażu pracy spotkał się z pojęciem ewaluacji.. Przebieg zajęć: 1.Prowadzący przedstawia cel zajęć i spotkań grupy, ustala zasady pracy z grupą,Scenariusz zaj ęć socjoterapeutycznych dla grupy w fazie kryzysu (storming) w wieku 12-14 lat Cele rozwojowe: zapewnienie poczucia akceptacji, tworzenie klimatu bezpiecze ństwa, otwarto ści.. 3.ewaluacji oraz opracowywaniu programu dostosowań, prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć IS 1 rok szkolny XX Placówka Doskonalenia Nauczycieli szkolenie nauczycieli 1 rok szkolny XX Inne instytucje: BORPA prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, warsztatów dla rodziców 1 rok szkolny XXScenariusz zajęć socjoterapeutycznych I Cele zajęć: poznanie samego siebie, zauważenie swoich mocnych stron integracja zespołu klasowego II Zadania: wprowadzenie i nauka przestrzegania norm uczestnictwo we wspólnych zabawach tworzenie sytuacji, w których uczestnicy zajęć dobierają się w pary i grupy, w jakich jeszcze nie byli .Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych; Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji; Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiemPROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Oparty o metodę TZA -ART Opracowała: pedagog mgr Ewa Zając.. Zwykle zajęcia takie organizowane są na terenie szpitala lub ośrodka, gdzie przebywa chory.. Białystok 2014.. 8.Ewaluacja zajęć - dzieci przyklejają kwiatka zgodnie z nastrojem w jakim kończą dzisiejsze zajęcie.Z zajęć socjoterapeutycznych korzystać mogą również osoby chore, w tym chore przewlekle oraz nieuleczalnie.. Scenariusz zajęć w klasie VI dotyczący rozwiązywania .Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .. Vopel K. W.: Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. ANKIETA EWALUACYJNA.. Socjoterapia.. Nadeszła pora podsumowania treningu.Program zajęć socjoterapeutycznych - rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne jest jedną z form pomocy psychologiczno - pedagogicznej adresowaną do .. Ewaluacja programu będzie dokonywana dwa razy w roku szkolnym (I semestr, II semestr), a ewentualne zmiany umieszczane zostaną w aneksie.. Kielce 1999.Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych dotyczących profilaktyki uzależnień Autorzy: Filip Przechrzta zapoznają się z ich treścią.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Podsumowanie zajęć w rundce i pożegnanie w kręgu: „Iskierka przyjaźni" - prowadzący przekazuje uścisk dłoni wraz ze słowami „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niechaj wróci do mych rąk".. Sposoby ewaluacji programu 1.. Program socjoterapeutyczny dla dzieci agresywnych 3.1 Cele i treści programu Program zajęć opracowano z myślą o uczniach klasy II SP i dostosowano do potrzeby grupy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt